Chcę Inwestować

Odno­to­wu­jesz nad­wyż­ki finan­so­we i zasta­na­wiasz się jak bez­piecz­nie zain­we­sto­wać swo­je środ­ki osią­ga­jąc ponad­prze­cięt­ną sto­pę zwro­tu? Zwróć się do nas. Ty możesz odpo­czy­wać, a Two­ja nie­ru­cho­mość będzie pra­co­wa­ła za Cie­bie. Jeśli nato­miast masz środ­ki finan­so­we rzę­du 50 000 zł lub wię­cej i chcesz je bez­piecz­nie pomna­żać bez aktyw­ne­go udzia­łu w pro­jek­tach, rów­nież może­my Ci pomóc! 

Chcesz zabez­pie­czyć swój mają­tek poprzez cał­ko­wi­cie pasyw­ne inwe­sty­cje w miesz­ka­nia na wynajem?

Chcesz pomna­żać regu­lar­nie swój kapi­tał poprzez udział w pro­jek­tach inwe­sty­cyj­nych opar­tych o nieruchomości?

WSPÓLNE INWESTOWANIE

Lokowanie środków finansowych w gotowe nieruchomości przygotowane do najmu (gotowce inwestycyjne)

 Jeże­li jesteś oso­bą, która:

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Może­my pomóc Ci w prze­bie­gu całe­go pro­ce­su inwe­sty­cyj­ne­go, ogra­ni­cza­jąc Two­ją aktyw­ność do spraw­dza­nia sta­nu swo­je­go kon­ta, powięk­sza­ją­ce­go się suk­ce­syw­nie o kolej­ne czyn­sze najmu.

Jak przebiega proces wspólnego inwestowania w gotowce inwestycyjne?

Wspólnie analizujemy Twoje oczekiwania i cele

Usta­la­my stra­te­gię inwe­sty­cyj­ną ści­śle dopa­so­wa­ną do Two­ich potrzeb oraz dłu­go­ter­mi­no­wych planów.
1

Znajdujemy dla Ciebie nieruchomość

Nasz Dział Sprze­da­ży wyszu­ku­je dla Cie­bie szy­tą na mia­rę nie­ru­cho­mość w atrak­cyj­nej cenie, poni­żej war­to­ści rynkowej.
2

Przygotowujemy obiekt

Prze­pro­wa­dza­my remont nie­ru­cho­mo­ści i dosto­so­wu­je­my ją do naj­mu zgod­nie z aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa budowlanego.
3

Dział najmu organizuje rekrutację najemców

Opie­ra się przy tym o nasze spraw­dzo­ne prak­ty­ki. Każ­do­ra­zo­wo najem­ca musi przejść ści­śle okre­ślo­ną selekcję.
4

Opiekujemy się nieruchomością

Dział Zarzą­dza­nia zaj­mu­je się Two­im loka­lem oraz dba o bie­żą­ce spra­wy ope­ra­cyj­ne i administracyjne.
5

Gwarantujemy regularny czynsz

Ty uczest­ni­czysz w pro­ce­sie inwe­sty­cyj­nym cał­ko­wi­cie pasyw­nie, dopi­su­jąc jedy­nie co mie­siąc kolej­ne docho­dy z najmu.
6

Generujemy stopę zwrotu z inwestycji

W zależ­no­ści od rodza­ju inwe­sty­cji i wybo­ru opcji zarzą­dza­nia gene­ru­je­my sto­py zwro­tu na pozio­mie od 6% rocz­ne­go zwro­tu z zain­we­sto­wa­ne­go kapitału.
7

Czekamy na Ciebie!

Wspólne inwestowanie

finansowanie projektów nieruchomościowych (np. flipy)

Na bie­żą­co reali­zu­je­my pro­jek­ty nie­ru­cho­mo­ścio­we o sze­ro­kim spek­trum zarów­no na ryn­ku pier­wot­nym, jak i wtórnym.

Każ­da z tych form dzia­łal­no­ści wyma­ga odpo­wied­nio finan­so­wa­nia. Jeże­li dys­po­nu­jesz środ­ka­mi finan­so­wy­mi w wyso­ko­ści przy­naj­mniej 50 000 zł, zgłoś się do nas. Zre­ali­zuj­my wspól­nie pro­jekt. My zaj­mie­my się jego prze­pro­wa­dze­niem, a Ty finan­so­wa­niem. Na koń­cu zaś podzie­li­my się zyskiem. 

Dlaczego inwestycje w nieruchomości warto realizować z nami?

5 istotnych faktów

Z ryn­kiem nie­ru­cho­mo­ści jeste­smy zwią­za­ni od 2014 roku, uczest­ni­cząc w pro­ce­sie setek trans­ak­cji zaku­pu, sprze­da­ży i wynaj­mu nie­ru­cho­mo­ści. Masz pew­ność, że współ­pra­cu­jesz z praktykami.
1
Świad­czy­my kom­ple­men­tar­ne usłu­gi na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści. Zaj­mie­my się za Cie­bie całym pro­ce­sem zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści, nad­zo­ro­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem remon­tu, odpo­wied­nią selek­cją poten­cjal­nych najem­ców i wresz­cie sta­łą opie­ką nad Two­im miesz­ka­niem pod­czas jego wynaj­mu. Twój udział w pro­jek­cie może ogra­ni­czać się wyłącz­nie do wery­fi­ko­wa­nia sta­nu swo­ich finansów.
2
Współ­pra­cu­je­my z sze­re­giem part­ne­rów oraz wspie­ra­my się abso­lut­ny­mi spe­cja­li­sta­mi w swo­ich dzie­dzi­nach na każ­dym eta­pie pro­ce­su. Otrzy­mu­jesz więc gwa­ran­cję jako­ści świad­czo­nych usług.
3
Two­je bez­pie­czeń­stwo jako inwe­sto­ra jest dla nas prio­ry­te­tem. Kon­cen­tru­je­my się na dobo­rze takich roz­wią­zań praw­nych i zabez­pie­czeń, abyś Ty mógł spać spokojnie.
4
Naj­waż­niej­sze: sami inwe­stu­je­my w nie­ru­cho­mo­ści i zna­my ten rynek od środ­ka. Swo­je roz­wią­za­nia i pomy­sły opie­ra­my na prak­tycz­nych doświad­cze­niach zwią­za­nych z inwe­sto­wa­niem, któ­re posiadamy.
5
Rekomendacje

Sprawdź opinie naszych klientów!

Pan Zimec­ki wyka­zał się dużym pro­fe­sjo­na­li­zmem, sku­tecz­no­ścią i zna­jo­mo­ścią ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści oraz świet­ny­mi zdol­no­ścia­mi nego­cja­tor­ski­mi. Pan Mate­usz wyna­jął moje miesz­ka­nie za zapro­po­no­wa­ną prze­ze mnie cenę już pierw­sze­go dnia po uka­za­niu się ogło­sze­nia, wyne­go­cjo­wał też dla mnie bar­dzo satys­fak­cjo­nu­ją­cą cenę sprze­da­ży miesz­ka­nia, któ­rej z pew­no­ścią nie była­bym wsta­nie uzy­skać samodzielnie. 

Agniesz­ka Domagała

Sprze­daż miesz­ka­nia na Woli

Poprzed­ni agent bez­sku­tecz­nie usi­ło­wał sprze­dać w cią­gu 5 m‑cy, nato­miast Panu Mate­uszo­wi i Mar­ko­wi zna­le­zie­nie zde­cy­do­wa­ne­go nabyw­cy zaję­ło 1,5 m‑ca. Róż­ni­ca w ter­mi­nach była ogrom­na. I w koń­cu się uda­ło dopro­wa­dzić trans­ak­cję do koń­ca. Panów cechu­je pro­fe­sjo­na­lizm, uczci­wość, kre­atyw­ne podej­ście do tema­tu i dba­łość o klien­ta. Brawo! 

Mar­ta i Dawid Fillmann

Sprze­daż miesz­ka­nia na Moko­to­wie z nie­re­gu­lo­wa­ny­mi gruntami

KONTAKT

Dołącz do naszych zadowolonych Klientów

Powierz praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej war­to­ścio­wy skład­nik swo­je­go mająt­ku profesjonalistom. 
Ewelina Owczarek

OFFICE MANAGER

Kilka lat temu odeszłam z pracy systemowej i zajęłam się własnym rozwojem osobistym. Moje życie zmieniło się o 180°. Wszystko, czego do tej pory doświadczyłam, pomogło mi odkryć samą siebie, to kim jestem, jaka jestem i dokąd chcę zmierzać. Te doświadczenia ukształtowały mnie jako człowieka, pokazały mi moją siłę i ile jeszcze mogę osiągnąć. Ta droga doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz i gdzie zawsze chciałam być.

Dzięki temu poznałam wspaniałych ludzi, którzy są – tak jak ja – pełni pasji do tego, co robią, chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Są moimi przyjaciółmi, ludźmi z którymi chcę iść przez życie zawodowo i prywatnie.

Uwielbiam pomagać innym, jest to moja osobista misja. 😊  Czerpię z tego ogromną satysfakcję, jak również spełniam się jako człowiek.

W INDUO HOUSE chcę również spełniać marzenia ludzi poszukujących swojego „miejsca na Ziemi”. To firma o usługach najwyższej jakości na rynku nieruchomości w Polsce. Tworzą ją ludzie, którzy podzielają moją wizję życia – są otwarci, pełni świetnych pomysłów i nieszablonowych rozwiązań. W tej pracy cenię sobie świetną atmosferę, jaką tworzy cały zespół, ich doświadczenie, i profesjonalizm. Każdego dnia robimy coś innego, codziennie mamy inne zadania i kontakt z nowymi osobami. Nie możemy narzekać na monotonię – i to właśnie jest w tym najfajniejsze. A zadowolenie klienta – bezcenne. 😊

Prywatnie jestem mamą dwójki prawie dorosłych już synów.

Krzysztof Bieńko
DORADCA DS. NIERUCHOMOŚCI

Aktywność zawodową rozpocząłem w 2007 roku, łącząc pracę zawodową ze
studiami. Dzięki temu dzieliłem wiedzę teoretyczną zdobytą na uczelni z
praktyką, która bez wątpienia mnie ukształtowała oraz pomogła
zdobyć wiele ciekawych doświadczeń.

Poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy byli dla mnie inspiracją, pomagając mi zdobyć cenną wiedzę i
umiejętności.

We współpracy z innymi osobami stawiam na partnerstwo, ponieważ to buduje dobry zespół i potrafi wyłonić wspaniałych liderów.

U innych cenię sobie otwartość, szczerość, pozytywne nastawienie
oraz szukanie najlepszych rozwiązań, aby osiągać wyznaczone cele.

Prywatnie jestem miłośnikiem sportu, ponieważ uwielbiam grać w piłkę, jeździć na rowerze, biegać, chodzić po górach i pływać łódką po
naszych pięknych jeziorach Mazurskich. Gram też na gitarze, gdy tylko
mam na to czas. Moje serce zarezerwowane jest dla tej najpiękniejszej, której również czasem coś zagram. 🙂

Syntia Zimecka

HR SPECIALIST

W INDUO HOUSE tworzę dział rekrutacji oraz jestem odpowiedzialna za wszystkie kwestie dotyczące HR. Swoje działania w INDUO HOUSE łączę z pracą w PROMEDICA 24, gdzie także odpowiadam za rekrutacje wewnętrzne.

Zanim rozpoczęłam pracę w branży rekrutacyjnej, która od zawsze mnie interesowała, wcześniej swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam w sprzedaży. Reprezentując firmę PZU, zajmowałam się sprzedażą ubezpieczeń majątkowych, życiowych, emerytalnych i inwestycyjnych. Praca ta głównie opierała się na realizacji celów i obsłudze klienta. Nauczyłam się, że to klient jest najważniejszy, jego oczekiwania i potrzeby.

Dobrze zrobiona analiza i odpowiednie badanie potrzeb to już połowa sukcesu. Ważnym aspektem jest indywidualne podejście do każdego klienta i tego się trzymam w obecnej pracy.

Rekrutując, pamiętam o tym, że każdy jest inny i traktuję to jako wartość dodaną. Różnorodne osobowości oraz odmienne talenty i umiejętności dają wiele możliwości do tworzenia zgranego, wzajemnie uzupełniającego się zespołu.

Wolne chwile lubię spędzać na świeżym powietrzu, długie spacery z mężem to coś co uwielbiam i sprawia mi radość. Moją pasją jest sport, regularne treningi zagościły w moim życiu na dobre. Dobra książka i do tego filiżanka kawy pozwalają mi przenieść się do innego świata pobudzając moją wyobraźnię. W życiu najważniejsza jest dla mnie rodzina.

Mateusz Zimecki
CEO, FOUNDER

W codziennej pracy skupiam się na realizacji mojej osobistej misji, a INDUO HOUSE to jej czyste ucieleśnienie. Jest nią tworzenie możliwie najlepszego środowiska do rozwoju dla wszystkich współpracowników naszej organizacji oraz dostarczanie najlepszych jakościowo, komplementarnych usług na rynku nieruchomości w Polsce. 

Z rynkiem nieruchomości jestem związany od 2014 roku.  Posiadam tytuł licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 23550 nadany przez PFRN (Polską Federację Rynku Nieruchomości) oraz ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Wycena Nieruchomości”.

Prywatnie moją największą pasją jest sport, który zagościł w moim życiu na dobre i mogę przyznać, że jestem od niego pozytywnie uzależniony. 🙂

Na przestrzeni lat zdobywania doświadczenia zarówno w pracy zawodowej, jak i sporcie widzę wiele podobieństw oraz analogii. Regularne uprawianie sportu nieuchronnie kształtuje charakter, a także wzmacnia fundamentalne cechy pomagające osiągnąć sukces w życiu, takie jak: konsekwencja, determinacja w dążeniu do celu, cierpliwość. Nauki wyniesione z wieloletniego uprawiania aktywności fizycznej staram się przenosić do codziennych praktyk w biznesie i życiu zawodowym.