Dołącz do zespołu Induo House

Mamy wizję two­rze­nia orga­ni­za­cji, w któ­rej dzia­ła­ją uśmiech­nię­te i – co naj­waż­niej­sze – lubią­ce swo­ją pra­cę oso­by. To jest pod­sta­wo­we kry­te­rium, któ­rym się kie­ru­je­my przy two­rze­niu Zespo­łu Induo House.
 
Wycho­dzi­my z zało­że­nia, że dostar­cza­nie usług na naj­wyż­szym pozio­mie jest moż­li­we tyl­ko wte­dy, gdy współ­pra­cow­ni­cy są zado­wo­le­ni z życia i lubią­cy to, co robią.
Nazwa naszej fir­my nie jest przy­pad­ko­wa. „Induo” ozna­cza „razem, w duecie”. Sta­wia­my na pierw­szym miej­scu na part­ner­skie podej­ście – zarów­no w rela­cjach z Klien­ta­mi, jak i Współ­pra­cow­ni­ka­mi naszej firmy.
 
Zakła­da­my, że razem może­my po pro­stu wię­cej i lepiej.
WARTOŚCI INDUO HOUSE

POZNAJ 5 FUNDAMENTALNYCH WARTOŚCI, KTÓRYMI SIĘ KIERUJEMY 

Partnerskie podejście

Jest ono widocz­ne zarów­no w rela­cjach z klien­ta­mi, jak i współ­pra­cow­ni­ka­mi. Nie chce­my budo­wać kor­po­ra­cyj­nej struk­tu­ry opar­tej o hie­rar­chicz­ne zależ­no­ści. Przede wszyst­kim jeste­śmy zespo­łem, w któ­rym każ­dy może mieć coś do powie­dze­nia. Zawsze się rów­nież wza­jem­nie wspie­ra­my. U nas nikt nie jest pozo­sta­wio­ny sam sobie. Oso­ba wcho­dzą­ca w skład zespo­łu fir­my zawsze może liczyć na peł­ne wspar­cie kole­gów, kole­ża­nek oraz odpo­wie­dzi na zada­wa­ne pytania.
1

Jakość

Jeśli coś robi­my, daje­my z sie­bie 100% i dostar­cza­my ocze­ki­wa­ne rezul­ta­ty. Naszym celem jest wyko­na­nie jak naj­lep­szych usług dla klien­ta, aby final­nie zoba­czyć uśmiech na jego twa­rzy po zakoń­czo­nej współpracy.
2

Uczciwość

Moc­no wie­rzy­my, że to się po pro­stu opła­ca. Sta­wia­my na dłu­go­fa­lo­wą współ­pra­cę – jeste­śmy fair wobec klien­ta i współ­pra­cow­ni­ków. Jeste­śmy trans­pa­rent­ni w tym, co robi­my, i na to mogą liczyć człon­ko­wie nasze­go zespo­łu wewnątrz firmy.
3

Nieustanny rozwój

Bez roz­wo­ju nie ma wzro­stu. Wyzna­je­my zasa­dę „jeśli się nie roz­wi­jasz, to się zwi­jasz”. Dba­my o to, aby w każ­dej dzie­dzi­nie sta­le zwięk­szać swo­je kom­pe­ten­cje. Jest to koniecz­ne, aby zapew­niać odpo­wied­nią jakość usług.
4

Konsekwencja i determinacja

Pra­ca w nie­ru­cho­mo­ściach nie jest łatwa. Wyma­ga żela­znej dys­cy­pli­ny i sil­nej woli. Każ­dy w naszym teamie jest kowa­lem swo­je­go losu, bio­rąc zara­zem za swo­je dzia­ła­nia peł­ną odpo­wie­dzial­ność. Te cechy cha­rak­te­ru są fun­da­men­tal­ne, gdy chcesz osią­gnąć suk­ces w nieruchomościach.
5
KORZYŚCI

Dlaczego razem z nami możesz stworzyć swoją wymarzoną pracę?

Jesteś kowalem swojego losu

My zapew­nia­my Ci śro­do­wi­sko i infra­struk­tu­rę, w któ­rej sta­le możesz rosnąć. Jeże­li bie­rzesz odpo­wie­dzial­ność za swo­je dzia­ła­nia i jesteś kon­se­kwent­ny, reali­zu­jąc posta­wio­ne sobie cele, wła­śnie zna­la­złeś ide­al­ne miej­sce, aby tego dokonać.

Otrzymujesz możliwość ciągłego rozwoju i edukacji u najlepszych specjalistów 

Jeśli spo­czy­wa­nie na lau­rach Cię nie inte­re­su­je, a dodat­ko­wo lubisz cią­gle zwięk­szać swo­je kom­pe­ten­cje, z nami otrzy­masz taką moż­li­wość. Współ­pra­cu­je­my z naj­lep­szy­mi w Pol­sce eks­per­ta­mi w dzie­dzi­nach nie­ru­cho­mo­ści, mar­ke­tin­gu i sprze­da­ży. Poma­ga­ją nam oni na co dzień polep­szać zarów­no umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne, jak i posze­rzać wiedzę. 

Twoje możliwości zarobków są praktycznie nieograniczone

Zda­je­my sobie spra­wę, że to brzmi jak utar­ty fra­zes z ame­ry­kań­skich ksią­żek. Jed­nak taka jest praw­da. Zarob­ki są ade­kwat­ne do Two­je­go zaan­ga­żo­wa­nia, umie­jęt­no­ści i przede wszyst­kim war­to­ści, jaką wno­sisz do orga­ni­za­cji. Jeśli wyróż­nia Cię ambi­cja i masz poczu­cie, że pra­ca na eta­cie od 8 do 16 nie jest Two­im wyma­rzo­nym sce­na­riu­szem, to zde­cy­do­wa­nie ode­zwij się do nas. 

Czas Twojej pracy jest bardzo elastyczny

W zależ­no­ści od sta­no­wi­ska i zakre­su obo­wiąz­ków czas pra­cy jest róż­ny. Dosto­so­wu­je­my go indy­wi­du­al­nie do oso­by i jej sytu­acji. W głów­nej mie­rze Ty sam usta­lasz, kie­dy spo­ty­kasz się z klien­ta­mi i w jakich godzi­nach pra­cu­jesz. Istot­na jest Two­ja umie­jęt­ność zarzą­dza­nia sobą w cza­sie i pro­duk­tyw­ne wyko­rzy­sty­wa­nie każ­dej minu­ty spę­dza­nej na dzia­ła­niach zawo­do­wych. To daje Ci moż­li­wość osią­gnię­cia wyma­rzo­nych rezultatów.

Szeroka sieć kontaktów jest na wyciągnięcie ręki

Czy tego chcesz czy nie – Two­ja umie­jęt­ność networ­kin­gu i dostęp do wła­ści­wych osób są nie­zbęd­ne do osią­gnię­cia zawo­do­we­go suk­ce­su. Dzia­ła­jąc na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści od 2014 roku, nawią­za­li­śmy kon­tak­ty w całej Pol­sce z klu­czo­wy­mi szko­le­niow­ca­mi, dewe­lo­pe­ra­mi, inwe­sto­ra­mi i wsze­la­kie­go rodza­ju part­ne­ra­mi zwią­za­ny­mi z naszą bran­żą. Będąc czę­ścią zespo­łu, otrzy­mu­jesz dostęp do tego środowiska. 

PROCES REKRUTACJI

Play Video

W zależ­no­ści od sta­no­wi­ska, nasz pro­ces rekru­ta­cji skła­da się z 2 lub 3 etapów.

Wywiad tele­fo­nicz­ny
Dowiesz się, jak wyglą­da pra­ca w naszym zespo­le. Zoba­czy­my, czy jest nam ze sobą po drodze. 
1
Roz­mo­wa rekru­ta­cyj­na onli­ne
Pozwo­li Ci ona na zapo­zna­nie się ze spe­cy­fi­ką pra­cy w naszej fir­mie i zakre­sem obowiązków.
2
Roz­mo­wa sta­cjo­nar­na w biu­rze
Zoba­czysz miej­sce naszej pra­cy i odbę­dzie­my roz­mo­wę ukie­run­ko­wa­ną na Two­je przy­szłe zadania.
3
rekrutacja

Dołącz do nas i aplikuj już dziś!

Jeże­li nasze war­to­ści z Tobą rezo­nu­ją, a przed­sta­wio­ne moż­li­wo­ści współ­pra­cy są dla Cie­bie satys­fak­cjo­nu­ją­ce, wypeł­nij for­mu­larz rekru­ta­cyj­ny. Ode­zwie­my się mak­sy­mal­nie w cią­gu 3 dni roboczych. 
REKRUTACJA

Formularzrekrutacyjny

Ewelina Owczarek

OFFICE MANAGER

Kilka lat temu odeszłam z pracy systemowej i zajęłam się własnym rozwojem osobistym. Moje życie zmieniło się o 180°. Wszystko, czego do tej pory doświadczyłam, pomogło mi odkryć samą siebie, to kim jestem, jaka jestem i dokąd chcę zmierzać. Te doświadczenia ukształtowały mnie jako człowieka, pokazały mi moją siłę i ile jeszcze mogę osiągnąć. Ta droga doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz i gdzie zawsze chciałam być.

Dzięki temu poznałam wspaniałych ludzi, którzy są – tak jak ja – pełni pasji do tego, co robią, chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Są moimi przyjaciółmi, ludźmi z którymi chcę iść przez życie zawodowo i prywatnie.

Uwielbiam pomagać innym, jest to moja osobista misja. 😊  Czerpię z tego ogromną satysfakcję, jak również spełniam się jako człowiek.

W INDUO HOUSE chcę również spełniać marzenia ludzi poszukujących swojego „miejsca na Ziemi”. To firma o usługach najwyższej jakości na rynku nieruchomości w Polsce. Tworzą ją ludzie, którzy podzielają moją wizję życia – są otwarci, pełni świetnych pomysłów i nieszablonowych rozwiązań. W tej pracy cenię sobie świetną atmosferę, jaką tworzy cały zespół, ich doświadczenie, i profesjonalizm. Każdego dnia robimy coś innego, codziennie mamy inne zadania i kontakt z nowymi osobami. Nie możemy narzekać na monotonię – i to właśnie jest w tym najfajniejsze. A zadowolenie klienta – bezcenne. 😊

Prywatnie jestem mamą dwójki prawie dorosłych już synów.

Krzysztof Bieńko
DORADCA DS. NIERUCHOMOŚCI

Aktywność zawodową rozpocząłem w 2007 roku, łącząc pracę zawodową ze
studiami. Dzięki temu dzieliłem wiedzę teoretyczną zdobytą na uczelni z
praktyką, która bez wątpienia mnie ukształtowała oraz pomogła
zdobyć wiele ciekawych doświadczeń.

Poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy byli dla mnie inspiracją, pomagając mi zdobyć cenną wiedzę i
umiejętności.

We współpracy z innymi osobami stawiam na partnerstwo, ponieważ to buduje dobry zespół i potrafi wyłonić wspaniałych liderów.

U innych cenię sobie otwartość, szczerość, pozytywne nastawienie
oraz szukanie najlepszych rozwiązań, aby osiągać wyznaczone cele.

Prywatnie jestem miłośnikiem sportu, ponieważ uwielbiam grać w piłkę, jeździć na rowerze, biegać, chodzić po górach i pływać łódką po
naszych pięknych jeziorach Mazurskich. Gram też na gitarze, gdy tylko
mam na to czas. Moje serce zarezerwowane jest dla tej najpiękniejszej, której również czasem coś zagram. 🙂

Syntia Zimecka

HR SPECIALIST

W INDUO HOUSE tworzę dział rekrutacji oraz jestem odpowiedzialna za wszystkie kwestie dotyczące HR. Swoje działania w INDUO HOUSE łączę z pracą w PROMEDICA 24, gdzie także odpowiadam za rekrutacje wewnętrzne.

Zanim rozpoczęłam pracę w branży rekrutacyjnej, która od zawsze mnie interesowała, wcześniej swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam w sprzedaży. Reprezentując firmę PZU, zajmowałam się sprzedażą ubezpieczeń majątkowych, życiowych, emerytalnych i inwestycyjnych. Praca ta głównie opierała się na realizacji celów i obsłudze klienta. Nauczyłam się, że to klient jest najważniejszy, jego oczekiwania i potrzeby.

Dobrze zrobiona analiza i odpowiednie badanie potrzeb to już połowa sukcesu. Ważnym aspektem jest indywidualne podejście do każdego klienta i tego się trzymam w obecnej pracy.

Rekrutując, pamiętam o tym, że każdy jest inny i traktuję to jako wartość dodaną. Różnorodne osobowości oraz odmienne talenty i umiejętności dają wiele możliwości do tworzenia zgranego, wzajemnie uzupełniającego się zespołu.

Wolne chwile lubię spędzać na świeżym powietrzu, długie spacery z mężem to coś co uwielbiam i sprawia mi radość. Moją pasją jest sport, regularne treningi zagościły w moim życiu na dobre. Dobra książka i do tego filiżanka kawy pozwalają mi przenieść się do innego świata pobudzając moją wyobraźnię. W życiu najważniejsza jest dla mnie rodzina.

Mateusz Zimecki
CEO, FOUNDER

W codziennej pracy skupiam się na realizacji mojej osobistej misji, a INDUO HOUSE to jej czyste ucieleśnienie. Jest nią tworzenie możliwie najlepszego środowiska do rozwoju dla wszystkich współpracowników naszej organizacji oraz dostarczanie najlepszych jakościowo, komplementarnych usług na rynku nieruchomości w Polsce. 

Z rynkiem nieruchomości jestem związany od 2014 roku.  Posiadam tytuł licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 23550 nadany przez PFRN (Polską Federację Rynku Nieruchomości) oraz ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Wycena Nieruchomości”.

Prywatnie moją największą pasją jest sport, który zagościł w moim życiu na dobre i mogę przyznać, że jestem od niego pozytywnie uzależniony. 🙂

Na przestrzeni lat zdobywania doświadczenia zarówno w pracy zawodowej, jak i sporcie widzę wiele podobieństw oraz analogii. Regularne uprawianie sportu nieuchronnie kształtuje charakter, a także wzmacnia fundamentalne cechy pomagające osiągnąć sukces w życiu, takie jak: konsekwencja, determinacja w dążeniu do celu, cierpliwość. Nauki wyniesione z wieloletniego uprawiania aktywności fizycznej staram się przenosić do codziennych praktyk w biznesie i życiu zawodowym.