POZNAJ NAS

O NAS

2‑minutowe spotkanie z Induo House

Dowiedz się, skąd wziął się pomysł na naszą fir­mę, jaki­mi kie­ru­je­my się war­to­ścia­mi i jakie są nasze klu­czo­we usługi. 
Play Video

Od zawsze miałem marzenie, aby stworzyć firmę spełniającą dwa założenia.

W fir­mie pra­cu­ją ludzie auten­tycz­nie lubią­cy swo­ją pra­cę. Ludzie, któ­rzy pasjo­nu­ją się tym, co robią, i przy­cho­dzą do biu­ra z praw­dzi­wym uśmie­chem na twa­rzy. Ludzie, któ­rzy robią coś dla­te­go, że chcą, a nie dla­te­go, że muszą. 

Fir­ma auten­tycz­nie sta­wia klien­ta na pierw­szym miej­scu i poma­ga. Poma­ga, rozu­mie­jąc jego potrze­by. Poma­ga, mając nasta­wie­nie na dłu­go­fa­lo­wą współ­pra­ce. Poma­ga, świad­cząc usłu­gi naj­wyż­szej jako­ści. Wie­rzę, że INDUO HOUSE speł­nia te dwie cechy. Każ­de­go dnia zapew­nia­my lep­sze jutro naszym współ­pra­cow­ni­kom oraz klientom.

O NAS

Co robimy?

Spe­cja­li­zu­je­my się w obsłu­dze ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści miesz­ka­nio­wych. Poma­ga­my wynaj­mo­wać oraz sprze­da­wać nie­ru­cho­mo­ści. Zadba­my za Cie­bie o wszyst­kie for­mal­no­ści i prze­pro­wa­dzi­my cały pro­ces. Zarzą­dza­my miesz­ka­nia­mi dłu­go­ter­mi­no­wo. Zdej­mu­je­my z Cie­bie bagaż obo­wiąz­ków zwią­za­nych z obsłu­gą naj­mu. Wspól­nie inwe­stu­je­my na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści mieszkaniowych.

Mak­sy­ma­li­zu­je­my Two­je zyski z inwe­sty­cji. Naszym celem jest dostar­cze­nie Tobie kom­plek­so­wej usłu­gi, tak, żebyś od począt­ku do koń­ca był zaopiekowany.

Nie­za­leż­nie od tego, cze­go w tym momen­cie potrze­bu­jesz, jeśli szu­kasz pomo­cy zwią­za­nej z nie­ru­cho­mo­ścia­mi – jeste­śmy dla Ciebie. 

CO NAS WYRÓŻNIA?

Zespół

Induo House to przede wszyst­kim gru­pa ludzi, któ­rzy pasjo­nu­ją się ryn­kiem nie­ru­cho­mo­ści i uwiel­bia­ją poma­gać. Każ­dy z nas ma inny zestaw cech oraz doświad­czeń, któ­re w połą­cze­niu ze sobą dają abso­lut­nie naj­wyż­szy poziom świad­czo­nych usług. Zawsze sta­wia­my na rela­cje. Poznaj każ­de­go z nas w odsło­nie biz­ne­so­wej, jak i prywatnej.

Krzysztof Bieńko
DORADCA DS. NIERUCHOMOŚCI 
Miejsce dla Ciebie!
PARTNERZY

Zobacz, z kim współpracujemy

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

Zachę­ca­my Cię do obser­wo­wa­nia nas w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, gdzie na co dzień prze­ka­zu­je­my Ci war­to­ścio­wą wie­dzę o nie­ru­cho­mo­ściach i poka­zu­je­my naszą pra­cę od kulis. 
kontakt

Czekamy na Ciebie

Sprawdź­my, co może­my razem zro­bić dobrego.

Mateusz Zimecki
CEO, FOUNDER

W codziennej pracy skupiam się na realizacji mojej osobistej misji, a INDUO HOUSE to jej czyste ucieleśnienie. Jest nią tworzenie możliwie najlepszego środowiska do rozwoju dla wszystkich współpracowników naszej organizacji oraz dostarczanie najlepszych jakościowo, komplementarnych usług na rynku nieruchomości w Polsce. 

Z rynkiem nieruchomości jestem związany od 2014 roku.  Posiadam tytuł licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 23550 nadany przez PFRN (Polską Federację Rynku Nieruchomości) oraz ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Wycena Nieruchomości”.

Prywatnie moją największą pasją jest sport, który zagościł w moim życiu na dobre i mogę przyznać, że jestem od niego pozytywnie uzależniony. 🙂

Na przestrzeni lat zdobywania doświadczenia zarówno w pracy zawodowej, jak i sporcie widzę wiele podobieństw oraz analogii. Regularne uprawianie sportu nieuchronnie kształtuje charakter, a także wzmacnia fundamentalne cechy pomagające osiągnąć sukces w życiu, takie jak: konsekwencja, determinacja w dążeniu do celu, cierpliwość. Nauki wyniesione z wieloletniego uprawiania aktywności fizycznej staram się przenosić do codziennych praktyk w biznesie i życiu zawodowym.

Syntia Zimecka

HR SPECIALIST

W INDUO HOUSE tworzę dział rekrutacji oraz jestem odpowiedzialna za wszystkie kwestie dotyczące HR. Swoje działania w INDUO HOUSE łączę z pracą w PROMEDICA 24, gdzie także odpowiadam za rekrutacje wewnętrzne.

Zanim rozpoczęłam pracę w branży rekrutacyjnej, która od zawsze mnie interesowała, wcześniej swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam w sprzedaży. Reprezentując firmę PZU, zajmowałam się sprzedażą ubezpieczeń majątkowych, życiowych, emerytalnych i inwestycyjnych. Praca ta głównie opierała się na realizacji celów i obsłudze klienta. Nauczyłam się, że to klient jest najważniejszy, jego oczekiwania i potrzeby.

Dobrze zrobiona analiza i odpowiednie badanie potrzeb to już połowa sukcesu. Ważnym aspektem jest indywidualne podejście do każdego klienta i tego się trzymam w obecnej pracy.

Rekrutując, pamiętam o tym, że każdy jest inny i traktuję to jako wartość dodaną. Różnorodne osobowości oraz odmienne talenty i umiejętności dają wiele możliwości do tworzenia zgranego, wzajemnie uzupełniającego się zespołu.

Wolne chwile lubię spędzać na świeżym powietrzu, długie spacery z mężem to coś co uwielbiam i sprawia mi radość. Moją pasją jest sport, regularne treningi zagościły w moim życiu na dobre. Dobra książka i do tego filiżanka kawy pozwalają mi przenieść się do innego świata pobudzając moją wyobraźnię. W życiu najważniejsza jest dla mnie rodzina.

Ewelina Owczarek

OFFICE MANAGER

Kilka lat temu odeszłam z pracy systemowej i zajęłam się własnym rozwojem osobistym. Moje życie zmieniło się o 180°. Wszystko, czego do tej pory doświadczyłam, pomogło mi odkryć samą siebie, to kim jestem, jaka jestem i dokąd chcę zmierzać. Te doświadczenia ukształtowały mnie jako człowieka, pokazały mi moją siłę i ile jeszcze mogę osiągnąć. Ta droga doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz i gdzie zawsze chciałam być.

Dzięki temu poznałam wspaniałych ludzi, którzy są – tak jak ja – pełni pasji do tego, co robią, chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Są moimi przyjaciółmi, ludźmi z którymi chcę iść przez życie zawodowo i prywatnie.

Uwielbiam pomagać innym, jest to moja osobista misja. 😊  Czerpię z tego ogromną satysfakcję, jak również spełniam się jako człowiek.

W INDUO HOUSE chcę również spełniać marzenia ludzi poszukujących swojego „miejsca na Ziemi”. To firma o usługach najwyższej jakości na rynku nieruchomości w Polsce. Tworzą ją ludzie, którzy podzielają moją wizję życia – są otwarci, pełni świetnych pomysłów i nieszablonowych rozwiązań. W tej pracy cenię sobie świetną atmosferę, jaką tworzy cały zespół, ich doświadczenie, i profesjonalizm. Każdego dnia robimy coś innego, codziennie mamy inne zadania i kontakt z nowymi osobami. Nie możemy narzekać na monotonię – i to właśnie jest w tym najfajniejsze. A zadowolenie klienta – bezcenne. 😊

Prywatnie jestem mamą dwójki prawie dorosłych już synów.

Krzysztof Bieńko
DORADCA DS. NIERUCHOMOŚCI

Aktywność zawodową rozpocząłem w 2007 roku, łącząc pracę zawodową ze
studiami. Dzięki temu dzieliłem wiedzę teoretyczną zdobytą na uczelni z
praktyką, która bez wątpienia mnie ukształtowała oraz pomogła
zdobyć wiele ciekawych doświadczeń.

Poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy byli dla mnie inspiracją, pomagając mi zdobyć cenną wiedzę i
umiejętności.

We współpracy z innymi osobami stawiam na partnerstwo, ponieważ to buduje dobry zespół i potrafi wyłonić wspaniałych liderów.

U innych cenię sobie otwartość, szczerość, pozytywne nastawienie
oraz szukanie najlepszych rozwiązań, aby osiągać wyznaczone cele.

Prywatnie jestem miłośnikiem sportu, ponieważ uwielbiam grać w piłkę, jeździć na rowerze, biegać, chodzić po górach i pływać łódką po
naszych pięknych jeziorach Mazurskich. Gram też na gitarze, gdy tylko
mam na to czas. Moje serce zarezerwowane jest dla tej najpiękniejszej, której również czasem coś zagram. 🙂