Zarządzanie najmem

Nie masz cza­su na zaj­mo­wa­nie się swo­im miesz­ka­niem na wyna­jem? Masz dosyć męczą­cych najem­ców, anga­żu­ją­cych Twój czas? Chciał­byś mieć pew­ność, że Two­im loka­lem zaj­mu­ją się pro­fe­sjo­na­li­ści i potrze­bu­jesz poczu­cia bez­pie­czeń­stwa finan­so­we­go co miesiąc? 

Odcią­ży­my Cię w wynaj­mie nie­ru­cho­mo­ści, dba­jąc o jego prze­bieg pod­czas całe­go okre­su trwa­nia najmu.

Dowiedz się wię­cej o zarzą­dza­niu najmem.

Zarządzanie NAJMEM

Wynaj­mu­jesz nie­ru­cho­mość, lecz chciał­byś mniej cza­su spę­dzać na doglą­da­niu naj­mu? Czę­sto podró­żu­jesz lub miesz­kasz za gra­ni­cą i nie możesz na bie­żą­co mieć swo­je­go loka­lu na oku? Nie chcesz brać peł­nej odpo­wie­dzial­no­ści za nega­tyw­ne zacho­wa­nia najem­ców lub po pro­stu dener­wu­je Cię comie­sięcz­ne przy­po­mi­na­nie się o koniecz­no­ści zapła­ty czynszu?
 
Wyrę­czy­my Cię w każ­dej z tych kwe­stii. Oprócz same­go przy­go­to­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści do naj­mu oraz zna­le­zie­nia odpo­wied­nie­go najem­cy, weź­mie­my za nie­go peł­ną odpo­wie­dzial­ność przez cały okres trwa­nia naj­mu. Odcią­ży­my Cię rów­nież w reali­za­cji płat­no­ści do admi­ni­stra­cji, roz­li­cza­niu mediów i egze­kwo­wa­niu ter­mi­no­wych płat­no­ści czyn­szów od najemców.
 
Jedy­nym Two­im zada­niem będzie spraw­dza­nie co mie­siąc prze­le­wów przy­cho­dzą­cych na kon­to. Będziesz zaopie­ko­wa­ny przez cały okres trwa­nia naj­mu, nie tyl­ko na samym początku. 

JAK PRZEBIEGA PROCES ZARZĄDZANIA TWOJĄ NIERUCHOMOŚCIĄ NA WYNAJEM?

Spotykamy się w Twojej nieruchomości

Usta­la­my Two­je potrze­by, wspól­ne cele oraz ana­li­zu­je­my wni­kli­wie nie­ru­cho­mość pod kątem jej poten­cja­łu ryn­ko­we­go, para­me­trów tech­nicz­nych i prawnych. 
1

Ustalamy satysfakcjonujące obie strony warunki umowy 

Bie­rze­my pod uwa­gę takie czyn­ni­ki jak czas trwa­nia umo­wy, kwe­stie finan­so­we itp.
2

Przygotowujemy Twoją ofertę do wynajmu

W zależ­no­ści od potrzeb i for­my współ­pra­cy prze­pro­wa­dza­my home sta­ging, orga­ni­zu­je­my pro­fe­sjo­nal­ną sesję foto­gra­ficz­ną, wyko­nu­je­my wir­tu­al­ny spa­cer 3D, nagry­wa­my film promocyjny. 
3

Dbamy o marketing oraz pozycjonowanie Twojego ogłoszenia w wyszukiwarce

Jako jed­na z nie­wie­lu firm w bran­ży nie­ru­cho­mo­ści poza doda­wa­niem Two­jej ofer­ty na por­ta­le ogło­sze­nio­we, sku­tecz­nie wyko­rzy­stu­je­my sze­ro­ki wachlarz narzę­dzi dla reklamodawców.
4

Prezentujemy Twoją nieruchomość potencjalnym najemcom

Robi­my to z uwzględ­nie­niem naszych wypra­co­wa­nych kry­te­riów dla „najem­ców ide­al­nych”, pre­cy­zyj­nie wery­fi­ku­jąc kan­dy­da­tu­ry ade­kwat­nie do Two­ich oczekiwań. 
5

Przeprowadzamy proces negocjacji

Wybie­ra­my naja­trak­cyj­niej­szą ofer­tę cenową. 
6

Kompletujemy dokumenty niezbędne do podpisania umowy najmu

Fina­li­zu­je­my trans­ak­cję, zabez­pie­cza­jąc Two­je interesy.
7

Opiekujemy się mieszkaniem

Przez czas trwa­nia umo­wy kom­plek­so­wo opie­ku­je­my się nie­ru­cho­mo­ścią: jeste­smy w kon­tak­cie z admi­ni­stra­to­rem budyn­ku, dostaw­ca­mi mediów, regu­lu­je­my na bie­żą­co wszyst­kie opła­ty i zała­twia­my bie­żą­ce spra­wy zwią­za­ne z reali­za­cją umowy.
8

Jesteśmy odpowiedzialni za Twoje mieszkanie

W przy­pad­ku zmia­ny najem­cy od począt­ku prze­pro­wa­dza­my cały pro­ces. Orga­ni­zu­je­my wszyst­ko za Cie­bie. Two­ja aktyw­ność ogra­ni­cza się jedy­nie do regu­lar­ne­go spraw­dza­nia na kon­cie wpły­wów od nowych lokatorów.
9

Pozostajemy w kontakcie

W przy­pad­ku poja­wie­nia się pytań pod­czas trwa­nia umo­wy naj­mu z przy­jem­no­ścią słu­ży­my pomo­cą. Posia­da­my wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę oraz zespół pro­fe­sjo­na­li­stów, któ­rzy chęt­nie udzie­lą odpo­wie­dzi i roz­wie­ją wszel­kie wątpliwości. 
10

Czekamy na Ciebie!

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

Zarządzanie z gwarancją czynszu

Jeże­li inte­re­su­je Cię wynaj­mo­wa­nie swo­jej nie­ru­cho­mo­ści dłu­go­ter­mi­no­wo (3 – 10 lat), to jest zde­cy­do­wa­nie pro­po­zy­cja dla Cie­bie. Rozu­mie­my, że śred­nio corocz­ne zmia­ny najem­cy gene­ru­ją kosz­ty, pusto­sta­ny i anga­żu­ją cza­so­wo. Dla­te­go bez­po­śred­nio wej­dzie­my w jego rolę, zapew­nia­jąc Ci comie­sięcz­ny czynsz na pod­sta­wie dłu­go­ter­mi­no­wej umowy.

Sprawdź, czy ta usługa jest dla Ciebie

Co w prak­ty­ce ozna­cza zarzą­dza­nie naj­mem z gwa­ran­cją czynszu?

Jak przebiega proces zarządzania Twoją nieruchomością na wynajem z gwarancją czynszu?

Spotykamy się w Twojej nieruchomości

Usta­la­my Two­je potrze­by, wspól­ne cele oraz ana­li­zu­je­my wni­kli­wie nie­ru­cho­mość pod kątem jej poten­cja­łu ryn­ko­we­go, a tak­że kwe­stii tech­nicz­nych i aspek­tów prawnych.
1

Ustalamy satysfakcjonujące obie strony warunki umowy 

Bie­rze­my pod uwa­gę takie czyn­ni­ki jak czas trwa­nia umo­wy, kwe­stie finan­so­we i inne.
2

Wynajmujemy od Ciebie mieszkanie

Gwa­ran­tu­je­my Ci przy tym comie­sięcz­ne, regu­lar­ne płat­no­ści czynszu.
3

Dokonujemy koniecznych adaptacji i remontów 

Dzia­ła­my według bie­żą­ce­go zapo­trze­bo­wa­nia oraz zgod­nie z usta­le­nia­mi, któ­re poczy­ni­li­śmy. Wspól­nie z Tobą usta­la­my zakres prac i dogod­ne warun­ki roz­li­cze­nia kosztów.
4

Opieka nad mieszkaniem

W cza­sie trwa­nia umo­wy kom­plek­so­wo opie­ku­je­my się nie­ru­cho­mo­ścią: jeste­śmy w kon­tak­cie z admi­ni­stra­to­rem budyn­ku, dostaw­ca­mi mediów, regu­lu­je­my na bie­żą­co wszyst­kie opła­ty oraz zała­twia­my bie­żą­ce spra­wy zwią­za­ne z reali­za­cją umowy.
5

Jesteśmy odpowiedzialni za Twoje mieszkanie

Ty przez kil­ka lat cie­szysz się spo­ko­jem i regu­lar­ny­mi przy­cho­da­mi z najmu.
6

Czekamy na Ciebie!

Ele­ment pakietu
Pośred­nic­two
w wynajmie
Zarzą­dza­nie
bez gwa­ran­cji czynszu
Zarzą­dza­nie
z gwa­ran­cją czynszu
Ana­li­zu­je­my nie­ru­cho­mość pod kątem jej poten­cja­łu ryn­ko­we­go, para­me­trów tech­nicz­nych i prawnych.
Robi­my wir­tu­al­ny spa­cer po Two­jej nie­ru­cho­mo­ści (stan­dar­do­wy koszt usłu­gi to 500 zł netto)
Zestawienie różnic

Sprawdź i porównaj możliwości współpracy przy wynajmie Twojego mieszkania

POLECANE!

POLECANE!

Ele­ment pakietu

Pomoc 
w wynaj­mie

Zarzą­dza­nie
najmem
Zarzą­dza­nie najmem
z gwa­ran­cją czynszu

Ana­li­zu­je­my nie­ru­cho­mość pod kątem jej poten­cja­łu ryn­ko­we­go, para­me­trów tech­nicz­nych i prawnych.

Przy­go­to­wu­je­my ofer­tę do wynajmu.

Doda­je­my Two­ją ofer­tę na wszyst­kie naj­po­pu­lar­niej­sze por­ta­le ogło­sze­nio­we dedy­ko­wa­ne ryn­ko­wi nieruchomości.

Prze­pro­wa­dza­my pre­zen­ta­cję sprze­da­żo­wą Two­jej nie­ru­cho­mo­ści dla poten­cjal­nych najemców.

Dba­my o Two­je bez­pie­czeń­stwo. Wery­fi­ku­je­my najem­ców z uwzględ­nie­niem naszych ści­śle okre­ślo­nych kry­te­riów dla „najem­ców ide­al­nych”.

Pro­wa­dzi­my nego­cja­cje ceno­we w Two­im imieniu.

Otrzy­mu­jesz od nas nie­zbęd­ne doku­men­ty do pod­pi­sa­nia umo­wy naj­mu, fina­li­zu­je­my trans­ak­cję zabez­pie­cza­jąc Two­je inte­re­sy. (War­tość doku­men­tów wyno­si od 250 zł netto.) 

Robi­my wir­tu­al­ny spa­cer po Two­jej nie­ru­cho­mo­ści .(Stan­dar­do­wy koszt usłu­gi od 500 zł netto.)

Orga­ni­zu­je­my pro­fe­sjo­nal­ną sesję foto­gra­ficz­ną z udzia­łem foto­gra­fa spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w robie­niu zdjęć nie­ru­cho­mo­ści. (Stan­dar­do­wy koszt takiej usłu­gi od 350 zł netto.)

Regu­lar­nie dba­my o pozy­cjo­no­wa­nie Two­jej ofer­ty na górze listy ogło­szeń w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia. (Każ­do­ra­zo­wo wią­że się to z dodat­ko­wy­mi wydat­ka­mi na mar­ke­ting po naszej stronie.)

Wyko­rzy­stu­je­my dodat­ko­wo narzę­dzia dla rekla­mo­daw­ców, inne niż por­ta­le ogło­sze­nio­we dedy­ko­wa­ne ryn­ko­wi nieruchomości.

Prze­pro­wa­dza­my home sta­ging w Two­jej nie­ru­cho­mo­ści. (Stan­dar­do­wy koszt usłu­gi od 500 zł netto.)

Masz moż­li­wość prze­pro­wa­dza­nia z nami kon­sul­ta­cji w trak­cie trwa­nia naj­mu, któ­re wli­czo­ne są w cenę usłu­gi. (Stan­dar­do­wy koszt usłu­gi od 150 zł net­to za godzinę.)

Prze­pro­wa­dza­my wizy­ta­cje kwar­tal­ne Two­jej nie­ru­cho­mo­ści, spraw­dza­jąc jej aktu­al­ny stan fak­tycz­ny. Każ­do­ra­zo­wo po wizy­ta­cji otrzy­mu­jesz szcze­gó­ło­wy raport.

Orga­ni­zu­je­my naj­lep­sze na ryn­ku ubez­pie­cze­nie OC dla Two­ich najem­ców, prze­pro­wa­dza­jąc cały pro­ces i finan­su­jąc kosz­ty ubezpieczeń.

Dba­my o ter­mi­no­we płat­no­ści czyn­szu od najem­cy i egze­kwu­je­my w Two­im imie­niu ewen­tu­al­ne należności.

Repre­zen­tu­je­my Cię przed admi­ni­stra­cją oraz dostaw­ca­mi mediów.

Gwa­ran­tu­je­my Ci dłu­go­let­nią umo­wę naj­mu na czas określony.

Otrzy­mu­jesz od nas gwa­ran­cję płat­no­ści czyn­szu przez czas okre­ślo­ny 3 – 10 lat w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych ustaleń.

W przy­pad­ku wypro­wa­dze­nia się loka­to­ra lub wypo­wie­dze­nia umo­wy naj­mu cały czas zara­biasz, nie pono­sząc kosz­tów pustostanów.

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY
PRZY WYNAJMIE TWOJEGO MIESZKANIA 

Priorytet dla nas to Twoje zadowolenie

Dlaczego my? 5 istotnych faktów, o których warto wiedzieć 

Od 2014 roku sukce­syw­nie poma­ga­my naszym klien­tom opie­ko­wać się ich miesz­ka­nia­mi i mak­sy­ma­li­zu­je­my zyski z wynaj­mu. Nasi wła­ści­cie­le cie­szą się spo­ko­jem, wol­nym cza­sem i wyso­ki­mi przy­cho­da­mi. Nasze doświad­cze­nie daje Ci pew­ność, że współ­pra­cu­jesz z praktykami.
1
85% naszych klien­tów posia­da­ją­cych miesz­ka­nia na wyna­jem decy­du­je się na sko­rzy­sta­nie z usług zarzą­dza­nia naj­mem. Odda­jąc nam miesz­ka­nie w opie­kę otrzy­mu­jesz gwa­ran­cję bezpieczeństwa. 
2
Zarzą­dza­jąc Two­im miesz­ka­niem, śred­nio sta­ty­stycz­nie wynaj­mie­my je za cenę wyż­szą o 10% w porów­na­niu do współ­pra­cy na zasa­dzie zwy­kłe­go pośred­nic­twa w wynajmie.
3
Pobie­ra­my wyna­gro­dze­nie tyl­ko od jed­nej stro­ny trans­ak­cji. Repre­zen­tu­je­my tyl­ko Cie­bie. Masz gwa­ran­cję, że dzia­ła­my wyłącz­nie w Two­im inte­re­sie.
4
War­tość bonu­sów, któ­re otrzy­mu­jesz od nas pod­czas odda­nia nam miesz­ka­nia w opie­kę, wyno­si aż 1750 zł!
5
PamiętaJ!

pobieramy wynagrodzenie tylko od jednej strony transakcji. Reprezentujemy tylko Ciebie. Masz gwarancję, że działamy wyłącznie w Twoim interesie. 

Rekomendacje

Sprawdź opinie naszych klientów

Z peł­nym prze­ko­na­niem pole­cam Induo House i Pana Mate­usza Zimec­kie­go jako oso­bę zaj­mu­ją­cą się wynaj­mem miesz­kań i obsłu­gą nie­ru­cho­mo­ści. Jeże­li chce­my być obsłu­że­ni szyb­ko i ocze­ku­je­my zaufa­nia, kul­tu­ry oso­bi­stej, dobre­go kon­tak­tu i lojalności. 

Ceza­ry Włodarczyk

Współ­pra­ca z Panem Mate­uszem ukła­da­ła od same­go począt­ku bar­dzo dobrze. Pan Mate­usz oce­nił stan moje­go loka­lu miesz­kal­ne­go i zapro­po­no­wał cenę wynaj­mu. Wyka­zał się przy tym bar­dzo dobrą zna­jo­mo­ścią ryn­ku. Po pod­pi­sa­niu umo­wy kwe­stia wyna­ję­cia miesz­ka­nia poto­czy­ła się bar­dzo szyb­ko i spraw­nie, co pozy­tyw­nie mnie zaskoczyło. 

Mał­go­rza­ta Gonciarz

Wyna­jem mieszkania

Pan Zimec­ki wyka­zał się dużym pro­fe­sjo­na­li­zmem, sku­tecz­no­ścią i zna­jo­mo­ścią ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści oraz świet­ny­mi zdol­no­ścia­mi nego­cja­tor­ski­mi. Pan Mate­usz wyna­jął moje miesz­ka­nie za zapro­po­no­wa­ną prze­ze mnie cenę już pierw­sze­go dnia po uka­za­niu się ogło­sze­nia, wyne­go­cjo­wał też dla mnie bar­dzo satys­fak­cjo­nu­ją­cą cenę sprze­da­ży miesz­ka­nia, któ­rej z pew­no­ścią nie była­bym wsta­nie uzy­skać samodzielnie. 

Agniesz­ka Domagała

Sprze­daż miesz­ka­nia na Woli

Poprzed­ni agent bez­sku­tecz­nie usi­ło­wał sprze­dać w cią­gu 5 m‑cy, nato­miast Panu Mate­uszo­wi i Mar­ko­wi zna­le­zie­nie zde­cy­do­wa­ne­go nabyw­cy zaję­ło 1,5 m‑ca. Róż­ni­ca w ter­mi­nach była ogrom­na. I w koń­cu się uda­ło dopro­wa­dzić trans­ak­cję do koń­ca. Panów cechu­je pro­fe­sjo­na­lizm, uczci­wość, kre­atyw­ne podej­ście do tema­tu i dba­łość o klien­ta. Brawo! 

Mar­ta i Dawid Fillmann

Sprze­daż miesz­ka­nia na Moko­to­wie z nie­re­gu­lo­wa­ny­mi gruntami

KONTAKT

Dołącz do naszych zadowolonych Klientów

Powierz praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej war­to­ścio­wy skład­nik swo­je­go mająt­ku profesjonalistom. 
Ewelina Owczarek

OFFICE MANAGER

Kilka lat temu odeszłam z pracy systemowej i zajęłam się własnym rozwojem osobistym. Moje życie zmieniło się o 180°. Wszystko, czego do tej pory doświadczyłam, pomogło mi odkryć samą siebie, to kim jestem, jaka jestem i dokąd chcę zmierzać. Te doświadczenia ukształtowały mnie jako człowieka, pokazały mi moją siłę i ile jeszcze mogę osiągnąć. Ta droga doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz i gdzie zawsze chciałam być.

Dzięki temu poznałam wspaniałych ludzi, którzy są – tak jak ja – pełni pasji do tego, co robią, chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Są moimi przyjaciółmi, ludźmi z którymi chcę iść przez życie zawodowo i prywatnie.

Uwielbiam pomagać innym, jest to moja osobista misja. 😊  Czerpię z tego ogromną satysfakcję, jak również spełniam się jako człowiek.

W INDUO HOUSE chcę również spełniać marzenia ludzi poszukujących swojego „miejsca na Ziemi”. To firma o usługach najwyższej jakości na rynku nieruchomości w Polsce. Tworzą ją ludzie, którzy podzielają moją wizję życia – są otwarci, pełni świetnych pomysłów i nieszablonowych rozwiązań. W tej pracy cenię sobie świetną atmosferę, jaką tworzy cały zespół, ich doświadczenie, i profesjonalizm. Każdego dnia robimy coś innego, codziennie mamy inne zadania i kontakt z nowymi osobami. Nie możemy narzekać na monotonię – i to właśnie jest w tym najfajniejsze. A zadowolenie klienta – bezcenne. 😊

Prywatnie jestem mamą dwójki prawie dorosłych już synów.

Krzysztof Bieńko
DORADCA DS. NIERUCHOMOŚCI

Aktywność zawodową rozpocząłem w 2007 roku, łącząc pracę zawodową ze
studiami. Dzięki temu dzieliłem wiedzę teoretyczną zdobytą na uczelni z
praktyką, która bez wątpienia mnie ukształtowała oraz pomogła
zdobyć wiele ciekawych doświadczeń.

Poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy byli dla mnie inspiracją, pomagając mi zdobyć cenną wiedzę i
umiejętności.

We współpracy z innymi osobami stawiam na partnerstwo, ponieważ to buduje dobry zespół i potrafi wyłonić wspaniałych liderów.

U innych cenię sobie otwartość, szczerość, pozytywne nastawienie
oraz szukanie najlepszych rozwiązań, aby osiągać wyznaczone cele.

Prywatnie jestem miłośnikiem sportu, ponieważ uwielbiam grać w piłkę, jeździć na rowerze, biegać, chodzić po górach i pływać łódką po
naszych pięknych jeziorach Mazurskich. Gram też na gitarze, gdy tylko
mam na to czas. Moje serce zarezerwowane jest dla tej najpiękniejszej, której również czasem coś zagram. 🙂

Syntia Zimecka

HR SPECIALIST

W INDUO HOUSE tworzę dział rekrutacji oraz jestem odpowiedzialna za wszystkie kwestie dotyczące HR. Swoje działania w INDUO HOUSE łączę z pracą w PROMEDICA 24, gdzie także odpowiadam za rekrutacje wewnętrzne.

Zanim rozpoczęłam pracę w branży rekrutacyjnej, która od zawsze mnie interesowała, wcześniej swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam w sprzedaży. Reprezentując firmę PZU, zajmowałam się sprzedażą ubezpieczeń majątkowych, życiowych, emerytalnych i inwestycyjnych. Praca ta głównie opierała się na realizacji celów i obsłudze klienta. Nauczyłam się, że to klient jest najważniejszy, jego oczekiwania i potrzeby.

Dobrze zrobiona analiza i odpowiednie badanie potrzeb to już połowa sukcesu. Ważnym aspektem jest indywidualne podejście do każdego klienta i tego się trzymam w obecnej pracy.

Rekrutując, pamiętam o tym, że każdy jest inny i traktuję to jako wartość dodaną. Różnorodne osobowości oraz odmienne talenty i umiejętności dają wiele możliwości do tworzenia zgranego, wzajemnie uzupełniającego się zespołu.

Wolne chwile lubię spędzać na świeżym powietrzu, długie spacery z mężem to coś co uwielbiam i sprawia mi radość. Moją pasją jest sport, regularne treningi zagościły w moim życiu na dobre. Dobra książka i do tego filiżanka kawy pozwalają mi przenieść się do innego świata pobudzając moją wyobraźnię. W życiu najważniejsza jest dla mnie rodzina.

Mateusz Zimecki
CEO, FOUNDER

W codziennej pracy skupiam się na realizacji mojej osobistej misji, a INDUO HOUSE to jej czyste ucieleśnienie. Jest nią tworzenie możliwie najlepszego środowiska do rozwoju dla wszystkich współpracowników naszej organizacji oraz dostarczanie najlepszych jakościowo, komplementarnych usług na rynku nieruchomości w Polsce. 

Z rynkiem nieruchomości jestem związany od 2014 roku.  Posiadam tytuł licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 23550 nadany przez PFRN (Polską Federację Rynku Nieruchomości) oraz ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Wycena Nieruchomości”.

Prywatnie moją największą pasją jest sport, który zagościł w moim życiu na dobre i mogę przyznać, że jestem od niego pozytywnie uzależniony. 🙂

Na przestrzeni lat zdobywania doświadczenia zarówno w pracy zawodowej, jak i sporcie widzę wiele podobieństw oraz analogii. Regularne uprawianie sportu nieuchronnie kształtuje charakter, a także wzmacnia fundamentalne cechy pomagające osiągnąć sukces w życiu, takie jak: konsekwencja, determinacja w dążeniu do celu, cierpliwość. Nauki wyniesione z wieloletniego uprawiania aktywności fizycznej staram się przenosić do codziennych praktyk w biznesie i życiu zawodowym.