Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, którą chcesz sprzedać lub wynająć,
WŁAŚNIE ZNALAZŁEŚ SIĘ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, którą chcesz sprzedać lub wynająć, WŁAŚNIE ZNALAZŁEŚ SIĘ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU

Pro­ces sprze­da­ży prze­pro­wa­dzi­my od A do Z za Cie­bie, mak­sy­ma­li­zu­jąc przy tym zyski i opty­ma­li­zu­jąc czas sprze­da­ży. Podob­nie odcią­ży­my Cię w pro­ce­sie wynaj­mu miesz­ka­nia. Jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za wery­fi­ka­cję najem­cy i bez­pie­czeń­stwo najmu.
Sprzedaż

ZARÓB NAWET DO KILKUDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH WIĘCEJ ZE SPRZEDAŻY SWOJEGO MIESZKANIA I ZAOSZCZĘDŹ CENNY CZAS

Jeże­li jesteś wła­ści­cie­lem miesz­ka­nia, któ­re wła­śnie chcesz sprze­dać i ponadto:

WŁAŚNIE ZNALAZŁEŚ SIĘ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU 

Sprze­da­my Two­ją nie­ru­cho­mość w moż­li­wie naj­wyż­szej cenie zabez­pie­cza­jąc całą trans­ak­cję i oszczę­dza­jąc Twój czas.

Naj­waż­niej­sze jest dla nas to, abyś po zakoń­czo­nym pro­ce­sie współ­pra­cy z ręką na ser­cu powie­dział, że było warto. 

Zda­je­my sobie spra­wę, że naj­waż­niej­szą walu­tą jest czas.

Jako inwe­stor chcesz sku­piać się na reali­za­cji kolej­nych pro­jek­tów, a nie poka­zy­wać miesz­ka­nia na sprze­daż kolej­nym zainteresowanym.

Jako oso­ba pry­wat­na – masz swo­je obo­wiąz­ki zawo­do­we, któ­re mogą unie­moż­li­wić Ci sku­pie­nie się na trans­ak­cji i wyko­rzy­sta­nie mak­sy­mal­ne­go poten­cja­łu nie­ru­cho­mo­ści przy sprzedaży.

Rozu­mie­my to, dla­te­go cały pro­ces prze­pro­wa­dzi­my za Ciebie.

SPRZEDAŻ

Pośrednictwo w sprzedaży

Zda­je­my sobie spra­wę, że naj­waż­niej­szą walu­tą jest czas. Jako inwe­stor chcesz skon­cen­tro­wać się na reali­za­cji kolej­nych pro­jek­tów, a nie poka­zy­wać miesz­ka­nia na sprze­daż kolej­nym zain­te­re­so­wa­nym. Jako oso­ba pry­wat­na – masz swo­je obo­wiąz­ki zawo­do­we, któ­re mogą unie­moż­li­wić Ci odpo­wied­nie zaan­ga­żo­wa­nie w trans­ak­cję i wyko­rzy­sta­nie mak­sy­mal­ne­go poten­cja­łu nie­ru­cho­mo­ści przy sprzedaży.
 
Rozu­mie­my to, dla­te­go cały pro­ces prze­pro­wa­dzi­my za Ciebie.

Co zyskujesz, podejmując z nami współpracę?

Otrzymujesz gwarancję tego, że nad całym procesem czuwają zaufani eksperci

W swo­im zespo­le mamy: 
Dlaczego my?

Dlaczego akurat z nami warto współpracować? 

Dlatego sprawdź,
co mówią o nas nasi klienci

Bar­dzo dzię­ku­ję za współ­pra­cę i pomoc przy wynaj­mie moje­go miesz­ka­nia. Dzię­ku­ję za wiel­ką Panów kul­tu­rę oso­bi­stą, takt, rze­tel­ność oraz…cierpliwość. Wiem, że byłam wyma­ga­ją­cą klient­ką, mimo to spro­sta­li­ście Pano­wie moim ocze­ki­wa­niom pod każ­dym względem. 

Jago­da Rydzewska

Nie było pro­ble­mów z umó­wie­niem się na obej­rze­nie miesz­ka­nia w dogod­nym dla mnie ter­mi­nie dzię­ki dostęp­no­ści i dys­po­zy­cyj­no­ści Pana Mar­ka Bień­ko. W pro­ce­sie podej­mo­wa­nia decy­zji wyra­zi­łem chęć ponow­ne­go odwie­dze­nia miesz­ka­nia, co został zaaran­żo­wa­ne bar­dzo szyb­ko i w wygod­nym dla mnie ter­mi­nie. Pod­czas wizyt w miesz­ka­niu Pan Bień­ko chęt­nie udzie­lił mi wszel­kich nie­zbęd­nych, a tak­że dodat­ko­wych infor­ma­cji na temat miesz­ka­nia i budyn­ku, a tak­że podzie­lił się wie­lo­ma wska­zów­ka­mi z doświad­cze­nia wła­sne­go i zebra­ne­go od wcze­śniej­szych najemców. 

Piotr Gru­dzień

Pole­cam współ­pra­cę z Panem Mate­uszem Zimec­kim, któ­ry wie­lo­krot­nie pomógł nam przy wynaj­mie miesz­kań przy uli­cy Obo­zo­wej w War­sza­wie. Wszyst­kie miesz­ka­nia wyna­ję­te były w cią­gu dwóch do trzech tygo­dni za cenę, któ­rą my ocze­ki­wa­li­śmy. Pozo­stał z nami w sta­łym kon­tak­cie infor­mu­jąc nas o postę­pie odno­śnie zain­te­re­so­wa­nia wynaj­mem nasze­go mieszkania. 

Wio­let­ta Mikołajczyk

Wyna­jem mieszkań

Pan Krzysz­tof Bień­ko jest kon­kret­nym dorad­cą, któ­ry szyb­ko pomógł mi w wyna­ję­ciu miesz­ka­nia. Dodat­ko­wo uzy­skał dobrą dla mnie cenę oraz szyb­szy ter­min wpro­wa­dze­nia się do nowe­go miesz­ka­nia. Kon­takt z Panem Krzysz­to­fem nigdy nie był utrud­nio­ny i nawet w godzi­nach póź­no popo­łu­dnio­wych mogłem usta­lić z nim szcze­gó­ły wynajmu. 

Mate­usz Szymaniec

Wyna­jem mieszkania

Nie wie­dzia­łem że wyna­jem miesz­ka­nia w Warszawie(Praga-Południe) może być taką przy­jem­no­ścią. Wszyst­ko było na wyso­kim pozio­mie. Przy­go­to­wa­na umo­wa, moż­li­wość omó­wie­nia każ­de­go punk­tu, indy­wi­du­ali­stycz­ne podej­ście. Marek Bień­ko zawsze poma­ga w róż­nych sytu­acjach , nie­praw­do­po­dob­nie jako­ścio­wo pod­cho­dzi abso­lut­nie do wszyst­kich pytań i po pro­stu miły i dobry czło­wiek . Induo House to napraw­dę zespół naj­lep­szych ludzi. Łatwy kon­takt, pro­fe­sjo­nal­ne podej­ście do wszyst­kie­go, Polecam! 

Yura Kurish

Sprze­da­li­śmy miesz­ka­nie z pomo­cą Induo House. Moja oce­na na dyplo­mie dla dzia­łal­no­ści fir­my (szko­da, że na dyplo­mie nie ma celu­ją­cych): – pro­fe­sjo­na­lizm: bar­dzo dobry – zna­jo­mość ryn­ku: bar­dzo dobry – komu­ni­ka­cja: bar­dzo dobry – podej­ście do klien­ta: bar­dzo dobry – zaan­ga­żo­wa­nie: bar­dzo dobry Jeśli poszu­ku­je­cie kogoś w spra­wach zwią­za­nych z nie­ru­cho­mo­ścia­mi, to moja reko­men­da­cja pro­wa­dzi do Panów, bo nie boją się trud­nych spraw i są bar­dzo pomocni.👏👏👏 

Dawid Fil­l­mann

I zobacz, co piszą NA naszym FACEBOOKU

Nie wie­dzia­łem że wyna­jem miesz­ka­nia w Warszawie(Praga-Południe) może być taką przy­jem­no­ścią. Wszyst­ko było na wyso­kim pozio­mie. Przy­go­to­wa­na umo­wa, moż­li­wość omó­wie­nia każ­de­go punk­tu, indy­wi­du­ali­stycz­ne podej­ście. Marek Bień­ko zawsze poma­ga w róż­nych sytu­acjach , nie­praw­do­po­dob­nie jako­ścio­wo pod­cho­dzi abso­lut­nie do wszyst­kich pytań i po pro­stu miły i dobry czło­wiek . Induo House to napraw­dę zespół naj­lep­szych ludzi. Łatwy kon­takt, pro­fe­sjo­nal­ne podej­ście do wszyst­kie­go, Polecam! 

Yura Kurish

Sprze­da­li­śmy miesz­ka­nie z pomo­cą Induo House. Moja oce­na na dyplo­mie dla dzia­łal­no­ści fir­my (szko­da, że na dyplo­mie nie ma celu­ją­cych): – pro­fe­sjo­na­lizm: bar­dzo dobry – zna­jo­mość ryn­ku: bar­dzo dobry – komu­ni­ka­cja: bar­dzo dobry – podej­ście do klien­ta: bar­dzo dobry – zaan­ga­żo­wa­nie: bar­dzo dobry Jeśli poszu­ku­je­cie kogoś w spra­wach zwią­za­nych z nie­ru­cho­mo­ścia­mi, to moja reko­men­da­cja pro­wa­dzi do Panów, bo nie boją się trud­nych spraw i są bar­dzo pomocni.👏👏👏 

Dawid Fil­l­mann

Jak przebiega proces sprzedaży zA naszym pośrednictwem?

Spotykamy się w Twojej nieruchomości

Usta­la­my Two­je potrze­by i wspól­ne cele. Prze­pro­wa­dza­my wstęp­ną ana­li­zę Two­jej nie­ru­cho­mo­ści pod kątem jej poten­cja­łu ryn­ko­we­go, para­me­trów tech­nicz­nych i prawnych.
1

Wspólnie z Tobą wybieramy formę współpracy

Uwzględ­nia­my przy tym zarów­no Two­je ocze­ki­wa­nia, jak i nasze rekomendacje.
2

Przeprowadzamy pogłębioną analizę sytuacji

Spraw­dza­my wni­kli­wie stan tech­nicz­ny nie­ru­cho­mo­ści, sytu­ację praw­ną, podat­ko­wą, pod­sta­wę naby­cia, wery­fi­ku­je­my księ­gę wie­czy­stą oraz wszel­kie nie­zbęd­ne dokumenty.
3

Dokonujemy wyceny Twojej nieruchomości

Uwzględ­nia­my jej wszyst­kie cechy. W esty­mo­wa­niu ceny sprze­da­ży osią­ga­my dokład­ność na pozio­mie 97%. Jest to moż­li­we dzię­ki współ­pra­cy z zaufa­nym rze­czo­znaw­cą mająt­ko­wym oraz pogłę­bio­nym ana­li­zom statystycznym.
4

Przygotowujemy ofertę do sprzedaży obiektu

W zależ­no­ści od potrzeb i for­my współ­pra­cy prze­pro­wa­dza­my home sta­ging, orga­ni­zu­je­my pro­fe­sjo­nal­ną sesję foto­gra­ficz­ną, wyko­nu­je­my wir­tu­al­ny spa­cer 3D, nagry­wa­my film pro­mo­cyj­ny lub wideo z drona.
5

Dbamy o marketing oraz pozycjonujemy ogłoszenie w wynikach wyszukiwania

Jako jed­na z nie­wie­lu firm w bran­ży nie­ru­cho­mo­ści poza doda­wa­niem Two­jej ofer­ty do por­ta­li ogło­sze­nio­wych sku­tecz­nie wyko­rzy­stu­je­my sze­ro­ki wachlarz narzę­dzi dla reklamodawców.
6

Prezentujemy nieruchomość potencjalnym nabywcom 

Pre­cy­zyj­nie selek­cjo­nu­je­my skła­da­ne przez nich ofer­ty ade­kwat­nie do Two­ich oczekiwań.
7

Przeprowadzamy proces negocjacji

Wybie­ra­my naja­trak­cyj­niej­szą ofer­tę cenową.
8

Kompletujemy dokumenty niezbędne do podpisania umowy sprzedaży 

Reali­zu­je­my trans­ak­cję u zaufa­ne­go nota­riu­sza, któ­ry dba o bez­pie­czeń­stwo stron trans­ak­cji, prze­pro­wa­dza­jąc akt nota­rial­ny w atrak­cyj­nej cenie.
9

5 BONUSÓW, KTÓRE OD NAS OTRZYMUJESZ W CENIE USŁUGI 

Wyko­na­my wir­tu­al­ny spa­cer po Two­jej nie­ru­cho­mo­ści (stan­dar­do­wy koszt usłu­gi od 500 zł net­to). Dzię­ki temu poten­cjal­ny kupiec będzie mógł „prze­spa­ce­ro­wać się” po Two­im miesz­ka­niu onli­ne, spraw­dzić wymia­ry nie­ru­cho­mo­ści bez wycho­dze­nia z domu, zwi­zu­ali­zo­wać oraz zapla­no­wać aran­ża­cję mieszkania.
1
Nakrę­ci­my i zmon­tu­je­my film pro­mo­cyj­ny Two­jej nie­ru­cho­mo­ści (stan­dar­do­wy koszt usłu­gi z mon­ta­żem od 1000 zł net­to). Odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ny film sprze­da­żo­wy wyróż­ni się wśród setek ofert tek­sto­wych, dzię­ki cze­mu Two­je miesz­ka­nie tra­fi do więk­szej licz­by poten­cjal­nych klientów.
2
Wyko­na­my home sta­ging nie­ru­cho­mo­ści (stan­dar­do­wy koszt usłu­gi od 500 zł net­to), pod­no­sząc jej wizu­al­ną atrakcyjność.
3
Zor­ga­ni­zu­je­my pro­fe­sjo­nal­ną sesję foto­gra­ficz­ną z udzia­łem foto­gra­fa spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w robie­niu zdjęć nie­ru­cho­mo­ści (stan­dar­do­wy koszt usłu­gi od 350 zł netto).
4
Masz moż­li­wość sko­rzy­sta­nia kon­sul­ta­cji z nami w trak­cie trwa­nia naj­mu. Są one wli­czo­ne w cenę. (Stan­dar­do­wy koszt usłu­gi od 350 zł net­to za godzinę.)
5

Zleć jedną z najważniejszych transakcji swojego życia profesjonalistom.

Czekamy na Ciebie!

WYNAJEM

Pośrednictwo w wynajmie

Naszym celem w reali­za­cji tej usłu­gi jest przede wszyst­kim Two­je zado­wo­le­nie po zakoń­czo­nym okre­sie naj­mu. Dla­te­go też wspól­nie z Tobą usta­la­my stra­te­gię współ­pra­cy. Dzia­ła­my w zgo­dzie z Two­imi ocze­ki­wa­nia­mi, w opar­ciu o nasze naj­lep­sze praktyki.

Czym kierujemy się, szukając dla Ciebie najemcy? 

Oprócz pomo­cy w zna­le­zie­niu wła­ści­we­go najem­cy chciał­byś, aby ktoś dodat­ko­wo wziął odpo­wie­dzial­ność za cały okres trwa­nia naj­mu i zała­twiał za Cie­bie wszel­kie formalności?

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY
PRZY WYNAJMIE TWOJEGO MIESZKANIA 

Jak przebiega proces wynajmu za naszym pośrednictwem?

Spotykamy się w Twojej nieruchomości 

Usta­la­my Two­je potrze­by, wspól­ne cele oraz ana­li­zu­je­my wni­kli­wie nie­ru­cho­mość pod kątem jej poten­cja­łu ryn­ko­we­go, para­me­trów tech­nicz­nych i prawnych.
1

Wspólnie z Tobą wybieramy formę współpracy

Uwzględ­nia­my przy tym zarów­no Two­je ocze­ki­wa­nia, jak i nasze rekomendacje.
2

Przygotowujemy ofertę nieruchomości do wynajmu

W zależ­no­ści od potrzeb i for­my współ­pra­cy prze­pro­wa­dza­my home sta­ging, orga­ni­zu­je­my pro­fe­sjo­nal­ną sesję foto­gra­ficz­ną, wyko­nu­je­my wir­tu­al­ny spa­cer 3D, film pro­mo­cyj­ny lub nagra­nie z drona. 
3

Dbamy o marketing oraz pozycjonujemy ogłoszenie w wynikach wyszukiwania

Jako jed­na z nie­wie­lu firm w bran­ży nie­ru­cho­mo­ści, poza doda­wa­niem Two­jej ofer­ty do por­ta­li ogło­sze­nio­wych, sku­tecz­nie wyko­rzy­stu­je­my sze­ro­ki wachlarz narzę­dzi dla reklamodawców.
4

Prezentujemy nieruchomość potencjalnym najemcom

Przed­sta­wia­my ją z uwzględ­nie­niem naszych wypra­co­wa­nych kry­te­riów dla „najem­ców ide­al­nych”, pre­cy­zyj­nie wery­fi­ku­jąc kan­dy­da­tu­ry ade­kwat­nie do Two­ich oczekiwań.
5

Przeprowadzamy proces negocjacji 

Wybie­ra­my naja­trak­cyj­niej­szą ofer­tę cenową.
6

Kompletujemy dokumenty niezbędne do podpisania umowy najmu 

Fina­li­zu­je­my trans­ak­cję zabez­pie­cza­jąc Two­je interesy.
7

Bieżące konsultacje

Jeśli w trak­cie trwa­nia naj­mu poja­wi się potrze­ba kon­sul­ta­cji lub inter­wen­cji, w zależ­no­ści od for­my współ­pra­cy poma­ga­my roz­wią­zać bie­żą­ce sprawy.
8

Czekamy na Ciebie!

PamiętaJ!

pobieramy wynagrodzenie tylko od jednej strony transakcji. Reprezentujemy tylko Ciebie. Masz gwarancję, że działamy wyłącznie w Twoim interesie. 

Rekomendacje

Zobacz, co mówią o nas inni

Bar­dzo dzię­ku­ję za współ­pra­cę i pomoc przy wynaj­mie moje­go miesz­ka­nia. Dzię­ku­ję za wiel­ką Panów kul­tu­rę oso­bi­stą, takt, rze­tel­ność oraz…cierpliwość. Wiem, że byłam wyma­ga­ją­cą klient­ką, mimo to spro­sta­li­ście Pano­wie moim ocze­ki­wa­niom pod każ­dym względem. 

Jago­da Rydzewska

Nie było pro­ble­mów z umó­wie­niem się na obej­rze­nie miesz­ka­nia w dogod­nym dla mnie ter­mi­nie dzię­ki dostęp­no­ści i dys­po­zy­cyj­no­ści Pana Mar­ka Bień­ko. W pro­ce­sie podej­mo­wa­nia decy­zji wyra­zi­łem chęć ponow­ne­go odwie­dze­nia miesz­ka­nia, co został zaaran­żo­wa­ne bar­dzo szyb­ko i w wygod­nym dla mnie ter­mi­nie. Pod­czas wizyt w miesz­ka­niu Pan Bień­ko chęt­nie udzie­lił mi wszel­kich nie­zbęd­nych, a tak­że dodat­ko­wych infor­ma­cji na temat miesz­ka­nia i budyn­ku, a tak­że podzie­lił się wie­lo­ma wska­zów­ka­mi z doświad­cze­nia wła­sne­go i zebra­ne­go od wcze­śniej­szych najemców. 

Piotr Gru­dzień

Pole­cam współ­pra­cę z Panem Mate­uszem Zimec­kim, któ­ry wie­lo­krot­nie pomógł nam przy wynaj­mie miesz­kań przy uli­cy Obo­zo­wej w War­sza­wie. Wszyst­kie miesz­ka­nia wyna­ję­te były w cią­gu dwóch do trzech tygo­dni za cenę, któ­rą my ocze­ki­wa­li­śmy. Pozo­stał z nami w sta­łym kon­tak­cie infor­mu­jąc nas o postę­pie odno­śnie zain­te­re­so­wa­nia wynaj­mem nasze­go mieszkania. 

Wio­let­ta Mikołajczyk

Wyna­jem mieszkań

Pan Krzysz­tof Bień­ko jest kon­kret­nym dorad­cą, któ­ry szyb­ko pomógł mi w wyna­ję­ciu miesz­ka­nia. Dodat­ko­wo uzy­skał dobrą dla mnie cenę oraz szyb­szy ter­min wpro­wa­dze­nia się do nowe­go miesz­ka­nia. Kon­takt z Panem Krzysz­to­fem nigdy nie był utrud­nio­ny i nawet w godzi­nach póź­no popo­łu­dnio­wych mogłem usta­lić z nim szcze­gó­ły wynajmu. 

Mate­usz Szymaniec

Wyna­jem mieszkania

Pan Zimec­ki wyka­zał się dużym pro­fe­sjo­na­li­zmem, sku­tecz­no­ścią i zna­jo­mo­ścią ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści oraz świet­ny­mi zdol­no­ścia­mi nego­cja­tor­ski­mi. Pan Mate­usz wyna­jął moje miesz­ka­nie za zapro­po­no­wa­ną prze­ze mnie cenę już pierw­sze­go dnia po uka­za­niu się ogło­sze­nia, wyne­go­cjo­wał też dla mnie bar­dzo satys­fak­cjo­nu­ją­cą cenę sprze­da­ży miesz­ka­nia, któ­rej z pew­no­ścią nie była­bym wsta­nie uzy­skać samodzielnie. 

Agniesz­ka Domagała

Sprze­daż miesz­ka­nia na Woli

Poprzed­ni agent bez­sku­tecz­nie usi­ło­wał sprze­dać w cią­gu 5 m‑cy, nato­miast Panu Mate­uszo­wi i Mar­ko­wi zna­le­zie­nie zde­cy­do­wa­ne­go nabyw­cy zaję­ło 1,5 m‑ca. Róż­ni­ca w ter­mi­nach była ogrom­na. I w koń­cu się uda­ło dopro­wa­dzić trans­ak­cję do koń­ca. Panów cechu­je pro­fe­sjo­na­lizm, uczci­wość, kre­atyw­ne podej­ście do tema­tu i dba­łość o klien­ta. Brawo! 

Mar­ta i Dawid Fillmann

Sprze­daż miesz­ka­nia na Moko­to­wie z nie­re­gu­lo­wa­ny­mi gruntami

KONTAKT

Dołącz do naszych zadowolonych Klientów

Powierz praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej war­to­ścio­wy skład­nik swo­je­go mająt­ku profesjonalistom. 
Ewelina Owczarek

OFFICE MANAGER

Kilka lat temu odeszłam z pracy systemowej i zajęłam się własnym rozwojem osobistym. Moje życie zmieniło się o 180°. Wszystko, czego do tej pory doświadczyłam, pomogło mi odkryć samą siebie, to kim jestem, jaka jestem i dokąd chcę zmierzać. Te doświadczenia ukształtowały mnie jako człowieka, pokazały mi moją siłę i ile jeszcze mogę osiągnąć. Ta droga doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz i gdzie zawsze chciałam być.

Dzięki temu poznałam wspaniałych ludzi, którzy są – tak jak ja – pełni pasji do tego, co robią, chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Są moimi przyjaciółmi, ludźmi z którymi chcę iść przez życie zawodowo i prywatnie.

Uwielbiam pomagać innym, jest to moja osobista misja. 😊  Czerpię z tego ogromną satysfakcję, jak również spełniam się jako człowiek.

W INDUO HOUSE chcę również spełniać marzenia ludzi poszukujących swojego „miejsca na Ziemi”. To firma o usługach najwyższej jakości na rynku nieruchomości w Polsce. Tworzą ją ludzie, którzy podzielają moją wizję życia – są otwarci, pełni świetnych pomysłów i nieszablonowych rozwiązań. W tej pracy cenię sobie świetną atmosferę, jaką tworzy cały zespół, ich doświadczenie, i profesjonalizm. Każdego dnia robimy coś innego, codziennie mamy inne zadania i kontakt z nowymi osobami. Nie możemy narzekać na monotonię – i to właśnie jest w tym najfajniejsze. A zadowolenie klienta – bezcenne. 😊

Prywatnie jestem mamą dwójki prawie dorosłych już synów.

Krzysztof Bieńko
DORADCA DS. NIERUCHOMOŚCI

Aktywność zawodową rozpocząłem w 2007 roku, łącząc pracę zawodową ze
studiami. Dzięki temu dzieliłem wiedzę teoretyczną zdobytą na uczelni z
praktyką, która bez wątpienia mnie ukształtowała oraz pomogła
zdobyć wiele ciekawych doświadczeń.

Poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy byli dla mnie inspiracją, pomagając mi zdobyć cenną wiedzę i
umiejętności.

We współpracy z innymi osobami stawiam na partnerstwo, ponieważ to buduje dobry zespół i potrafi wyłonić wspaniałych liderów.

U innych cenię sobie otwartość, szczerość, pozytywne nastawienie
oraz szukanie najlepszych rozwiązań, aby osiągać wyznaczone cele.

Prywatnie jestem miłośnikiem sportu, ponieważ uwielbiam grać w piłkę, jeździć na rowerze, biegać, chodzić po górach i pływać łódką po
naszych pięknych jeziorach Mazurskich. Gram też na gitarze, gdy tylko
mam na to czas. Moje serce zarezerwowane jest dla tej najpiękniejszej, której również czasem coś zagram. 🙂

Syntia Zimecka

HR SPECIALIST

W INDUO HOUSE tworzę dział rekrutacji oraz jestem odpowiedzialna za wszystkie kwestie dotyczące HR. Swoje działania w INDUO HOUSE łączę z pracą w PROMEDICA 24, gdzie także odpowiadam za rekrutacje wewnętrzne.

Zanim rozpoczęłam pracę w branży rekrutacyjnej, która od zawsze mnie interesowała, wcześniej swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam w sprzedaży. Reprezentując firmę PZU, zajmowałam się sprzedażą ubezpieczeń majątkowych, życiowych, emerytalnych i inwestycyjnych. Praca ta głównie opierała się na realizacji celów i obsłudze klienta. Nauczyłam się, że to klient jest najważniejszy, jego oczekiwania i potrzeby.

Dobrze zrobiona analiza i odpowiednie badanie potrzeb to już połowa sukcesu. Ważnym aspektem jest indywidualne podejście do każdego klienta i tego się trzymam w obecnej pracy.

Rekrutując, pamiętam o tym, że każdy jest inny i traktuję to jako wartość dodaną. Różnorodne osobowości oraz odmienne talenty i umiejętności dają wiele możliwości do tworzenia zgranego, wzajemnie uzupełniającego się zespołu.

Wolne chwile lubię spędzać na świeżym powietrzu, długie spacery z mężem to coś co uwielbiam i sprawia mi radość. Moją pasją jest sport, regularne treningi zagościły w moim życiu na dobre. Dobra książka i do tego filiżanka kawy pozwalają mi przenieść się do innego świata pobudzając moją wyobraźnię. W życiu najważniejsza jest dla mnie rodzina.

Mateusz Zimecki
CEO, FOUNDER

W codziennej pracy skupiam się na realizacji mojej osobistej misji, a INDUO HOUSE to jej czyste ucieleśnienie. Jest nią tworzenie możliwie najlepszego środowiska do rozwoju dla wszystkich współpracowników naszej organizacji oraz dostarczanie najlepszych jakościowo, komplementarnych usług na rynku nieruchomości w Polsce. 

Z rynkiem nieruchomości jestem związany od 2014 roku.  Posiadam tytuł licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 23550 nadany przez PFRN (Polską Federację Rynku Nieruchomości) oraz ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Wycena Nieruchomości”.

Prywatnie moją największą pasją jest sport, który zagościł w moim życiu na dobre i mogę przyznać, że jestem od niego pozytywnie uzależniony. 🙂

Na przestrzeni lat zdobywania doświadczenia zarówno w pracy zawodowej, jak i sporcie widzę wiele podobieństw oraz analogii. Regularne uprawianie sportu nieuchronnie kształtuje charakter, a także wzmacnia fundamentalne cechy pomagające osiągnąć sukces w życiu, takie jak: konsekwencja, determinacja w dążeniu do celu, cierpliwość. Nauki wyniesione z wieloletniego uprawiania aktywności fizycznej staram się przenosić do codziennych praktyk w biznesie i życiu zawodowym.