polityka prywatności i cookies

Dzień dobry!

Jeże­li tutaj tra­fi­łeś, to nie­za­wod­ny znak, że cenisz swo­ją pry­wat­ność. Dosko­na­le to rozu­miem, dla­te­go odda­je w Two­je ręce doku­ment, w któ­rym w jed­nym miej­scu znaj­dziesz zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies i innych tech­no­lo­gii śle­dzą­cych w związ­ku z funk­cjo­no­wa­niem https://induohouse.pl/

Infor­ma­cja for­mal­na na począ­tek – admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych jest Induo House sp. z o.o., ul. Per­ku­na 52/37, 04 – 180 War­sza­wa, NIP 1133019772.

Niniej­sza poli­ty­ka pry­wat­no­ści zosta­ła skon­stru­owa­na w for­mie pytań i odpo­wie­dzi. Wybór takiej for­my został podyk­to­wa­ny dba­ło­ścią o przej­rzy­stość i czy­tel­ność pre­zen­to­wa­nych Ci infor­ma­cji. Poni­żej znaj­dziesz spis tre­ści niniej­szej poli­ty­ki odpo­wia­da­ją­cy pyta­niom, na któ­re kolej­no odpowiadamy.

W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z poli­ty­ką pry­wat­no­ści, w każ­dej chwi­li możesz skon­tak­to­wać się z nami, wysy­ła­jąc wia­do­mość na adres biuro@induohouse.pl

#1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych jest Induo House sp. z o.o., ul. Per­ku­na 52/37, 04 – 180 War­sza­wa, NIP 1133019772.

#2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W ramach wdro­że­nia ochro­ny danych oso­bo­wych w naszej orga­ni­za­cji, pod­ję­li­śmy decy­zję o nie­wy­zna­cza­niu inspek­to­ra ochro­ny danych oso­bo­wych z uwa­gi na fakt, że w naszej sytu­acji nie jest to obo­wiąz­ko­we. W spra­wach zwią­za­nych z ochro­ną danych oso­bo­wych oraz sze­ro­ko poję­tą pry­wat­no­ścią możesz kon­tak­to­wać się pod adre­sem e‑mail biuro@induohouse.pl.

#3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W zależ­no­ści od celu, może­my prze­twa­rzać nastę­pu­ją­ce infor­ma­cje na Twój temat:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamiesz­ka­nia,
 • adres wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści gospodarczej,
 • numer NIP,
 • adres e‑mail,
 • numer tele­fo­nu,
 • dane zawar­te w kore­spon­den­cji do nas kierowanej,
 • szcze­gó­ły skła­da­nych zamówień,
 • numer rachun­ku bankowego,
 • adres IP,
 • wize­ru­nek (zdję­cie profilowe),
 • aktyw­ność w sto­sun­ku do wysy­ła­nych newsletterów.

Zakres prze­twa­rza­nych danych opi­sa­li­śmy pre­cy­zyj­nie w odnie­sie­niu do każ­de­go celu prze­twa­rza­nia. Infor­ma­cje w tym zakre­sie znaj­du­ją się w dal­szej czę­ści niniej­szej polityki.

#4: Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W więk­szo­ści przy­pad­ków sam nam je prze­ka­zu­jesz. Dzie­je się tak, gdy:

 • reje­stru­jesz kon­to użytkownika,
 • skła­dasz zamó­wie­nie w sklepie,
 • prze­sy­łasz rekla­ma­cje lub odstę­pu­jesz od umowy,
 • zapi­su­jesz się do newslettera,
 • doda­jesz komen­tarz lub opi­nię o produkcie,
 • kon­tak­tu­jesz się z nami.

Ponad­to, część infor­ma­cji na Twój temat może być auto­ma­tycz­nie gro­ma­dzo­na przez narzę­dzia, z któ­rych korzystamy:

 • mecha­nizm skle­pu i sys­te­mu new­slet­te­ro­we­go gro­ma­dzą Twój adres IP,
 • mecha­nizm sys­te­mu new­slet­te­ro­we­go gro­ma­dzi infor­ma­cje na temat Two­jej aktyw­no­ści w odnie­sie­niu do tre­ści prze­sy­ła­nych Ci w ramach new­slet­te­ra, takich jak otwar­cia wia­do­mo­ści, kli­ka­nie w lin­ki itp.

#5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dba­my o bez­pie­czeń­stwo Two­ich danych oso­bo­wych. Prze­ana­li­zo­wa­li­śmy ryzy­ka, jakie wią­żą się z poszcze­gól­ny­mi pro­ce­sa­mi prze­twa­rza­nia Two­ich danych, a następ­nie wdro­ży­li­śmy odpo­wied­nie środ­ki bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny danych oso­bo­wych. Na bie­żą­co moni­to­ru­je­my stan naszej infra­struk­tu­ry tech­nicz­nej, szko­li­my nasz per­so­nel, przy­glą­da­my się sto­so­wa­nym pro­ce­du­rom, wpro­wa­dza­my koniecz­ne uspraw­nie­nia. W razie jakich­kol­wiek pytań doty­czą­cych Two­ich danych oso­bo­wych, jeste­śmy do Two­jej dys­po­zy­cji pod adre­sem biuro@induohouse.pl.

# 6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celów jest wię­cej niż jeden. Poni­żej znaj­du­je się ich lista, a następ­nie bar­dziej szcze­gó­ło­we omó­wie­nie. Poszcze­gól­nym celom przy­po­rząd­ko­wa­li­śmy rów­nież odpo­wied­nie pod­sta­wy praw­ne przetwarzania:

 • reje­stra­cja i utrzy­my­wa­nie kon­ta użyt­kow­ni­ka – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsłu­ga zamó­wie­nia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsłu­ga rekla­ma­cji lub odstą­pie­nia od umo­wy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wysył­ka new­slet­te­ra – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • obsłu­ga komen­ta­rzy lub opi­nii o pro­duk­cie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • obsłu­ga kore­spon­den­cji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • reali­za­cja obo­wiąz­ków podat­ko­wych i księ­go­wych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • two­rze­nie archi­wum na potrze­by ewen­tu­al­nej koniecz­no­ści obro­ny, usta­le­nia lub docho­dze­nia rosz­czeń, jak rów­nież w celu iden­ty­fi­ka­cji klien­ta powra­ca­ją­ce­go – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • mar­ke­ting wła­sny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Konto użytkownika – szczegóły

Zakła­da­jąc kon­to użyt­kow­ni­ka, musisz podać dane nie­zbęd­ne do zało­że­nia kon­ta: adres e‑mail oraz hasło. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do zało­że­nia konta.

W ramach edy­cji danych kon­ta możesz podać swo­je dalej idą­ce dane, w szcze­gól­no­ści dane, któ­re mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne przy skła­da­niu zamó­wień, takie jak imię i nazwi­sko, adres zamiesz­ka­nia lub miej­sca wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści, numer NIP, numer tele­fo­nu. W ramach edy­cji danych kon­ta możesz rów­nież usta­wić swój awa­tar, np. zdję­cie pro­fi­lo­we obej­mu­ją­ce wizerunek.

Jeże­li zakła­dasz kon­to poprzez inte­gra­cję z kon­tem w ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym, na pod­sta­wie Two­jej uprzed­niej auto­ry­za­cji uzy­ska­my dostęp do okre­ślo­nych danych zgro­ma­dzo­nych w ramach kon­ta w ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym (imię i nazwi­sko, adres e‑mail, zdję­cie profilowe).

Ponad­to, nasz sys­tem wyko­rzy­sty­wa­ny do obsłu­gi kont użyt­kow­ni­ków zapi­su­je Twój numer IP, z któ­re­go korzy­sta­łeś, reje­stru­jąc kon­to użytkownika.

W każ­dej chwi­li możesz zmo­dy­fi­ko­wać infor­ma­cje na Twój temat prze­ka­za­ne nam w związ­ku z reje­stra­cją kon­ta użyt­kow­ni­ka. W sytu­acji jed­nak, w któ­rej zało­ży­łeś kon­to z wyko­rzy­sta­niem inte­gra­cji z kon­tem w ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym, dane pobra­ne z tego ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go nie są moż­li­we do zmodyfikowania.

Dane prze­ka­za­ne przez Cie­bie w związ­ku z zało­że­niem kon­ta prze­twa­rza­ne są w celu świad­cze­nia na Two­ją rzecz usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną pole­ga­ją­cej na zapew­nie­niu Ci moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z kon­ta użyt­kow­ni­ka. Usłu­ga ta świad­czo­na jest na pod­sta­wie umo­wy zawie­ra­nej na zasa­dach opi­sa­nych w regu­la­mi­nie, co ozna­cza, że w tym zakre­sie pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane będą prze­cho­wy­wa­ne przez czas funk­cjo­no­wa­nia kon­ta użyt­kow­ni­ka. W każ­dej chwi­li możesz pod­jąć decy­zję o usu­nię­ciu kon­ta, przy czym nie dopro­wa­dzi to usu­nię­cia z naszej bazy infor­ma­cji o Two­ich zamó­wie­niach zło­żo­nych z wyko­rzy­sta­niem kon­ta. Dane o zamó­wie­niach prze­cho­wy­wa­ne są w naszym archi­wum przez cały okres funk­cjo­no­wa­nia skle­pu ze wzglę­du na zapew­nie­nie moż­li­wo­ści iden­ty­fi­ka­cji klien­ta powra­ca­ją­ce­go, odtwo­rze­nia jego histo­rii zaku­po­wej, przy­zna­nych raba­tów itp., co sta­no­wi nasz uza­sad­nio­ny inte­res, o któ­rym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zamówienia – szczegóły

Skła­da­jąc zamó­wie­nie w skle­pie, musisz podać dane nie­zbęd­ne do reali­za­cji zamó­wie­nia. W zależ­no­ści od szcze­gó­łów zamó­wie­nia, kata­log danych może być inny. Przy­kła­do­wo, jeże­li zama­wiasz pro­duk­ty fizycz­ne, musi­my znać adres, pod któ­ry dorę­czyć Ci zamó­wie­nie. Jeże­li pro­sisz o wysta­wie­nie fak­tu­ry VAT na fir­mę, musi­my znać numer NIP oraz adres wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do zło­że­nia zamówienia.

Ponad­to, nasz sys­tem wyko­rzy­sty­wa­ny do obsłu­gi pro­ce­su zamó­wie­nia, zapi­su­je Twój numer IP, z któ­re­go korzy­sta­łeś, skła­da­jąc zamówienie.

Każ­de zamó­wie­nie zapi­sy­wa­ne jest w naszej bazie, co ozna­cza, że Two­im danym oso­bo­wym przy­pi­sa­nym do zamó­wie­nia towa­rzy­szą rów­nież infor­ma­cje doty­czą­ce zamó­wie­nia takie jak zamó­wio­ne pro­duk­ty, wybra­ny spo­sób płat­no­ści, wybra­ny spo­sób dosta­wy, ter­min doko­na­nia płatności.

Dane zgro­ma­dzo­ne w związ­ku z zamó­wie­niem, prze­twa­rza­ne są w celu wyko­na­nia umo­wy zawie­ra­nej poprzez zło­że­nie zamó­wie­nia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wysta­wie­nia fak­tu­ry (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z prze­pi­sa­mi regu­lu­ją­cy­mi kwe­stie wysta­wia­nia fak­tur), uwzględ­nie­nia fak­tu­ry w doku­men­ta­cji księ­go­wej oraz reali­za­cji pozo­sta­łych obo­wiąz­ków podat­ko­wych i księ­go­wych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z prze­pi­sa­mi regu­lu­ją­cy­mi kwe­stie obo­wiąz­ków podat­ko­wych i księ­go­wych) oraz w celach archi­wal­nych na potrze­by ewen­tu­al­nej koniecz­no­ści obro­ny, usta­le­nia lub docho­dze­nia rosz­czeń, jak rów­nież iden­ty­fi­ka­cji klien­ta powra­ca­ją­ce­go, co sta­no­wi nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamó­wie­niach będą prze­twa­rza­ne przez czas nie­zbęd­ny do reali­za­cji zamó­wie­nia, a następ­nie do cza­su upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy. Ponad­to, po upły­wie tego ter­mi­nu, dane nadal mogą być przez nas prze­twa­rza­ne w celach archi­wal­nych na potrze­by ewen­tu­al­nej koniecz­no­ści obro­ny, usta­le­nia lub docho­dze­nia rosz­czeń, jak rów­nież iden­ty­fi­ka­cji klien­ta powra­ca­ją­ce­go. Pamię­taj rów­nież, że mamy obo­wią­zek prze­cho­wy­wać doku­men­ta­cję księ­go­wą, któ­ra może zawie­rać Two­je dane oso­bo­we, przez okres wyma­ga­ny prze­pi­sa­mi prawa.

Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły

Jeże­li skła­dasz rekla­ma­cję lub odstę­pu­jesz od umo­wy, to prze­ka­zu­jesz dane oso­bo­we zawar­te w tre­ści rekla­ma­cji lub oświad­cze­niu o odstą­pie­niu od umo­wy, któ­re obej­mu­ję imię i nazwi­sko, adres zamiesz­ka­nia, numer tele­fo­nu, adres e‑mail, numer rachun­ku ban­ko­we­go. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by zło­żyć rekla­ma­cję lub odstą­pić od umo­wy.
Dane prze­ka­za­ne nam w związ­ku ze zło­że­niem rekla­ma­cji lub odstą­pie­niem od umo­wy wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu reali­za­cji pro­ce­du­ry rekla­ma­cyj­nej lub pro­ce­du­ry odstą­pie­nia od umo­wy, a następ­nie w celach archi­wal­nych, co sta­no­wi nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą prze­twa­rza­ne przez czas nie­zbęd­ny do reali­za­cji pro­ce­du­ry rekla­ma­cyj­nej lub pro­ce­du­ry odstą­pie­nia. Doku­men­ty rekla­ma­cyj­ne będą prze­cho­wy­wa­ne do cza­su upły­wu ter­mi­nu upraw­nień z rękoj­mi. Oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umo­wy będą prze­cho­wy­wa­ne wraz z doku­men­ta­cją księ­go­wą przez okres wyma­ga­ny przez prze­pi­sy prawa.

Newsletter – szczegóły

Zapi­su­jąc się do new­slet­te­ra, prze­ka­zu­jesz nam swo­je imię oraz adres e‑mail. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by zapi­sać się do newslettera.

Ponad­to, nasz sys­tem wyko­rzy­sty­wa­ny do obsłu­gi new­slet­te­ra, zapi­su­je Twój numer IP, z któ­re­go korzy­sta­łeś, zapi­su­jąc się do new­slet­te­ra, okre­śla Two­ją przy­bli­żo­ną loka­li­za­cję, klien­ta pocz­ty, z któ­re­go korzy­stasz do obsłu­gi pocz­ty e‑mail oraz śle­dzi Two­je dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne w związ­ku z wysy­ła­ny­mi do Cie­bie wia­do­mo­ścia­mi. W związ­ku z tym, posia­da­my rów­nież infor­ma­cje, któ­re wia­do­mo­ści otwo­rzy­łeś, w ramach któ­rych wia­do­mo­ści klik­ną­łeś w lin­ki itp.

Dane prze­ka­za­ne nam przez Cie­bie w związ­ku z zapi­sem do new­slet­te­ra, wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu prze­sy­ła­nia Ci new­slet­te­ra, a pod­sta­wą praw­ną ich prze­twa­rza­nia jest Two­ja zgo­da (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyra­żo­na pod­czas zapi­sy­wa­nia się do new­slet­te­ra. Jeże­li cho­dzi o prze­twa­rza­nie infor­ma­cji, któ­re nie pocho­dzą od Cie­bie, a zosta­ły zebra­ne auto­ma­tycz­nie przez nasz sys­tem mailin­go­wy, opie­ra­my się w tym zakre­sie na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) pole­ga­ją­cym na ana­li­zie zacho­wań sub­skry­ben­tów new­slet­te­ra w celu opty­ma­li­za­cji dzia­łań mailingowych.

W każ­dej chwi­li możesz zre­zy­gno­wać z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra, kli­ka­jąc w dedy­ko­wa­ny link znaj­du­ją­cy się w każ­dej wia­do­mo­ści wysy­ła­nej w ramach new­slet­te­ra lub po pro­stu kon­tak­tu­jąc się z nami. Pomi­mo rezy­gna­cji z new­slet­te­ra, Two­je dane będą nadal prze­cho­wy­wa­ne w naszej bazie w celu iden­ty­fi­ka­cji sub­skry­ben­ta powra­ca­ją­ce­go oraz ewen­tu­al­nej obro­ny rosz­czeń zwią­za­nych z wysy­ła­niem Ci new­slet­te­ra, w szcze­gól­no­ści na potrze­by wyka­za­nia fak­tu udzie­le­nia przez Cie­bie zgo­dy na otrzy­my­wa­nie new­slet­te­ra oraz chwi­li jej wyco­fa­nia, co sta­no­wi nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res, o któ­rym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każ­dej chwi­li możesz zmo­dy­fi­ko­wać swo­je dane poda­ne na potrze­by otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra kli­ka­jąc w sto­sow­ny link widocz­ny w każ­dej wia­do­mo­ści wysy­ła­nej w ramach new­slet­te­ra lub po pro­stu kon­tak­tu­jąc się z nami.

Komentarze i opinie o produktach – szczegóły

Doda­jąc komen­tarz lub opi­nię o pro­duk­cie, musisz podać przy­naj­mniej nazwę użyt­kow­ni­ka, któ­ra będzie przy­pi­sa­na do komen­ta­rza lub opi­nii (nazwa może zawie­rać dane oso­bo­we, jak np. imię lub nazwi­sko) oraz adres e‑mail. Poda­nie tych danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne by dodać komen­tarz lub opi­nię. Możesz dodać rów­nież swój awa­tar (może zawie­rać Twój wize­ru­nek, np. zdję­cie) oraz podać adres swo­jej stro­ny inter­ne­to­wej, jed­nak nie jest to obowiązkowe.

Dane prze­ka­za­ne w związ­ku z doda­niem komen­ta­rza lub opi­nii będą prze­twa­rza­ne w celu opu­bli­ko­wa­nia komen­ta­rza lub opi­nii na stro­nie. Pod­sta­wą prze­twa­rza­nia jest Two­ja zgo­da (art. 6 ust. 1 lit. a) wyni­ka­ją­ca z prze­sła­nia for­mu­la­rza słu­żą­ce­go do publi­ka­cji komen­ta­rza lub opi­nii. W każ­dej chwi­li możesz cof­nąć zgo­dę, doma­ga­jąc się usu­nię­cia komen­ta­rza lub opinii.

Twój komen­tarz lub opi­nia będą publicz­nie dostęp­ne na stro­nie przez czas jej dostęp­no­ści w Inter­ne­cie, chy­ba że wcze­śniej zażą­dasz usu­nię­cia komen­ta­rza lub opi­nii. W każ­dej chwi­li możesz rów­nież zmo­dy­fi­ko­wać treść komen­ta­rza, jak rów­nież zmo­dy­fi­ko­wać przy­pi­sa­ne do nie­go dane jako o oso­bie, któ­ra doda­ła komen­tarz lub opinię.

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kon­tak­tu­jąc się z nami, w spo­sób natu­ral­ny prze­ka­zu­jesz nam swo­je dane oso­bo­we zawar­te w tre­ści kore­spon­den­cji, w szcze­gól­no­ści adres e‑mail oraz imię i nazwi­sko. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by nawią­zać kon­takt.
Two­je dane są w tym przy­pad­ku prze­twa­rza­ne w celu kon­tak­tu z Tobą, a pod­sta­wą prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czy­li nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res. Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia po zakoń­cze­niu kon­tak­tu jest rów­nież nasz uspra­wie­dli­wio­ny cel w posta­ci archi­wi­za­cji kore­spon­den­cji na potrze­by zapew­nie­nia sobie moż­li­wo­ści wyka­za­nia okre­ślo­nych fak­tów w przy­szło­ści (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść kore­spon­den­cji może pod­le­gać archi­wi­za­cji i nie jeste­śmy w sta­nie jed­no­znacz­nie okre­ślić, kie­dy zosta­nie usu­nię­ta. Masz pra­wo do doma­ga­nia się przed­sta­wie­nia histo­rii kore­spon­den­cji, jaką z nami pro­wa­dzi­łeś (jeże­li pod­le­ga­ła archi­wi­za­cji), jak rów­nież doma­gać się jej usu­nię­cia, chy­ba że jej archi­wi­za­cja jest uza­sad­nio­na z uwa­gi na nasze nad­rzęd­ne inte­re­sy, np. obro­na przed poten­cjal­ny­mi rosz­cze­nia­mi z Two­jej strony.

Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły

Jeże­li wysta­wia­my na Two­ją rzecz fak­tu­rę, to wcho­dzi ona w skład doku­men­ta­cji księ­go­wej, któ­ra będzie prze­cho­wy­wa­na przez okres cza­su wyma­ga­ny przez prze­pi­sy pra­wa. Two­je dane oso­bo­we są w takiej sytu­acji prze­twa­rza­ne w celu reali­za­cji cią­żą­cych na nas obo­wiąz­ków podat­ko­wych i księ­go­wych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z prze­pi­sa­mi regu­lu­ją­cy­mi kwe­stie obo­wiąz­ków podat­ko­wych i księgowych).

Archiwum – szczegóły

W ramach opi­su poszcze­gól­nych celów prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, któ­re znaj­du­ją się powy­żej, wska­za­li­śmy ter­mi­ny prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych. Ter­mi­ny te czę­sto zwią­za­ne są z archi­wi­za­cją przez nas okre­ślo­nych danych na potrze­by zapew­nie­nia sobie moż­li­wo­ści wyka­za­nia okre­ślo­nych fak­tów w przy­szło­ści, odtwo­rze­nia prze­bie­gu współ­pra­cy z klien­tem, wymie­nio­nej kore­spon­den­cji, obro­ny, usta­le­nia lub docho­dze­nia rosz­czeń. Opie­ra­my się w tym zakre­sie na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie, o któ­rym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Marketing własny – szczegóły

W ramach nasze­go skle­pu korzy­sta­my z mecha­ni­zmu odzy­ski­wa­nia porzu­co­nych koszy­ków. W sytu­acji, w któ­rej roz­pocz­niesz pro­ces skła­da­nia zamó­wie­nia, ale go nie ukoń­czysz, nasz sys­tem odno­tu­je ten fakt w celu pod­ję­cia dzia­łań mają­cych skło­nić Cię do fina­li­za­cji zamó­wie­nia. Tymi dzia­ła­nia­mi mogą być, w szcze­gól­no­ści, wysył­ka do Cie­bie wia­do­mo­ści e‑mail z zachę­tą do fina­li­za­cji zamó­wie­nia lub wyświe­tle­nie tar­ge­to­wa­nej rekla­my pod­czas prze­glą­da­nia Internetu.

Opi­sa­ne powy­żej dzia­ła­nia reali­zu­je­my, opie­ra­jąc się o nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res, o któ­rym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO pole­ga­ją­cy na mar­ke­tin­gu wła­snych pro­duk­tów. W każ­dej chwi­li możesz sprze­ci­wić się pro­wa­dzo­nym w ten spo­sób działaniom.

# 7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Okre­sy prze­cho­wy­wa­nia danych zosta­ły wska­za­ne odręb­nie w sto­sun­ku do każ­de­go celu prze­twa­rza­nia. Odnaj­dziesz te infor­ma­cje w ramach szcze­gó­łów poświę­co­nych każ­de­mu odręb­ne­mu celo­wi przetwarzania.

Zwra­ca­my Two­ją uwa­gę na fakt, że przy­ję­li­śmy model prze­cho­wy­wa­nia Two­ich danych o zamó­wie­niach przez cały okres funk­cjo­no­wa­nia nasze­go skle­pu inter­ne­to­we­go. Wycho­dzi­my z zało­że­nia, że dzia­ła to z korzy­ścią dla Cie­bie, ponie­waż w każ­dej chwi­li możesz odtwo­rzyć histo­rię swo­ich zaku­pów, a dodat­ko­wo korzy­stać z raba­tów, jeże­li prze­wi­du­je­my tako­we dla naszych sta­łych klien­tów. Jeże­li jed­nak nie chcesz, żeby Two­je dane o zamó­wie­niach były prze­cho­wy­wa­ne tak dłu­go, w każ­dej chwi­li możesz sprze­ci­wić się prze­cho­wy­wa­niu ich w opi­sa­nym celu. Infor­mu­je­my Cię jed­nak, że widzi­my nasz nad­rzęd­ny inte­res w prze­cho­wy­wa­niu danych o zamó­wie­niu do cza­su upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z zawar­tej z nami umo­wy sprzedaży.

# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zary­zy­ku­je­my stwier­dze­nie, że współ­cze­sny biz­nes nie jest w sta­nie obejść się bez usług świad­czo­nych przez pod­mio­ty trze­cie. My rów­nież z takich usług korzy­sta­my. Część z tych usług wią­że się z prze­twa­rza­niem Two­ich danych oso­bo­wych. Zewnętrz­ni usłu­go­daw­cy, któ­rzy bio­rą udział w prze­twa­rza­niu Two­ich danych oso­bo­wych, to:

 • hostin­go­daw­ca, któ­ry prze­cho­wu­je dane na serwerze,
 • dostaw­ca usłu­gi chmu­ry obli­cze­nio­wej, w któ­rej prze­cho­wy­wa­ne są kopie zapa­so­we mogą­ce zawie­rać Two­je dane osobowe,
 • dostaw­ca sys­te­mu mailin­go­we­go, w któ­rym prze­cho­wy­wa­ne są Two­je dane, jeże­li jesteś sub­skry­ben­tem newslettera,
 • dostaw­ca sys­te­mu CRM, w któ­rym prze­cho­wu­je­my Two­je dane w celu uspraw­nie­nia pro­ce­su obsłu­gi klien­ta oraz w celach archiwalnych,
 • dostaw­ca sys­te­mu do fak­tu­ro­wa­nia, w któ­rym prze­cho­wy­wa­ne są Two­je dane w celu wysta­wie­nia faktury,
 • biu­ro rachun­ko­we, któ­re prze­twa­rza Two­je dane widocz­ne na fakturach,
 • pod­miot świad­czą­cy usłu­gi w zakre­sie obsłu­gi tech­nicz­nej, któ­ry uzy­sku­je dostęp do danych, jeże­li pro­wa­dzo­ne pra­ce tech­nicz­ne dotyczą
 • obsza­rów, w któ­rych znaj­du­ją się dane osobowe,
 • pozo­sta­li pod­wy­ko­naw­cy, któ­rzy uzy­sku­ją dostęp do danych, jeże­li zakres ich dzia­łań wyma­ga tako­we­go dostępu.

Wszyst­kie pod­mio­ty wymie­nio­ne powy­żej prze­twa­rza­ją Two­je dane na pod­sta­wie zawar­tych z nami umów powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych i gwa­ran­tu­ją odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych osobowych.

Two­je dane udo­stęp­nia­ne są fir­mom kurier­skim w zakre­sie nie­zbęd­nym do dostar­cze­nia zamó­wie­nia. Fir­my te sta­ją się nie­za­leż­ny­mi admi­ni­stra­to­ra­mi Two­ich danych osobowych.

Jeże­li zaj­dzie taka potrze­ba, Two­je dane mogą być udo­stęp­nio­ne rad­cy praw­ne­mu lub adwo­ka­to­wi zwią­za­ne­mu tajem­ni­cą zawo­do­wą. Potrze­ba może wyni­kać z koniecz­no­ści sko­rzy­sta­nia z pomo­cy praw­nej wyma­ga­ją­cej dostę­pu do Two­ich danych osobowych.

Two­je dane oso­bo­we mogą być rów­nież prze­ka­zy­wa­ne do urzę­dów skar­bo­wych w zakre­sie nie­zbęd­nym do reali­za­cji obo­wiąz­ków podat­ko­wo-roz­li­cze­nio­wo-księ­go­wych. Cho­dzi w szcze­gól­no­ści o wszel­kie dekla­ra­cje, rapor­ty, spra­woz­da­nia i inne doku­men­ty księ­go­we, w któ­rych znaj­du­ją się Two­je dane osobowe.

Ponad­to, w razie zaist­nie­nia takiej koniecz­no­ści, Two­je dane oso­bo­we mogą być udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom, orga­nom lub insty­tu­cjom upraw­nio­nym do uzy­ska­nia dostę­pu do danych na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa, takim jak służ­by poli­cyj­ne, bez­pie­czeń­stwa, sądy, prokuratury.

Co wię­cej, korzy­sta­my z narzę­dzi, któ­re gro­ma­dzą na Twój temat sze­reg infor­ma­cji zwią­za­nych z korzy­sta­niem z nasze­go skle­pu. Cho­dzi, w szcze­gól­no­ści, o nastę­pu­ją­ce informacje:

 • infor­ma­cje o sys­te­mie ope­ra­cyj­nym i prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej, z któ­rej korzystasz,
 • prze­glą­da­ne postronny,
 • czas spę­dzo­ny na stronie,
 • przej­ścia pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi podstronami,
 • klik­nię­cia w poszcze­gól­ne linki,
 • źró­dło, z któ­re­go prze­cho­dzisz do naszej strony,
 • prze­dział wie­ku, w któ­rym się znajdujesz,
 • Two­ja płeć,
 • Two­ja przy­bli­żo­na loka­li­za­cja ogra­ni­czo­na do miejscowości.
 • Two­je zain­te­re­so­wa­nia okre­ślo­ne na pod­sta­wie aktyw­no­ści w sieci.

Infor­ma­cje te same w sobie nie mają, w naszej oce­nie, cha­rak­te­ru danych oso­bo­wych. Ponie­waż infor­ma­cje te gro­ma­dzo­ne są przez zewnętrz­ne narzę­dzia, z któ­rych korzy­sta­my, infor­ma­cje te prze­twa­rza­ne są rów­nież przez dostaw­ców narzę­dzi na zasa­dach wyni­ka­ją­cych z ich regu­la­mi­nów oraz poli­tyk pry­wat­no­ści. Zasad­ni­czo, infor­ma­cje te wyko­rzy­sty­wa­ne są do świad­cze­nia i ulep­sza­nia usług, zarzą­dza­nia nimi, opra­co­wy­wa­nia nowych usług, mie­rze­nia sku­tecz­no­ści reklam, ochro­ny przez oszu­stwa­mi i nad­uży­cia­mi, a tak­że per­so­na­li­zo­wa­nia tre­ści i reklam wyświe­tla­nych w poszcze­gól­nych ser­wi­sach, witry­nach i apli­ka­cjach. Szcze­gó­ły w tym zakre­sie posta­ra­li­śmy się opi­sać w dal­szej czę­ści niniej­szej poli­ty­ki, w ramach wyja­śnień poświę­co­nych poszcze­gól­nym narzędziom.

# 9: Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część ope­ra­cji prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych może wią­zać się z ich prze­ka­zy­wa­niem do państw trzecich.

Prze­ka­zu­je­my Two­je dane oso­bo­we do państw trze­cich w związ­ku z korzy­sta­niem z narzę­dzi, któ­re prze­cho­wu­ją dane oso­bo­we na ser­we­rach zlo­ka­li­zo­wa­nych w pań­stwach trze­cich, w szcze­gól­no­ści w USA. Dostaw­cy tych narzę­dzi gwa­ran­tu­ją odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych oso­bo­wych poprzez sto­sow­ne mecha­ni­zmy zgod­no­ści prze­wi­dzia­ne przez RODO, w szcze­gól­no­ści poprzez przy­stą­pie­nie do pro­gra­mu Pri­va­cy Shield lub korzy­sta­nie ze stan­dar­do­wych klau­zul umownych.

Do prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych na ser­we­rach zlo­ka­li­zo­wa­nych w pań­stwach trze­cich docho­dzi w ramach nastę­pu­ją­cych narzędzi:

 • sys­tem mailin­go­wy Mailer­Li­te, któ­re­go dostaw­cą jest Roc­ket Scien­ce Gro­up LLC, 675 Pon­ce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlan­ta, GA 30308, USA – w zakre­sie Two­je­go imie­nia, adre­su e‑mail, adre­su IP oraz infor­ma­cji sta­ty­stycz­nych zwią­za­nych z Two­imi reak­cja­mi na wysy­ła­ne przez nas wiadomości,
 • usłu­gi Google w ramach pakie­tu G‑Suite, któ­rych dostaw­cą jest Google Ire­land Limi­ted, Gor­don House, Bar­row Stre­et, Dublin 4, Ire­land – w zakre­sie wszyst­kich danych, jakie prze­twa­rza­ne są w ramach usług Google, w tym rów­nież tych danych, któ­re zawar­te są w pli­kach pod­le­ga­ją­cych syn­chro­ni­za­cji z Google Drive.

Zarów­no Roc­ket Scien­ce Gro­up LLC jak Google Ire­land Limi­ted zapew­nia­ją odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych oso­bo­wych poprzez sto­so­wa­nie mecha­ni­zmów zgod­no­ści prze­wi­dzia­nych przez RODO, w szcze­gól­no­ści poprzez sto­so­wa­nie stan­dar­do­wych klau­zul umownych.

Przy­po­mi­na­my w tym miej­scu rów­nież, że korzy­sta­my z narzę­dzi zewnętrz­nych, któ­re mogą gro­ma­dzić ano­ni­mo­we dla nas infor­ma­cje na Twój temat. Wspo­mi­na­li­śmy o tym już kil­ku­krot­nie w ramach niniej­szej poli­ty­ki, w tym rów­nież w odpo­wie­dzi na poprzed­nie pyta­nie. Dostaw­cy tych narzę­dzi czę­sto wyko­rzy­stu­ją do prze­cho­wy­wa­nia gro­ma­dzo­nych infor­ma­cji ser­we­ry zlo­ka­li­zo­wa­ne na tere­nie całe­go świa­ta, w szcze­gól­no­ści w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki (USA).

# 9: Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część ope­ra­cji prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych może wią­zać się z ich prze­ka­zy­wa­niem do państw trzecich.

Prze­ka­zu­je­my Two­je dane oso­bo­we do państw trze­cich w związ­ku z korzy­sta­niem z narzę­dzi, któ­re prze­cho­wu­ją dane oso­bo­we na ser­we­rach zlo­ka­li­zo­wa­nych w pań­stwach trze­cich, w szcze­gól­no­ści w USA. Dostaw­cy tych narzę­dzi gwa­ran­tu­ją odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych oso­bo­wych poprzez sto­sow­ne mecha­ni­zmy zgod­no­ści prze­wi­dzia­ne przez RODO, w szcze­gól­no­ści poprzez przy­stą­pie­nie do pro­gra­mu Pri­va­cy Shield lub korzy­sta­nie ze stan­dar­do­wych klau­zul umownych.

Do prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych na ser­we­rach zlo­ka­li­zo­wa­nych w pań­stwach trze­cich docho­dzi w ramach nastę­pu­ją­cych narzędzi:

 • Sys­tem mailin­go­wy Mailer­Li­te, któ­re­go dostaw­cą jest UAB Mailer­Li­te, Jono Basa­na­vi­ciaus str. 15, LT-03108, Wil­no, Litwa – w zakre­sie Two­je­go imie­nia, adre­su e‑mail, adre­su IP oraz infor­ma­cji sta­ty­stycz­nych zwią­za­nych z Two­imi reak­cja­mi na wysy­ła­ne przez nas wiadomości,
 • usłu­gi Google w ramach pakie­tu G‑Suite, któ­rych dostaw­cą jest Google Ire­land Limi­ted, Gor­don House, Bar­row Stre­et, Dublin 4, Ire­land – w zakre­sie wszyst­kich danych, jakie prze­twa­rza­ne są w ramach usług Google, w tym rów­nież tych danych, któ­re zawar­te są w pli­kach pod­le­ga­ją­cych syn­chro­ni­za­cji z Google Drive.

Zarów­no UAB Mailer­Li­te jak Google Ire­land Limi­ted zapew­nia­ją odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych oso­bo­wych poprzez sto­so­wa­nie mecha­ni­zmów zgod­no­ści prze­wi­dzia­nych przez RODO, w szcze­gól­no­ści poprzez sto­so­wa­nie stan­dar­do­wych klau­zul umownych.

Przy­po­mi­na­my w tym miej­scu rów­nież, że korzy­sta­my z narzę­dzi zewnętrz­nych, któ­re mogą gro­ma­dzić ano­ni­mo­we dla nas infor­ma­cje na Twój temat. Wspo­mi­na­li­śmy o tym już kil­ku­krot­nie w ramach niniej­szej poli­ty­ki, w tym rów­nież w odpo­wie­dzi na poprzed­nie pyta­nie. Dostaw­cy tych narzę­dzi czę­sto wyko­rzy­stu­ją do prze­cho­wy­wa­nia gro­ma­dzo­nych infor­ma­cji ser­we­ry zlo­ka­li­zo­wa­ne na tere­nie całe­go świa­ta, w szcze­gól­no­ści w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki (USA).

# 10: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?

Nie podej­mu­je­my wobec Cie­bie decy­zji opie­ra­ją­cych się wyłącz­nie na zauto­ma­ty­zo­wa­nym prze­twa­rza­niu, w tym pro­fi­lo­wa­niu, któ­re wywo­ły­wa­ły­by wobec Cie­bie skut­ki praw­ne lub w podob­ny spo­sób istot­nie na Cie­bie wpływały.

Owszem, korzy­sta­my z narzę­dzi, któ­re mogę podej­mo­wać okre­ślo­ne dzia­ła­nia w zależ­no­ści od infor­ma­cji zebra­nych w ramach mecha­ni­zmów śle­dzą­cych, ale uwa­ża­my, że dzia­ła­nia te nie mają istot­ne­go wpły­wu na Cie­bie, ponie­waż nie róż­ni­cu­ją Two­jej sytu­acji jako klien­ta, nie wpły­wa­ją na warun­ki umo­wy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.

Korzy­sta­jąc z okre­ślo­nych narzę­dzi, może­my np. kie­ro­wać do Cie­bie sper­so­na­li­zo­wa­ne rekla­my w opar­ciu o wcze­śniej­sze dzia­ła­nia pod­ję­te przez Cie­bie w ramach naszej stro­ny czy też pod­po­wia­dać Ci pro­duk­ty, któ­re mogą Cię zain­te­re­so­wać. Mowa tutaj o tzw. rekla­mie beha­wio­ral­nej. Zachę­ca­my Cię do pogłę­bie­nia wie­dzy na temat rekla­my beha­wio­ral­nej, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie kwe­stii zwią­za­nych z pry­wat­no­ścią. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje, wraz z moż­li­wo­ścią zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi w zakre­sie rekla­my beha­wio­ral­nej, znaj­dziesz tutaj: http://www.youronlinechoices.com.

Pod­kre­śla­my, że w ramach narzę­dzi, z któ­rych korzy­sta­my nie mamy dostę­pu do infor­ma­cji, któ­re pozwa­lał­by na Two­ją iden­ty­fi­ka­cję. Infor­ma­cje, o któ­rych tutaj mówi­my, to, w szczególności:

 • infor­ma­cje o sys­te­mie ope­ra­cyj­nym i prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej, z któ­rej korzystasz,
 • prze­glą­da­ne postronny,
 • czas spę­dzo­ny na stronie,
 • przej­ścia pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi podstronami,
 • źró­dło, z któ­re­go prze­cho­dzisz do naszej strony,
 • prze­dział wie­ku, w któ­rym się znajdujesz,
 • Two­ja płeć,
 • Two­ja przy­bli­żo­na loka­li­za­cja ogra­ni­czo­na do miejscowości,
 • Two­je zain­te­re­so­wa­nia okre­ślo­ne na pod­sta­wie aktyw­no­ści w sieci.

Infor­ma­cji wska­za­nych powy­żej nie zesta­wia­my z Two­imi dany­mi oso­bo­wy­mi, któ­re znaj­du­ją się w naszych bazach. Infor­ma­cje te mają cha­rak­ter ano­ni­mo­wy i nie pozwa­la­ją nam na Two­ją iden­ty­fi­ka­cję. Infor­ma­cje te prze­cho­wy­wa­ne są na ser­we­rach dostaw­ców poszcze­gól­nych narzę­dzi, a ser­we­ry te naj­czę­ściej mogą znaj­do­wać się na całym świecie.

# 11: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przy­zna­je Ci nastę­pu­ją­ce poten­cjal­ne upraw­nie­nia zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem Two­ich danych osobowych:

 • pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii,
 • pra­wo do spro­sto­wa­nia (popra­wia­nia) swo­ich danych,
 • pra­wo do usu­nię­cia danych (jeże­li Two­im zda­niem nie ma pod­staw, aby­śmy prze­twa­rza­li Two­je dane, możesz żądać, aby­śmy je usunęli),
 • pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych (możesz żądać, aby­śmy ogra­ni­czy­li prze­twa­rza­nie danych wyłącz­nie do ich prze­cho­wy­wa­nia lub wyko­ny­wa­nia uzgod­nio­nych z Tobą dzia­łań, jeże­li w Two­jej opi­nii mamy nie­pra­wi­dło­we dane lub prze­twa­rza­my je bezpodstawnie),
 • pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych (masz pra­wo do sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su; powi­nie­neś wska­zać szcze­gól­ną sytu­ację, któ­ra Two­im zda­niem uza­sad­nia zaprze­sta­nie przez nas prze­twa­rza­nia obję­te­go sprze­ci­wem; prze­sta­nie­my prze­twa­rzać Two­je dane w tych celach, chy­ba że wyka­że­my, że pod­sta­wy prze­twa­rza­nia przez nas danych są nad­rzęd­ne wobec Two­ich praw lub też, że Two­je dane są nam nie­zbęd­ne do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny roszczeń),
 • pra­wo do prze­no­sze­nia danych (masz pra­wo otrzy­mać od nas w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go dane oso­bo­we, któ­re dostar­czy­łeś nam na pod­sta­wie umo­wy lub Two­jej zgo­dy; możesz nam zle­cić prze­sła­nie tych danych bez­po­śred­nio inne­mu podmiotowi),
 • pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, jeże­li uprzed­nio taką zgo­dę wyraziłeś,
 • pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go (jeże­li stwier­dzisz, że prze­twa­rza­my dane nie­zgod­nie z pra­wem, możesz zło­żyć w tej spra­wie skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych lub inne­go wła­ści­we­go orga­nu nadzorczego).

Zasa­dy zwią­za­ne z reali­za­cją wska­za­nych powy­żej upraw­nień zosta­ły opi­sa­ne szcze­gó­ło­wo w art. 16 – 21 RODO. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z tymi prze­pi­sa­mi. Ze swo­jej stro­ny uwa­ża­my za potrzeb­ne wyja­śnić Ci, że wska­za­ne powy­żej upraw­nie­nia nie są bez­względ­ne i nie będą przy­słu­gi­wać Ci w sto­sun­ku do wszyst­kich czyn­no­ści prze­twa­rza­nia Two­ich danych osobowych.

Pod­kre­śla­my, że jed­no z upraw­nień wska­za­nych powy­żej przy­słu­gu­je Ci zawsze – jeże­li uznasz, że przy prze­twa­rza­niu Two­ich danych oso­bo­wych dopu­ści­li­śmy się naru­sze­nia prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych, masz moż­li­wość wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go (Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych).

Zawsze możesz rów­nież zwró­cić się do nas z żąda­niem udo­stęp­nie­nia Ci infor­ma­cji o tym, jakie dane na Twój temat posia­da­my oraz w jakich celach je prze­twa­rza­my. Wystar­czy, że wyślesz wia­do­mość na adres biuro@induohouse.pl.

Doło­ży­li­śmy jed­nak wszel­kich sta­rań, by inte­re­su­ją­ce Cię infor­ma­cje zosta­ły wyczer­pu­ją­co przed­sta­wio­ne w niniej­szej poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Poda­ny powy­żej adres e‑mail możesz wyko­rzy­stać rów­nież w razie jakich­kol­wiek pytań zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem Two­ich danych osobowych.

# 12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasz sklep, podob­nie jak nie­mal wszyst­kie inne stro­ny inter­ne­to­we, wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies.

Cookies to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we, prze­cho­wy­wa­ne na Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym (np. kom­pu­te­rze, table­cie, smart­fo­nie), któ­re mogą być odczy­ty­wa­ne przez nasz sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny (cookies wła­sne) lub sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne pod­mio­tów trze­cich (cookies pod­mio­tów trze­cich). W pli­kach cookies mogą być zapi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne okre­ślo­ne infor­ma­cje, do któ­rych następ­nie sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne mogą uzy­ski­wać dostęp w okre­ślo­nych celach.

Nie­któ­re uży­wa­ne przez nas cookies są usu­wa­ne po zakoń­cze­niu sesji prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, tzn. po jej zamknię­ciu (tzw. cookies sesyj­ne). Inne cookies są zacho­wy­wa­ne na Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym i umoż­li­wia­ją nam roz­po­zna­nie Two­jej prze­glą­dar­ki przy kolej­nym wej­ściu na stro­nę (trwa­łe cookies).

Jeże­li chcesz dowie­dzieć się wię­cej o pli­kach cookies jako takich, możesz zapo­znać się np. z tym mate­ria­łem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

§ 13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z pli­ków cookies korzy­sta­my na pod­sta­wie Two­jej zgo­dy, za wyjąt­kiem sytu­acji, gdy pli­ki cookies są nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go świad­cze­nia na Two­ją rzecz usłu­gi dro­gą elektroniczną.

Pli­ki cookies, któ­re nie są nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go świad­cze­nia usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną, pozo­sta­ją zablo­ko­wa­ne do cza­su wyra­że­nia przez Cie­bie zgo­dy na korzy­sta­nie przez nas z pli­ków cookies. Pod­czas Two­jej pierw­szej wizy­ty na naszej stro­nie wyświe­tla­my Ci komu­ni­kat z pyta­niem o Two­ją zgo­dę wraz z moż­li­wo­ścią zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookies, tj. zde­cy­do­wa­nia, na któ­re pli­ki cookies się godzisz, a któ­re chcesz blokować.

Pamię­taj, że wyłą­cze­nie lub ogra­ni­cze­nie obsłu­gi pli­ków cookies może unie­moż­li­wiać uży­wa­nie czę­ści funk­cji dostęp­nych w naszym skle­pie oraz powo­do­wać trud­no­ści w korzy­sta­niu z nasze­go skle­pu, jak rów­nież z wie­lu innych stron inter­ne­to­wych, któ­re sto­su­ją cookies. Przy­kła­do­wo, jeże­li zablo­ku­jesz pli­ki cookies wty­czek ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych, przy­ci­ski, wid­ge­ty oraz funk­cje spo­łecz­no­ścio­we zaim­ple­men­to­wa­ne w naszym skle­pie mogą być dla Cie­bie niedostępne.

§ 14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarzą­dzać usta­wie­nia­mi pli­ków cookies w ramach swo­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Możesz blo­ko­wać wszyst­kie lub wybra­ne pli­ki cookies. Możesz rów­nież blo­ko­wać pli­ki cookies kon­kret­nych witryn. W każ­dej chwi­li możesz rów­nież usu­nąć zapi­sa­ne wcze­śniej pli­ki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Prze­glą­dar­ki inter­ne­to­we ofe­ru­ją rów­nież moż­li­wość korzy­sta­nia z try­bu inco­gni­to. Możesz z nie­go sko­rzy­stać, jeśli nie chcesz, by infor­ma­cje o odwie­dzo­nych stro­nach i pobra­nych pli­kach zosta­ły zapi­sa­ne w histo­rii prze­glą­da­nia i pobie­ra­nia. Pli­ki cookie utwo­rzo­ne w try­bie inco­gni­to są usu­wa­ne w momen­cie zamknię­cia wszyst­kich okien tego trybu.

Dostęp­ne są rów­nież wtycz­ki do prze­glą­da­rek umoż­li­wia­ją­ce kon­tro­lę nad pli­ka­mi cookies, takie jak np. Gho­ste­ry https://www.ghostery.com. Opcję kon­tro­li nad pli­ka­mi cookies może zapew­niać rów­nież dodat­ko­we opro­gra­mo­wa­nie, w szcze­gól­no­ści pakie­ty anty­wi­ru­so­we itp.

Ponad­to, w Inter­ne­cie dostęp­ne są narzę­dzia pozwa­la­ją­ce na kon­tro­lę nad nie­któ­ry­mi rodza­ja­mi pli­ków cookies, w szcze­gól­no­ści na zbio­ro­we zarzą­dza­nie usta­wie­nia­mi rekla­my beha­wio­ral­nej www.youronlinechoices.com, www.networkadvertising.org/choices.

Daje­my Ci rów­nież moż­li­wość kon­tro­li nad pli­ka­mi cookies bez­po­śred­nio z pozio­mu nasze­go skle­pu. Zaim­ple­men­to­wa­li­śmy spe­cjal­ny mecha­nizm do zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookies, któ­ry pozwa­la Ci blo­ko­wać te pli­ki cookies, któ­rych sobie nie życzysz.

Pamię­taj, że wyłą­cze­nie lub ogra­ni­cze­nie obsłu­gi pli­ków cookies może unie­moż­li­wiać uży­wa­nie czę­ści funk­cji dostęp­nych w naszym skle­pie oraz powo­do­wać trud­no­ści w korzy­sta­niu z nasze­go skle­pu, jak rów­nież z wie­lu innych stron inter­ne­to­wych, któ­re sto­su­ją cookies. Przy­kła­do­wo, jeże­li zablo­ku­jesz pli­ki cookies wty­czek ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych, przy­ci­ski, wid­ge­ty oraz funk­cje spo­łecz­no­ścio­we zaim­ple­men­to­wa­ne w naszym skle­pie mogą być dla Cie­bie niedostępne.

# 15: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pli­ki cookies wła­sne wyko­rzy­sty­wa­ne są do zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia poszcze­gól­nych mecha­ni­zmów skle­pu, takich jak utrzy­my­wa­nie sesji po zalo­go­wa­niu do kon­ta, zapa­mię­ta­nie ostat­nio prze­glą­da­nych pro­duk­tów oraz pro­duk­tów doda­nych do koszyka.

W pli­kach cookies wła­snych prze­cho­wy­wa­na jest rów­nież infor­ma­cja o zde­fi­nio­wa­nych przez Cie­bie usta­wie­niach cookies doko­na­nych z pozio­mu mecha­ni­zmu do zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookies.

Pli­ki cookies wła­sne wyko­rzy­sty­wa­ne są rów­nież do obsłu­gi mecha­ni­zmu odzy­ski­wa­nia porzu­co­nych koszyków.

# 16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach nasze­go skle­pu funk­cjo­nu­ją nastę­pu­ją­ce pli­ki cookies pod­mio­tów trzecich:

 • Google Ana­ly­tics,
 • Google Tag Manager,
 • Face­bo­ok Custom Audiences,
 • Face­bo­ok, Twit­ter, Lin­ke­dIN, Pin­te­rest (pli­ki cookies narzę­dzi społecznościowych),
 • Hotjar,
 • YouTu­be.

Szcze­gó­ły doty­czą­ce poszcze­gól­nych pli­ków cookies pod­mio­tów trze­cich opi­sa­ne zosta­ły poniżej.

Google Analytics – szczegóły

Korzy­sta­my z narzę­dzia Google Ana­ly­tics zapew­nia­ne­go przez Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94043, USA. Dzia­ła­nia w tym zakre­sie reali­zu­je­my, opie­ra­jąc się na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie, pole­ga­ją­cym na two­rze­niu sta­ty­styk i ich ana­li­zie w celu opty­ma­li­za­cji naszych stron internetowych.

W celu korzy­sta­nia z Google Ana­ly­tics, zaim­ple­men­to­wa­li­śmy w kodzie naszej stro­ny spe­cjal­ny kod śle­dzą­cy Google Ana­ly­tics. Kod śle­dzą­cy wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies fir­my Google LLC doty­czą­ce usłu­gi Google Ana­ly­tics. W każ­dej chwi­li możesz zablo­ko­wać kod śle­dzą­cy Google Ana­ly­tics, insta­lu­jąc doda­tek do prze­glą­dar­ki udo­stęp­nia­ny przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Ana­ly­tics w spo­sób auto­ma­tycz­ny gro­ma­dzi infor­ma­cje o Two­im korzy­sta­niu z naszej stro­ny. Zgro­ma­dzo­ne w ten spo­sób infor­ma­cje są naj­czę­ściej prze­ka­zy­wa­ne do ser­we­rów Google, któ­re mogą znaj­do­wać się w całym świe­cie i tam przechowywane.

Z uwa­gi na akty­wo­wa­ną przez nas ano­ni­mi­za­cję adre­su IP, Twój adres IP jest skra­ca­ny przed prze­ka­za­niem dalej. Tyl­ko w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach peł­ny adres IP jest prze­ka­zy­wa­ny do ser­we­rów Google i dopie­ro tam skra­ca­ny. Zano­ni­mi­zo­wa­ny adres IP prze­ka­za­ny przez Two­ją prze­glą­dar­kę w ramach Google Ana­ly­tics co do zasa­dy nie jest łączo­ny z inny­mi dany­mi Google.

Pod­kre­śla­my, że w ramach Google Ana­ly­tics nie gro­ma­dzi­my jakich­kol­wiek danych, któ­re pozwa­la­ła­by na Two­ją iden­ty­fi­ka­cję. W związ­ku z tym, dane gro­ma­dzo­ne w ramach Google Ana­ly­tics nie mają dla nas cha­rak­te­ru danych oso­bo­wych. Infor­ma­cje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Ana­ly­tics to, w szczególności:

 • infor­ma­cje o sys­te­mie ope­ra­cyj­nym i prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej, z któ­rej korzystasz,
 • pod­stro­ny, jakie prze­glą­dasz w ramach nasze­go sklepu,
 • czas spę­dzo­ny w naszym skle­pie oraz na jego podstronach,
 • przej­ścia pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi podstronami,
 • źró­dło, z któ­re­go prze­cho­dzisz do nasze­go sklepu.
 • Ponad­to, korzy­sta­my w ramach Google Ana­ly­tics z nastę­pu­ją­cych Funk­cji Reklamowych:
 • rapor­ty demo­gra­ficz­ne i zainteresowań,
 • remar­ke­ting,
 • funk­cje rapor­to­wa­nia o rekla­mach, user-ID.

W ramach Funk­cji Rekla­mo­wych rów­nież nie gro­ma­dzi­my danych oso­bo­wych. Infor­ma­cje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 • prze­dział wie­ku, w któ­rym się znajdujesz,
 • Two­ja płeć,
 • Two­ja przy­bli­żo­na loka­li­za­cja ogra­ni­czo­na do miejscowości,
 • Two­je zain­te­re­so­wa­nia okre­ślo­ne na pod­sta­wie aktyw­no­ści w sieci.

Usłu­gi Google Ana­ly­tics i Google Ana­ly­tics 360 uzy­ska­ły cer­ty­fi­kat nie­za­leż­ne­go stan­dar­du bez­pie­czeń­stwa ISO 27001. ISO 27001 jest jed­nym z naj­czę­ściej uzna­wa­nych stan­dar­dów na świe­cie i poświad­cza speł­nia­nie odpo­wied­nich wymo­gów przez sys­te­my obsłu­gu­ją­ce Google Ana­ly­tics i Google Ana­ly­tics 360.

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny szcze­gó­ła­mi zwią­za­ny­mi z wyko­rzy­sty­wa­niem przez Google danych z witryn i apli­ka­cji, któ­re korzy­sta­ją z usług Google, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z tymi infor­ma­cja­mi: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Tag Manager – szczegóły

Korzy­sta­my z narzę­dzia Google Tag Mana­ger zapew­nia­ne­go przez Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94043, USA i umoż­li­wia­ją­ce­go zarzą­dza­nie taga­mi, czy­li drob­ny­mi frag­men­ta­mi kodu, dzię­ki któ­rym jeste­śmy w sta­nie kon­tro­lo­wać ruch i zacho­wa­nie użyt­kow­ni­ków, zbie­rać infor­ma­cje o sku­tecz­no­ści reklam i podej­mo­wać dzia­ła­nia mają­ce na celu ulep­sza­nie nasze­go skle­pu. Google Tag Mana­ger nie zbie­ra żad­nych infor­ma­cji umoż­li­wia­ją­cych Two­ją iden­ty­fi­ka­cję, jed­nak­że narzę­dzie to powo­du­je uru­cho­mie­nie innych tagów, któ­re z kolei mogą zbie­rać dane.

Google AdWords – szczegóły

Korzy­sta­my z funk­cji remar­ke­tin­go­wych dostęp­nych w ramach sys­te­mu Google AdWords obsłu­gi­wa­ne­go przez Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94043, USA. Dzia­ła­nia w tym zakre­sie reali­zu­je­my, opie­ra­jąc się na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie, pole­ga­ją­cym na mar­ke­tin­gu wła­snych pro­duk­tów lub usług.

Przy oka­zji odwie­dzin naszej stro­ny inter­ne­to­wej auto­ma­tycz­nie pozo­sta­wia­ny jest w Two­im urzą­dze­niu plik remar­ke­ting cookie fir­my Google, któ­ry zbie­ra infor­ma­cje na temat Two­jej aktyw­no­ści w naszym skle­pie. Dzię­ki zgro­ma­dzo­nym w ten spo­sób infor­ma­cją jeste­śmy w sta­nie wyświe­tlać Ci rekla­my w ramach sie­ci Google w zależ­no­ści od Two­ich zacho­wań w naszym skle­pie. Przy­kła­do­wo, jeże­li wyświe­tlisz jakiś pro­dukt, infor­ma­cja o tym fak­cie zosta­nie odno­to­wa­na przez plik remar­ke­ting cookie, co spra­wi, że będzie­my mogli skie­ro­wać do Cie­bie rekla­mę doty­czą­cą tego pro­duk­tu lub jaką­kol­wiek inną, któ­rą uzna­my za wła­ści­wą. Rekla­ma ta zosta­nie wyświe­tlo­na Ci w ramach sie­ci Google pod­czas korzy­sta­nia przez Cie­bie z Inter­ne­tu, prze­glą­da­nia innych stron inter­ne­to­wych itp.

Pod­kre­śla­my, że my, korzy­sta­jąc z Google Ads, nie gro­ma­dzi­my jakich­kol­wiek danych, któ­re pozwa­la­ła­by na Two­ją iden­ty­fi­ka­cję. Ewen­tu­al­ne zesta­wie­nie danych w taki spo­sób, że nabie­ra­ją one cha­rak­te­ru danych oso­bo­wych, może być doko­ny­wa­ne po stro­nie Google, ale w tym zakre­sie nie pono­si­my już za to odpo­wie­dzial­no­ści, ponie­waż Google reali­zu­je te dzia­ła­nia na pod­sta­wie umo­wy zawar­tej z Tobą jako użyt­kow­ni­kiem usług Google.

My, korzy­sta­jąc z Google AdWords, jeste­śmy jedy­nie w sta­nie defi­nio­wać gru­py odbior­ców, do któ­rych chcie­li­by­śmy, by nasze rekla­my docie­ra­ły. Na tej pod­sta­wie Google podej­mu­je decy­zję, kie­dy i w jaki spo­sób zapre­zen­tu­je Ci naszą reklamę.

Dal­sze prze­twa­rza­nie infor­ma­cji ma miej­sce tyl­ko wte­dy, gdy wyra­zi­łeś zgo­dę wobec Google na łącze­nie histo­rii prze­glą­da­nia z Two­im kon­tem oraz wyko­rzy­sta­nie infor­ma­cji z Two­je­go kon­ta Google do per­so­na­li­zo­wa­nia reklam, któ­re wyświe­tla­ne są na stro­nach inter­ne­to­wych. W takiej sytu­acji Google wyko­rzy­sta Two­je dane w celu stwo­rze­nia i zde­fi­nio­wa­nia list grup doce­lo­wych dla celów remar­ke­tin­gu na róż­nych urzą­dze­niach. W tym celu Google łączy tym­cza­so­wo zebra­ne infor­ma­cje z inny­mi posia­da­ny­mi dany­mi, aby utwo­rzyć gru­py docelowe.

Jeże­li nie chcesz otrzy­my­wać per­so­na­li­zo­wa­nych reklam, możesz zarzą­dzać usta­wie­nia­mi reklam bez­po­śred­nio po stro­nie Google: https://adssettings.google.com/.

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny szcze­gó­ła­mi zwią­za­ny­mi z wyko­rzy­sty­wa­niem przez Google danych z witryn i apli­ka­cji, któ­re korzy­sta­ją z usług Google, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z tymi infor­ma­cja­mi: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Facebook Custom Audiences – szczegóły

W ramach sys­te­mu reklam Face­bo­ok Ads zapew­nia­ne­go przez Face­bo­ok Inc., 1601 S. Cali­for­nia Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzy­sta­my z funk­cji Nie­stan­dar­do­wych Grup Odbior­ców w celu kie­ro­wa­nia do okre­ślo­nych grup użyt­kow­ni­ków tar­ge­to­wa­nych prze­ka­zów rekla­mo­wych. Dzia­ła­nia w tym zakre­sie reali­zu­je­my, opie­ra­jąc się na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie, pole­ga­ją­cym na mar­ke­tin­gu wła­snych pro­duk­tów lub usług.

W celu kie­ro­wa­nia do Cie­bie reklam sper­so­na­li­zo­wa­nych pod kątem Two­ich zacho­wań w naszym skle­pie, zaim­ple­men­to­wa­li­śmy w ramach naszej stro­ny Pixel Face­bo­oka, któ­ry w spo­sób auto­ma­tycz­ny gro­ma­dzi infor­ma­cje o Two­im korzy­sta­niu z naszej witry­ny. Zgro­ma­dzo­ne w ten spo­sób infor­ma­cje są naj­czę­ściej prze­ka­zy­wa­ne do ser­we­rów Face­bo­oka, któ­ra mogą znaj­do­wać się na całym świe­cie, w szcze­gól­no­ści w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki (USA).

Infor­ma­cje zbie­ra­ne w ramach Pixe­la Face­bo­oka są ano­ni­mo­we, tj. nie pozwa­la­ją nam na Two­ją iden­ty­fi­ka­cję. W zależ­no­ści od Two­jej aktyw­no­ści na naszych stro­nach możesz tra­fić do okre­ślo­nej gru­py odbior­ców, ale w żaden spo­sób nie iden­ty­fi­ku­je­my poszcze­gól­nych osób nale­żą­cych do tych grup.

Infor­mu­je­my Cię jed­nak, że Face­bo­ok może łączyć zbie­ra­ne infor­ma­cje z inny­mi infor­ma­cja­mi o Tobie zebra­ny­mi w ramach korzy­sta­nia przez Cie­bie z ser­wi­su Face­bo­ok i wyko­rzy­sty­wać dla swo­ich wła­snych celów, w tym mar­ke­tin­go­wych. Takie dzia­ła­nia Face­bo­oka nie są już zależ­ne od nas, a infor­ma­cji o nich możesz szu­kać bez­po­śred­nio w poli­ty­ce pry­wat­no­ści Face­bo­oka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z pozio­mu swo­je­go kon­ta na Face­bo­oku możesz rów­nież zarzą­dzać swo­imi usta­wie­nia­mi pry­wat­no­ści. Tutaj znaj­dziesz przy­dat­ne infor­ma­cje w tym zakre­sie: https://www.facebook.com/ads/settings.

Narzędzia społecznościowe – szczegóły

Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej uży­wa­ne są wtycz­ki, przy­ci­ski i inne narzę­dzia spo­łecz­no­ścio­we, zwa­ne dalej łącz­nie „wtycz­ka­mi”, udo­stęp­nia­ne przez ser­wi­sy spo­łecz­no­ścio­we takie jak Face­bo­ok, Insta­gram, Lin­ke­dIN, Twit­ter, Pinterest.

Wyświe­tla­jąc naszą stro­nę inter­ne­to­wą zawie­ra­ją­cą wtycz­kę dane­go ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go, Two­ja prze­glą­dar­ka prze­sy­ła do admi­ni­stra­to­ra tego ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go infor­ma­cję o odwie­dzi­nach. Ponie­waż wtycz­ka jest frag­men­tem ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go wbu­do­wa­nym w naszą stro­nę, prze­glą­dar­ka wysy­ła infor­ma­cję o żąda­niu pobra­nia zawar­to­ści dane­go ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go na naszą stronę.

Wtycz­ki gro­ma­dzą pew­ne infor­ma­cje na Twój temat, takie jak iden­ty­fi­ka­tor użyt­kow­ni­ka, odwie­dza­na witry­na, data i godzi­na oraz inne infor­ma­cje doty­czą­ce prze­glą­dar­ki internetowej.

Admi­ni­stra­to­rzy ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych wyko­rzy­stu­ją część tych infor­ma­cji, aby per­so­na­li­zo­wać warun­ki oglą­da­nia naszej stro­ny. Na przy­kład, gdy odwie­dzasz stro­nę z przy­ci­skiem „Lubię to”, admi­ni­stra­tor ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go potrze­bu­je infor­ma­cji, kim jesteś, aby poka­zać Ci, któ­rzy z Two­ich zna­jo­mych rów­nież lubią naszą stronę.

Infor­ma­cje gro­ma­dzo­ne przez wtycz­ki mogą być rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ne przez admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych w ich wła­snych celach, takich jak np. dosko­na­le­nie wła­snych pro­duk­tów, two­rze­nie pro­fi­li użyt­kow­ni­ków, ana­li­za i opty­ma­li­za­cja wła­snych dzia­łań, tar­ge­to­wa­nie reklam. Nie mamy real­ne­go wpły­wu na to, w jaki spo­sób infor­ma­cje gro­ma­dzo­ne przez wtycz­ki są następ­nie wyko­rzy­sty­wa­ne przez admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych. Szcze­gó­łów w tym zakre­sie możesz szu­kać w regu­la­mi­nach i poli­ty­kach pry­wat­no­ści poszcze­gól­nych ser­wi­sów społecznościowych.

Wtycz­ki ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych gro­ma­dzą i prze­ka­zu­ją infor­ma­cje do admi­ni­stra­to­rów tych ser­wi­sów nawet wte­dy, gdy prze­glą­dasz naszą stro­ną nie będąc zalo­go­wa­nym do swo­je­go kon­ta w ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym. Wte­dy jed­nak prze­glą­dar­ka wysy­ła bar­dziej ogra­ni­czo­ny zestaw informacji.

Jeśli zalo­go­wa­łeś się do jed­ne­go z ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych, to admi­ni­stra­tor ser­wi­su będzie mógł bez­po­śred­nio przy­po­rząd­ko­wać wizy­tę na naszej stro­nie do Two­je­go pro­fi­lu w danym ser­wi­sie społecznościowym.

Jeśli nie chcesz, aby ser­wi­sy spo­łecz­no­ścio­we przy­po­rząd­ko­wy­wa­ły dane zebra­ne w trak­cie odwie­dzin na naszej stro­nie inter­ne­to­wej bez­po­śred­nio Two­je­mu pro­fi­lo­wi w danym ser­wi­sie, to przed wizy­tą na naszej stro­nie musisz się wylo­go­wać z tego ser­wi­su. Możesz rów­nież cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić zała­do­wa­nie na stro­nie wty­czek sto­su­jąc odpo­wied­nie roz­sze­rze­nia dla Two­jej prze­glą­dar­ki, np. blo­ko­wa­nie skryptów.

Ponad­to, korzy­sta­nie z nie­któ­rych wty­czek może wią­zać się z publi­ko­wa­niem okre­ślo­nych infor­ma­cji w ramach Two­ich pro­fi­li spo­łecz­no­ścio­wych. Przy­kła­do­wo, infor­ma­cje o klik­nię­ciach w przy­cisk „Lubię to” mogą być dostęp­ne na Two­jej osi cza­su na Face­bo­oku. Oczy­wi­ście, jeże­li udo­stęp­niasz jakieś tre­ści w swo­ich social media z wyko­rzy­sta­niem wty­czek osa­dzo­nych na naszej stro­nie, to udo­stęp­nie­nie to w spo­sób natu­ral­ny będzie widocz­ne w Two­im profilu.

Jeże­li cho­dzi o szcze­gó­ły zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem przez admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych infor­ma­cji gro­ma­dzo­nych przez wtycz­ki, w szcze­gól­no­ści o cel i zakres gro­ma­dze­nia danych oraz ich dal­sze prze­twa­rza­nie i wyko­rzy­sta­nie przez admi­ni­stra­to­rów, jak rów­nież moż­li­wość kon­tak­tu oraz Two­je pra­wa w tym zakre­sie i moż­li­wość doko­na­nia usta­wień zapew­nia­ją­cych ochro­nę Two­jej pry­wat­no­ści, wszyst­ko znaj­dziesz w poli­ty­kach pry­wat­no­ści poszcze­gól­nych usługodawców:

Pin­te­rest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

Hotjar – szczegóły

Korzy­sta­my z narzę­dzia Hotjar, żeby lepiej zro­zu­mieć Two­je potrze­by oraz opty­ma­li­zo­wać naszą stro­nę pod kątem Two­ich doświad­czeń zwią­za­nych z korzy­sta­niem z niej, co sta­no­wi nasze praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res. Narzę­dzie zapew­nia­ne jest przez zewnętrz­ny pod­mio­tu, tj. Hotjar Limi­ted, Level 2, St Julian’s Busi­ness Cen­tre, 3, Elia Zam­mit Stre­et, St Julian’s STJ 1000, Malta.

Hotjar reje­stru­je każ­de­go odwie­dza­ją­ce­go naszą stro­nę i umoż­li­wia odtwo­rze­nie nagra­nia wideo z jego ruchu na naszej stro­nie, jak rów­nież wyge­ne­ro­wa­nia tzw. map ciepl­nych. W ramach narzę­dzia Hotjar nie mamy dostę­pu do infor­ma­cji, któ­re pozwa­la­ją nam na Two­ją iden­ty­fi­ka­cję, ponie­waż Hotjar nie reje­stru­je pro­ce­su wypeł­nie­nia for­mu­la­rzy. Infor­ma­cje, do jakich mamy dostęp w ramach Hotjar to, w szczególności:

 • infor­ma­cje o sys­te­mie ope­ra­cyj­nym i prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej, z któ­rej korzystasz,
 • pod­stro­ny, jakie prze­glą­dasz w ramach nasze­go serwisu,
 • czas spę­dzo­ny w naszym ser­wi­sie oraz na jego podstronach,
 • przej­ścia pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi pod­stro­na­mi w ramach nasze­go serwisu,
 • źró­dło, z któ­re­go prze­cho­dzisz do nasze­go serwisu,
 • miej­sca, w któ­re kli­kasz myszką.

W celu korzy­sta­nia z Hotjar, zaim­ple­men­to­wa­li­śmy w kodzie naszej stro­ny spe­cjal­ny kod śle­dzą­cy Hotjar. Kod śle­dzą­cy wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies fir­my Hotjar Limi­ted. Zgro­ma­dzo­ne w ramach pli­ków cookies infor­ma­cje prze­cho­wy­wa­ne są przez Hotjar w ramach pseu­do­ni­mo­we­go pro­fi­lu użyt­kow­ni­ka. Ani Hotjar ani my wyko­rzy­stu­je­my tych infor­ma­cji do Two­jej identyfikacji.

Możesz sprze­ci­wić się two­rze­niu przez Hotjar Two­je­go pro­fi­lu użyt­kow­ni­ka, prze­cho­wy­wa­nia przez Hotjar infor­ma­cji na temat Two­je­go korzy­sta­nia z naszej stro­ny oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies Hotjar tutaj: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny szcze­gó­ła­mi zwią­za­ny­mi z prze­twa­rza­niem danych w ramach Hotjar, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z poli­ty­ką pry­wat­no­ści Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

YouTube – szczegóły

Na naszych stro­nach osa­dza­ne są wid­ge­ty YouTu­be pozwa­la­ją­ce Ci odtwa­rzać nagra­nia dostęp­ne w ser­wi­sie YouTu­be bez­po­śred­nio z naszych stron. Ser­wis YouTu­be obsłu­gi­wa­ny jest przez Google LLC.

Wideo osa­dza­ne są na stro­nie w try­bie ochro­ny pry­wat­no­ści. Bazu­jąc na infor­ma­cjach udo­stęp­nia­nych przez YouTu­be, ozna­cza to, że żad­ne pli­ki cookies nie są zapi­sy­wa­ne na Two­im urzą­dze­niu ani Google nie gro­ma­dzi jakich­kol­wiek infor­ma­cji na Twój temat, dopó­ki nie odtwo­rzysz nagrania.

Gdy odtwa­rzasz nagra­nie, YouTu­be zapi­su­je na Two­im urzą­dze­niu pli­ki cookies i otrzy­mu­je infor­ma­cje, że odtwo­rzy­łeś nagra­nie z pozio­mu okre­ślo­nej stro­ny inter­ne­to­wej, nawet jeśli nie posia­dasz kon­ta Google czy nie jesteś aku­rat zalo­go­wa­ny. Jeśli zalo­go­wa­łeś się do kon­ta Google, to usłu­go­daw­ca ten będzie mógł bez­po­śred­nio przy­po­rząd­ko­wać wizy­tę na naszej stro­nie do Two­je­go kon­ta. Cel i zakres gro­ma­dze­nia danych oraz ich dal­sze­go prze­twa­rza­nia i wyko­rzy­sta­nia przez Google, jak rów­nież moż­li­wość kon­tak­tu oraz Two­je pra­wa w tym zakre­sie i moż­li­wość doko­na­nia usta­wień zapew­nia­ją­cych ochro­nę Two­jej pry­wat­no­ści zosta­ły opi­sa­ne w poli­ty­ce pry­wat­no­ści Google.

Jeśli nie chcesz, aby Google przy­po­rząd­ko­wy­wał dane zebra­ne w trak­cie odtwa­rza­nia wideo bez­po­śred­nio Two­je­mu pro­fi­lo­wi, przed odtwo­rze­niem wideo musisz się wylo­go­wać ze swo­je­go kon­ta. Możesz rów­nież cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić zała­do­wa­nie na stro­nie wty­czek sto­su­jąc odpo­wied­nie roz­sze­rze­nia dla Two­jej prze­glą­dar­ki, np. blo­ko­wa­nie skryptów.

Infor­ma­cje gro­ma­dzo­ne w ramach pli­ków cookies zwią­za­nych z osa­dzo­ny­mi na naszych stro­nach fil­ma­mi z ser­wi­su YouTu­be wyko­rzy­sty­wa­ne są przez Google w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go i bez­piecz­ne­go funk­cjo­no­wa­nia wid­ge­tu, ana­li­zy i opty­ma­li­za­cji w zakre­sie świad­czo­nych przez YouTu­be usług, jak rów­nież w celach per­so­na­li­za­cji i reklamy.

Pamię­taj, że odtwa­rza­jąc nagra­nia dostęp­ne w ser­wi­sie YouTu­be, korzy­stasz z usług świad­czo­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Google LLC. Google LLC jest samo­dziel­nym, nie­za­leż­nym od nas pod­mio­tem świad­czą­cym na Two­ją rzecz usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną. Szcze­gó­łów w zakre­sie zasad korzy­sta­nia z YouTu­be, w tym ochro­ny pry­wat­no­ści, możesz szu­kać w doku­men­tach udo­stęp­nia­nych bez­po­śred­nio przez YouTube:

# 17: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszego sklepu?

Tak, korzy­sta­my z narzę­dzi Google Ana­ly­tics, Google AdWords, Hotjar oraz Face­bo­ok Custom Audien­ces, któ­re wią­żą się z gro­ma­dze­niem infor­ma­cji na temat Two­ich aktyw­no­ści w naszym skle­pie. Narzę­dzia te zosta­ły szcze­gó­ło­wo opi­sa­ne w ramach pyta­nia poświę­co­ne­go pli­kom cookies pod­mio­tów trze­cich, dla­te­go nie będzie­my powta­rzać tych infor­ma­cji rów­nież tutaj.

# 18: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, korzy­sta­my z Face­bo­ok Ads oraz Google Ads, w ramach któ­rych może­my kie­ro­wać rekla­my do okre­ślo­nych grup doce­lo­wych zde­fi­nio­wa­nych w opar­ciu o róż­ne kry­te­ria takie jak wiek, płeć, zain­te­re­so­wa­nia, zawód, pra­ca, dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne uprzed­nio w ramach nasze­go skle­pu. Narzę­dzia te zosta­ły szcze­gó­ło­wo opi­sa­ne w ramach pyta­nia poświę­co­ne­go pli­kom cookies pod­mio­tów trze­cich, dla­te­go nie będzie­my powta­rzać tych infor­ma­cji rów­nież tutaj.

§ 19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpo­wiedź na to pyta­nie znaj­du­je się w wie­lu miej­scach tej poli­ty­ki pry­wat­no­ści przy oka­zji opi­sy­wa­nia poszcze­gól­nych narzę­dzi, rekla­my beha­wio­ral­nej, zgo­dy na cookies itp. Nie­mniej jed­nak, dla Two­jej wygo­dy zebra­li­śmy jesz­cze raz te infor­ma­cji w jed­nym miej­scu. Poni­żej znaj­dziesz listę moż­li­wo­ści zarzą­dza­nia swo­ją prywatnością:

# 20: Czym są logi serwera?

Korzy­sta­nie ze skle­pu wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym prze­cho­wy­wa­ny jest sklep. Każ­de zapy­ta­nie skie­ro­wa­ne do ser­we­ra zapi­sy­wa­ne jest w logach serwera.

Logi obej­mu­ją m.in. Twój adres IP, datę i czas ser­we­ra, infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej i sys­te­mie ope­ra­cyj­nym z jakie­go korzy­stasz. Logi zapi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne są na serwerze.

Dane zapi­sa­ne w logach ser­we­ra nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi korzy­sta­ją­cy­mi ze stro­ny i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne przez nas w celu Two­jej identyfikacji.

Logi ser­we­ra sta­no­wią wyłącz­nie mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stro­wa­nia stro­ną, a ich zawar­tość nie jest ujaw­nia­na niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia serwerem.

# 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tema­ty­ka prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies i zarzą­dza­nia ogól­nie poję­tą pry­wat­no­ścią jest dość skom­pli­ko­wa­na. Doło­ży­li­śmy wszel­kich sta­rań by niniej­szy doku­ment dostar­czył Ci jak naj­da­lej idą­cej wie­dzy w waż­nych dla Cie­bie kwe­stiach. Jeże­li cokol­wiek jest dla Cie­bie nie­ja­sne, chcesz dowie­dzieć się wię­cej lub po pro­stu poroz­ma­wiać o Two­jej pry­wat­no­ści, napisz do nas na adres biuro@induohouse.pl.

# 22: Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, może­my mody­fi­ko­wać tę poli­ty­kę pry­wat­no­ści, w szcze­gól­no­ści ze wzglę­du na zmia­ny tech­no­lo­gicz­ne po stro­nie nasze­go skle­pu oraz zmia­ny prze­pi­sów pra­wa. Jeże­li jesteś zare­je­stro­wa­nym użyt­kow­ni­kiem skle­pu, o każ­dej zmia­nie poli­ty­ki pry­wat­no­ści otrzy­masz wia­do­mość. Ponad­to, wszyst­kie archi­wal­ne wer­sje poli­ty­ki pry­wat­no­ści pod­lin­ko­wa­ne są poniżej.

Ewelina Owczarek

OFFICE MANAGER

Kilka lat temu odeszłam z pracy systemowej i zajęłam się własnym rozwojem osobistym. Moje życie zmieniło się o 180°. Wszystko, czego do tej pory doświadczyłam, pomogło mi odkryć samą siebie, to kim jestem, jaka jestem i dokąd chcę zmierzać. Te doświadczenia ukształtowały mnie jako człowieka, pokazały mi moją siłę i ile jeszcze mogę osiągnąć. Ta droga doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz i gdzie zawsze chciałam być.

Dzięki temu poznałam wspaniałych ludzi, którzy są – tak jak ja – pełni pasji do tego, co robią, chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Są moimi przyjaciółmi, ludźmi z którymi chcę iść przez życie zawodowo i prywatnie.

Uwielbiam pomagać innym, jest to moja osobista misja. 😊  Czerpię z tego ogromną satysfakcję, jak również spełniam się jako człowiek.

W INDUO HOUSE chcę również spełniać marzenia ludzi poszukujących swojego „miejsca na Ziemi”. To firma o usługach najwyższej jakości na rynku nieruchomości w Polsce. Tworzą ją ludzie, którzy podzielają moją wizję życia – są otwarci, pełni świetnych pomysłów i nieszablonowych rozwiązań. W tej pracy cenię sobie świetną atmosferę, jaką tworzy cały zespół, ich doświadczenie, i profesjonalizm. Każdego dnia robimy coś innego, codziennie mamy inne zadania i kontakt z nowymi osobami. Nie możemy narzekać na monotonię – i to właśnie jest w tym najfajniejsze. A zadowolenie klienta – bezcenne. 😊

Prywatnie jestem mamą dwójki prawie dorosłych już synów.

Krzysztof Bieńko
DORADCA DS. NIERUCHOMOŚCI

Aktywność zawodową rozpocząłem w 2007 roku, łącząc pracę zawodową ze
studiami. Dzięki temu dzieliłem wiedzę teoretyczną zdobytą na uczelni z
praktyką, która bez wątpienia mnie ukształtowała oraz pomogła
zdobyć wiele ciekawych doświadczeń.

Poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy byli dla mnie inspiracją, pomagając mi zdobyć cenną wiedzę i
umiejętności.

We współpracy z innymi osobami stawiam na partnerstwo, ponieważ to buduje dobry zespół i potrafi wyłonić wspaniałych liderów.

U innych cenię sobie otwartość, szczerość, pozytywne nastawienie
oraz szukanie najlepszych rozwiązań, aby osiągać wyznaczone cele.

Prywatnie jestem miłośnikiem sportu, ponieważ uwielbiam grać w piłkę, jeździć na rowerze, biegać, chodzić po górach i pływać łódką po
naszych pięknych jeziorach Mazurskich. Gram też na gitarze, gdy tylko
mam na to czas. Moje serce zarezerwowane jest dla tej najpiękniejszej, której również czasem coś zagram. 🙂

Syntia Zimecka

HR SPECIALIST

W INDUO HOUSE tworzę dział rekrutacji oraz jestem odpowiedzialna za wszystkie kwestie dotyczące HR. Swoje działania w INDUO HOUSE łączę z pracą w PROMEDICA 24, gdzie także odpowiadam za rekrutacje wewnętrzne.

Zanim rozpoczęłam pracę w branży rekrutacyjnej, która od zawsze mnie interesowała, wcześniej swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam w sprzedaży. Reprezentując firmę PZU, zajmowałam się sprzedażą ubezpieczeń majątkowych, życiowych, emerytalnych i inwestycyjnych. Praca ta głównie opierała się na realizacji celów i obsłudze klienta. Nauczyłam się, że to klient jest najważniejszy, jego oczekiwania i potrzeby.

Dobrze zrobiona analiza i odpowiednie badanie potrzeb to już połowa sukcesu. Ważnym aspektem jest indywidualne podejście do każdego klienta i tego się trzymam w obecnej pracy.

Rekrutując, pamiętam o tym, że każdy jest inny i traktuję to jako wartość dodaną. Różnorodne osobowości oraz odmienne talenty i umiejętności dają wiele możliwości do tworzenia zgranego, wzajemnie uzupełniającego się zespołu.

Wolne chwile lubię spędzać na świeżym powietrzu, długie spacery z mężem to coś co uwielbiam i sprawia mi radość. Moją pasją jest sport, regularne treningi zagościły w moim życiu na dobre. Dobra książka i do tego filiżanka kawy pozwalają mi przenieść się do innego świata pobudzając moją wyobraźnię. W życiu najważniejsza jest dla mnie rodzina.

Mateusz Zimecki
CEO, FOUNDER

W codziennej pracy skupiam się na realizacji mojej osobistej misji, a INDUO HOUSE to jej czyste ucieleśnienie. Jest nią tworzenie możliwie najlepszego środowiska do rozwoju dla wszystkich współpracowników naszej organizacji oraz dostarczanie najlepszych jakościowo, komplementarnych usług na rynku nieruchomości w Polsce. 

Z rynkiem nieruchomości jestem związany od 2014 roku.  Posiadam tytuł licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 23550 nadany przez PFRN (Polską Federację Rynku Nieruchomości) oraz ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Wycena Nieruchomości”.

Prywatnie moją największą pasją jest sport, który zagościł w moim życiu na dobre i mogę przyznać, że jestem od niego pozytywnie uzależniony. 🙂

Na przestrzeni lat zdobywania doświadczenia zarówno w pracy zawodowej, jak i sporcie widzę wiele podobieństw oraz analogii. Regularne uprawianie sportu nieuchronnie kształtuje charakter, a także wzmacnia fundamentalne cechy pomagające osiągnąć sukces w życiu, takie jak: konsekwencja, determinacja w dążeniu do celu, cierpliwość. Nauki wyniesione z wieloletniego uprawiania aktywności fizycznej staram się przenosić do codziennych praktyk w biznesie i życiu zawodowym.