TWOI PARTNERZY
W NIERUCHOMOŚCIACH

TWOI PARTNERZY
W NIERUCHOMOŚCIACH

Spe­cja­li­zu­je­my się w obsłu­dze ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści miesz­ka­nio­wych. Poma­ga­my wynaj­mo­wać oraz sprze­da­wać nie­ru­cho­mo­ści. Zadba­my za Cie­bie o wszyst­kie for­mal­no­ści i prze­pro­wa­dzi­my Cię sku­tecz­nie przez cały pro­ces, w zależ­no­ści od Two­ich potrzeb. 

TWOI PARTNERZY
W NIERUCHOMOŚCIACH

Spe­cja­li­zu­je­my się w obsłu­dze ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści miesz­ka­nio­wych. Poma­ga­my wynaj­mo­wać oraz sprze­da­wać nie­ru­cho­mo­ści. Zadba­my za Cie­bie o wszyst­kie for­mal­no­ści i prze­pro­wa­dzi­my Cię sku­tecz­nie przez cały pro­ces, w zależ­no­ści od Two­ich potrzeb. 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pośrednictwo

Roz­wa­żasz sprze­daż lub wyna­jem swo­jej nie­ru­cho­mo­ści i potrze­bu­jesz pomo­cy z prze­pro­wa­dze­niem tego procesu?

Zarządzanie najmem

Chcesz zle­cić komuś cał­ko­wi­cie opie­kę nad wynaj­mem Two­je­go miesz­ka­nia przez cały okres jego trwania?

Inwestowanie

Odno­to­wu­jesz nad­wyż­ki finan­so­we i chcesz bez­piecz­nie i sku­tecz­nie zain­we­sto­wać swo­je środki?

O NAS

Kim jesteśmy?

Jeste­śmy entu­zja­sta­mi oraz prak­ty­ka­mi ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści, któ­rzy na pierw­szym
miej­scu sta­wia­ją na part­ner­skie podej­ście i dłu­go­fa­lo­wą współ­pra­cę – zarów­no wewnątrz
fir­my, jak i współ­pra­cu­jąc ze swo­imi klientami.

Jako orga­ni­za­cja dąży­my do zapew­nia­nia jak naj­lep­sze­go śro­do­wi­ska dla naszych współ­pra­cow­ni­ków. Zaob­ser­wo­wa­li­śmy, że gdy ludzie przy­cho­dzą do pra­cy, „bo muszą”, bra­ku­je im entu­zja­zmu oraz ener­gii do dzia­ła­nia. Prze­kła­da się to na jakość ich pra­cy, a na koń­cu cier­pią na tym klienci.

Naszą misją jest two­rzyć miej­sce pra­cy, do któ­re­go przy­cho­dzisz z rado­ścią i zapa­łem. Wie­rzy­my, że speł­nio­ny i zado­wo­lo­ny zespół to gwa­ran­cja sukcesu.

Dla klien­tów na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści jeste­śmy przede wszyst­kim part­ne­ra­mi. Pobie­ra­my wyna­gro­dze­nie tyl­ko od jed­nej stro­ny, któ­rą repre­zen­tu­je­my. Dzię­ki temu, współ­pra­cu­jąc z nami masz pew­ność, że dzia­ła­my tyl­ko dla Ciebie.

Zale­ży nam, abyś był na koń­cu zado­wo­lo­ny. Wie­rzy­my, że sta­wia­jąc na pierw­szym miej­scu Twój inte­res, dobro wró­ci do nas w przy­szło­ści z nawiązką.

Pośrednictwo

Jeśli roz­wa­żasz sprze­daż lub wyna­jem swo­jej nie­ru­cho­mo­ści, to jesteś we wła­ści­wym miej­scu. Pro­ces sprze­da­ży prze­pro­wa­dzi­my od A do Z za Cie­bie, mak­sy­ma­li­zu­jąc przy tym zyski i opty­ma­li­zu­jąc czas sprze­da­ży. Podob­nie odcią­ży­my Cię w pro­ce­sie wynaj­mu miesz­ka­nia. Bie­rze­my na sie­bie wery­fi­ka­cję najem­cy i bez­pie­czeń­stwo najmu.

Sprzedaż nieruchomości

Wynajem nieruchomości

the-city-at-night-P25BD73

Zarządzanie najmem

Nie masz cza­su na zaj­mo­wa­nie się swo­im miesz­ka­niem na wyna­jem? Masz dosyć męczą­cych najem­ców, zaj­mu­ją­cych Twój czas? Chciał­byś mieć pew­ność, że Two­im loka­lem zaj­mu­ją się pro­fe­sjo­na­li­ści i potrze­bu­jesz poczu­cia bez­pie­czeń­stwa finan­so­we­go co mie­siąc? Odcią­ży­my Cię w wynaj­mie nie­ru­cho­mo­ści i zadba­my o jego prze­bieg pod­czas całe­go okre­su trwa­nia najmu.

Zarządzanie najmem

realestate (1)

Zarządzanie najmem z gwarancją czynszu

real-estate-img4.jpg

Inwestycje

Odno­to­wu­jesz nad­wyż­ki finan­so­we i zasta­na­wiasz się jak bez­piecz­nie zain­we­sto­wać swo­je środ­ki osią­ga­jąc ponad­prze­cięt­ną sto­pę zwro­tu? Zwróć się do nas. Ty możesz odpo­czy­wać, a Two­ja nie­ru­cho­mość będzie pra­co­wa­ła za Cie­bie. Jeśli zaś masz środ­ki finan­so­we rzę­du 50 000 zł lub wię­cej i chcesz je bez­piecz­nie pomna­żać bez aktyw­ne­go udzia­łu w pro­jek­tach, rów­nież może­my Ci pomóc!

Flipy

Gotowe produkty inwestycyjne
WSPÓŁPRACA

Dołącz do zespołu Induo House

Mamy wizję two­rze­nia orga­ni­za­cji, w któ­rej dzia­ła­ją uśmiech­nię­te i – co naj­waż­niej­sze – lubią­ce swo­ją pra­cę oso­by. To jest pod­sta­wo­we kry­te­rium, któ­rym się kie­ru­je­my przy two­rze­niu Zespo­łu Induo House.

Wycho­dzi­my z zało­że­nia, że dostar­cza­nie usług na naj­wyż­szym pozio­mie jest moż­li­we tyl­ko wte­dy, gdy współ­pra­cow­ni­cy są zado­wo­le­ni z życia i lubią­cy to, co robią.

Nazwa naszej fir­my nie jest przy­pad­ko­wa. „Induo” ozna­cza „razem, w duecie”. Sta­wia­my na pierw­szym miej­scu na part­ner­skie podej­ście – zarów­no w rela­cjach z Klien­ta­mi, jak i Współ­pra­cow­ni­ka­mi naszej firmy.

Zakła­da­my, że two­rząc odpo­wied­nie śro­do­wi­sko do roz­wo­ju dla nasze­go zespo­łu razem osią­gnie­my znacz­nie więcej.

OFERTY

WYBRANE OFERTY

Nasza fir­ma poma­ga w sprze­da­ży i wynaj­mie wie­lu nie­ru­cho­mo­ści. Poni­żej znaj­dziesz wybra­ne ofer­ty. Możesz też przejść do peł­ne­go kata­lo­gu aktu­al­nych ogłoszeń.

Nieruchomość

Willa

Mieszkanie

Kilka faktów

0  zł

Śred­nio tyle pie­nię­dzy poma­ga­my zaosz­czę­dzić na jed­nej trans­ak­cji naszym klien­tom, któ­rzy począt­ko­wo roz­wa­ża­li sprze­daż nie­ru­cho­mo­ści na wła­sną rękę lub z innym biu­rem nieruchomości.

0 %
Naszych klien­tów posia­da­ją­cych nie­ru­cho­mość na wyna­jem decy­du­je się na sko­rzy­sta­nie z usłu­gi zarzą­dza­nia naj­mem po zapo­zna­niu się szcze­gó­ło­wo z ofertą. 
0  dni

Tyle cza­su potrze­bo­wa­li­śmy od momen­tu stwo­rze­nia ofer­ty, aby doko­nać naj­szyb­szej trans­ak­cji sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści w gór­nym puła­pie zało­żeń cenowych.

0 %

Jest to mini­mal­na rocz­na sto­pa zwro­tu, jaką gene­ru­je­my dla naszych inwe­sto­rów z inwe­sty­cji pasyw­nych w nieruchomości.

REKOMENDACJE

Zobacz, co mówią o nas inni

Pan Zimec­ki wyka­zał się dużym pro­fe­sjo­na­li­zmem, sku­tecz­no­ścią i zna­jo­mo­ścią ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści oraz świet­ny­mi zdol­no­ścia­mi nego­cja­tor­ski­mi. Pan Mate­usz wyna­jął moje miesz­ka­nie za zapro­po­no­wa­ną prze­ze mnie cenę już pierw­sze­go dnia po uka­za­niu się ogło­sze­nia, wyne­go­cjo­wał też dla mnie bar­dzo satys­fak­cjo­nu­ją­cą cenę sprze­da­ży miesz­ka­nia, któ­rej z pew­no­ścią nie była­bym wsta­nie uzy­skać samodzielnie. 

Agniesz­ka Domagała

Sprze­daż miesz­ka­nia na Woli

Poprzed­ni agent bez­sku­tecz­nie usi­ło­wał sprze­dać w cią­gu 5 m‑cy, nato­miast Panu Mate­uszo­wi i Mar­ko­wi zna­le­zie­nie zde­cy­do­wa­ne­go nabyw­cy zaję­ło 1,5 m‑ca. Róż­ni­ca w ter­mi­nach była ogrom­na. I w koń­cu się uda­ło dopro­wa­dzić trans­ak­cję do koń­ca. Panów cechu­je pro­fe­sjo­na­lizm, uczci­wość, kre­atyw­ne podej­ście do tema­tu i dba­łość o klien­ta. Brawo! 

Mar­ta i Dawid Fillmann

Sprze­daż miesz­ka­nia na Moko­to­wie z nie­re­gu­lo­wa­ny­mi gruntami

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

Zachę­ca­my Cię do obser­wo­wa­nia nas w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, gdzie na co dzień prze­ka­zu­je­my Ci war­to­ścio­wą wie­dzę o nie­ru­cho­mo­ściach i poka­zu­je­my naszą pra­cę od kulis. 
Newsletter

Dołącz do newslettera

Wie­dza i nowin­ki ze świa­ta nie­ru­cho­mo­ści pro­sto do Two­jej skrzyn­ki pocz­to­wej! Jako nasz sub­skry­bent dowia­du­jesz się pierw­szy o waż­nych wyda­rze­niach w Induo House. Lubi­my też roz­da­wać pre­zen­ty. Pierw­szy otrzy­masz zaraz po zapi­sa­niu się na newsletter.

Ewelina Owczarek

OFFICE MANAGER

Kilka lat temu odeszłam z pracy systemowej i zajęłam się własnym rozwojem osobistym. Moje życie zmieniło się o 180°. Wszystko, czego do tej pory doświadczyłam, pomogło mi odkryć samą siebie, to kim jestem, jaka jestem i dokąd chcę zmierzać. Te doświadczenia ukształtowały mnie jako człowieka, pokazały mi moją siłę i ile jeszcze mogę osiągnąć. Ta droga doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz i gdzie zawsze chciałam być.

Dzięki temu poznałam wspaniałych ludzi, którzy są – tak jak ja – pełni pasji do tego, co robią, chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Są moimi przyjaciółmi, ludźmi z którymi chcę iść przez życie zawodowo i prywatnie.

Uwielbiam pomagać innym, jest to moja osobista misja. 😊  Czerpię z tego ogromną satysfakcję, jak również spełniam się jako człowiek.

W INDUO HOUSE chcę również spełniać marzenia ludzi poszukujących swojego „miejsca na Ziemi”. To firma o usługach najwyższej jakości na rynku nieruchomości w Polsce. Tworzą ją ludzie, którzy podzielają moją wizję życia – są otwarci, pełni świetnych pomysłów i nieszablonowych rozwiązań. W tej pracy cenię sobie świetną atmosferę, jaką tworzy cały zespół, ich doświadczenie, i profesjonalizm. Każdego dnia robimy coś innego, codziennie mamy inne zadania i kontakt z nowymi osobami. Nie możemy narzekać na monotonię – i to właśnie jest w tym najfajniejsze. A zadowolenie klienta – bezcenne. 😊

Prywatnie jestem mamą dwójki prawie dorosłych już synów.

Krzysztof Bieńko
DORADCA DS. NIERUCHOMOŚCI

Aktywność zawodową rozpocząłem w 2007 roku, łącząc pracę zawodową ze
studiami. Dzięki temu dzieliłem wiedzę teoretyczną zdobytą na uczelni z
praktyką, która bez wątpienia mnie ukształtowała oraz pomogła
zdobyć wiele ciekawych doświadczeń.

Poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy byli dla mnie inspiracją, pomagając mi zdobyć cenną wiedzę i
umiejętności.

We współpracy z innymi osobami stawiam na partnerstwo, ponieważ to buduje dobry zespół i potrafi wyłonić wspaniałych liderów.

U innych cenię sobie otwartość, szczerość, pozytywne nastawienie
oraz szukanie najlepszych rozwiązań, aby osiągać wyznaczone cele.

Prywatnie jestem miłośnikiem sportu, ponieważ uwielbiam grać w piłkę, jeździć na rowerze, biegać, chodzić po górach i pływać łódką po
naszych pięknych jeziorach Mazurskich. Gram też na gitarze, gdy tylko
mam na to czas. Moje serce zarezerwowane jest dla tej najpiękniejszej, której również czasem coś zagram. 🙂

Syntia Zimecka

HR SPECIALIST

W INDUO HOUSE tworzę dział rekrutacji oraz jestem odpowiedzialna za wszystkie kwestie dotyczące HR. Swoje działania w INDUO HOUSE łączę z pracą w PROMEDICA 24, gdzie także odpowiadam za rekrutacje wewnętrzne.

Zanim rozpoczęłam pracę w branży rekrutacyjnej, która od zawsze mnie interesowała, wcześniej swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam w sprzedaży. Reprezentując firmę PZU, zajmowałam się sprzedażą ubezpieczeń majątkowych, życiowych, emerytalnych i inwestycyjnych. Praca ta głównie opierała się na realizacji celów i obsłudze klienta. Nauczyłam się, że to klient jest najważniejszy, jego oczekiwania i potrzeby.

Dobrze zrobiona analiza i odpowiednie badanie potrzeb to już połowa sukcesu. Ważnym aspektem jest indywidualne podejście do każdego klienta i tego się trzymam w obecnej pracy.

Rekrutując, pamiętam o tym, że każdy jest inny i traktuję to jako wartość dodaną. Różnorodne osobowości oraz odmienne talenty i umiejętności dają wiele możliwości do tworzenia zgranego, wzajemnie uzupełniającego się zespołu.

Wolne chwile lubię spędzać na świeżym powietrzu, długie spacery z mężem to coś co uwielbiam i sprawia mi radość. Moją pasją jest sport, regularne treningi zagościły w moim życiu na dobre. Dobra książka i do tego filiżanka kawy pozwalają mi przenieść się do innego świata pobudzając moją wyobraźnię. W życiu najważniejsza jest dla mnie rodzina.

Mateusz Zimecki
CEO, FOUNDER

W codziennej pracy skupiam się na realizacji mojej osobistej misji, a INDUO HOUSE to jej czyste ucieleśnienie. Jest nią tworzenie możliwie najlepszego środowiska do rozwoju dla wszystkich współpracowników naszej organizacji oraz dostarczanie najlepszych jakościowo, komplementarnych usług na rynku nieruchomości w Polsce. 

Z rynkiem nieruchomości jestem związany od 2014 roku.  Posiadam tytuł licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 23550 nadany przez PFRN (Polską Federację Rynku Nieruchomości) oraz ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Wycena Nieruchomości”.

Prywatnie moją największą pasją jest sport, który zagościł w moim życiu na dobre i mogę przyznać, że jestem od niego pozytywnie uzależniony. 🙂

Na przestrzeni lat zdobywania doświadczenia zarówno w pracy zawodowej, jak i sporcie widzę wiele podobieństw oraz analogii. Regularne uprawianie sportu nieuchronnie kształtuje charakter, a także wzmacnia fundamentalne cechy pomagające osiągnąć sukces w życiu, takie jak: konsekwencja, determinacja w dążeniu do celu, cierpliwość. Nauki wyniesione z wieloletniego uprawiania aktywności fizycznej staram się przenosić do codziennych praktyk w biznesie i życiu zawodowym.