Zobacz, co mówią o nas nasi klienci

REKOMENDACJE

PRZECZYTAJ nasze rekomendacje

Bar­dzo dzię­ku­ję za współ­pra­cę i pomoc przy wynaj­mie moje­go miesz­ka­nia. Dzię­ku­ję za wiel­ką Panów kul­tu­rę oso­bi­stą, takt, rze­tel­ność oraz…cierpliwość. Wiem, że byłam wyma­ga­ją­cą klient­ką, mimo to spro­sta­li­ście Pano­wie moim ocze­ki­wa­niom pod każ­dym względem. 

Jago­da Rydzewska

Nie było pro­ble­mów z umó­wie­niem się na obej­rze­nie miesz­ka­nia w dogod­nym dla mnie ter­mi­nie dzię­ki dostęp­no­ści i dys­po­zy­cyj­no­ści Pana Mar­ka Bień­ko. W pro­ce­sie podej­mo­wa­nia decy­zji wyra­zi­łem chęć ponow­ne­go odwie­dze­nia miesz­ka­nia, co został zaaran­żo­wa­ne bar­dzo szyb­ko i w wygod­nym dla mnie ter­mi­nie. Pod­czas wizyt w miesz­ka­niu Pan Bień­ko chęt­nie udzie­lił mi wszel­kich nie­zbęd­nych, a tak­że dodat­ko­wych infor­ma­cji na temat miesz­ka­nia i budyn­ku, a tak­że podzie­lił się wie­lo­ma wska­zów­ka­mi z doświad­cze­nia wła­sne­go i zebra­ne­go od wcze­śniej­szych najemców. 

Piotr Gru­dzień

Pole­cam współ­pra­cę z Panem Mate­uszem Zimec­kim, któ­ry wie­lo­krot­nie pomógł nam przy wynaj­mie miesz­kań przy uli­cy Obo­zo­wej w War­sza­wie. Wszyst­kie miesz­ka­nia wyna­ję­te były w cią­gu dwóch do trzech tygo­dni za cenę, któ­rą my ocze­ki­wa­li­śmy. Pozo­stał z nami w sta­łym kon­tak­cie infor­mu­jąc nas o postę­pie odno­śnie zain­te­re­so­wa­nia wynaj­mem nasze­go mieszkania. 

Wio­let­ta Mikołajczyk

Wyna­jem mieszkań

Pan Krzysz­tof Bień­ko jest kon­kret­nym dorad­cą, któ­ry szyb­ko pomógł mi w wyna­ję­ciu miesz­ka­nia. Dodat­ko­wo uzy­skał dobrą dla mnie cenę oraz szyb­szy ter­min wpro­wa­dze­nia się do nowe­go miesz­ka­nia. Kon­takt z Panem Krzysz­to­fem nigdy nie był utrud­nio­ny i nawet w godzi­nach póź­no popo­łu­dnio­wych mogłem usta­lić z nim szcze­gó­ły wynajmu. 

Mate­usz Szymaniec

Wyna­jem mieszkania

Z peł­nym prze­ko­na­niem pole­cam Induo House i Pana Mate­usza Zimec­kie­go jako oso­bę zaj­mu­ją­cą się wynaj­mem miesz­kań i obsłu­gą nie­ru­cho­mo­ści. Jeże­li chce­my być obsłu­że­ni szyb­ko i ocze­ku­je­my zaufa­nia, kul­tu­ry oso­bi­stej, dobre­go kon­tak­tu i lojalności. 

Ceza­ry Włodarczyk

Współ­pra­ca z Panem Mate­uszem ukła­da­ła od same­go począt­ku bar­dzo dobrze. Pan Mate­usz oce­nił stan moje­go loka­lu miesz­kal­ne­go i zapro­po­no­wał cenę wynaj­mu. Wyka­zał się przy tym bar­dzo dobrą zna­jo­mo­ścią ryn­ku. Po pod­pi­sa­niu umo­wy kwe­stia wyna­ję­cia miesz­ka­nia poto­czy­ła się bar­dzo szyb­ko i spraw­nie, co pozy­tyw­nie mnie zaskoczyło. 

Mał­go­rza­ta Gonciarz

Wyna­jem mieszkania

Pan Zimec­ki wyka­zał się dużym pro­fe­sjo­na­li­zmem, sku­tecz­no­ścią i zna­jo­mo­ścią ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści oraz świet­ny­mi zdol­no­ścia­mi nego­cja­tor­ski­mi. Pan Mate­usz wyna­jął moje miesz­ka­nie za zapro­po­no­wa­ną prze­ze mnie cenę już pierw­sze­go dnia po uka­za­niu się ogło­sze­nia, wyne­go­cjo­wał też dla mnie bar­dzo satys­fak­cjo­nu­ją­cą cenę sprze­da­ży miesz­ka­nia, któ­rej z pew­no­ścią nie była­bym wsta­nie uzy­skać samodzielnie. 

Agniesz­ka Domagała

Sprze­daż miesz­ka­nia na Woli

Poprzed­ni agent bez­sku­tecz­nie usi­ło­wał sprze­dać w cią­gu 5 m‑cy, nato­miast Panu Mate­uszo­wi i Mar­ko­wi zna­le­zie­nie zde­cy­do­wa­ne­go nabyw­cy zaję­ło 1,5 m‑ca. Róż­ni­ca w ter­mi­nach była ogrom­na. I w koń­cu się uda­ło dopro­wa­dzić trans­ak­cję do koń­ca. Panów cechu­je pro­fe­sjo­na­lizm, uczci­wość, kre­atyw­ne podej­ście do tema­tu i dba­łość o klien­ta. Brawo! 

Mar­ta i Dawid Fillmann

Sprze­daż miesz­ka­nia na Moko­to­wie z nie­re­gu­lo­wa­ny­mi gruntami

I zobacz, co piszą O NAS KLIENCI NA naszym FACEBOOKU

Pole­cam fir­mę przy wynaj­mie miesz­ka­nia. Bar­dzo nam pomo­gła wie­lo­krot­nie przy bez­pro­ble­mo­wym wynajmie. 

Wio­let­ta Mikołajczyk

Pomoc w zna­le­zie­niu najem­ców nie­oce­nio­na. Pan Marek Bień­ko prze­pro­wa­dził cały pro­ces nie­zwy­kle pro­fe­sjo­nal­nie i spraw­nie. Zdję­cia miesz­ka­nia, umiesz­cze­nie ogło­sze­nia, spo­tka­nia z najem­ca­mi, przy­go­to­wa­nie umo­wy – Wynaj­mu­ją­ce­mu pozo­sta­je tyl­ko pod­pi­sa­nie doce­lo­wej umo­wy naj­mu 🙂 pole­cam wszystkim ! 

Luiza Haw­ry­luk

Induo House pole­cił mi zna­jo­my. Zale­ża­ło mi na fir­mie, któ­ra zaj­mie się wynaj­mem miesz­ka­nia od A do Z. Moje zada­nie ogra­ni­czy­ło się do pod­pi­sa­nia umo­wy z Induo House a póź­niej pod­pi­sa­nia umo­wy z najem­cą 🙂 Do tego na bie­żą­co infor­mo­wa­ny byłem o zre­ali­zo­wa­niu zdjęć w miesz­ka­niu razem z tzw. „wir­tu­al­nym spa­ce­rem”, póź­niej o ilo­ści zain­te­re­so­wa­nych osób aż do momen­tu zna­le­zie­nia najem­cy. Rzad­ko zda­rza mi się kogoś reko­men­do­wać ale poziom zaan­ga­żo­wa­nia osób z Induo House i pro­fe­sjo­na­lizm zasłu­gu­je na wyróżnienie 🙂 

Tomasz Cho­miuk

Nie wie­dzia­łem że wyna­jem miesz­ka­nia w Warszawie(Praga-Południe) może być taką przy­jem­no­ścią. Wszyst­ko było na wyso­kim pozio­mie. Przy­go­to­wa­na umo­wa, moż­li­wość omó­wie­nia każ­de­go punk­tu, indy­wi­du­ali­stycz­ne podej­ście. Marek Bień­ko zawsze poma­ga w róż­nych sytu­acjach , nie­praw­do­po­dob­nie jako­ścio­wo pod­cho­dzi abso­lut­nie do wszyst­kich pytań i po pro­stu miły i dobry czło­wiek . Induo House to napraw­dę zespół naj­lep­szych ludzi. Łatwy kon­takt, pro­fe­sjo­nal­ne podej­ście do wszyst­kie­go, Polecam! 

Yura Kurish

Poszu­ku­jąc miesz­ka­nia na wyna­jem, zale­ża­ło mi, aby ktoś za mnie zajął się wszel­ki­mi for­mal­no­ścia­mi i żeby caly pro­ces prze­biegł spraw­nie i szyb­ko. Induo House speł­ni­ło moje ocze­ki­wa­nia. Bar­dzo pro­fe­sjo­nal­na obsłu­ga, łatwy kon­takt, pomoc­na w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów. Pole­cam współpracę! 

Alek­san­dra Kar­piń­ska FB

Sprze­da­li­śmy miesz­ka­nie z pomo­cą Induo House. Moja oce­na na dyplo­mie dla dzia­łal­no­ści fir­my (szko­da, że na dyplo­mie nie ma celu­ją­cych): – pro­fe­sjo­na­lizm: bar­dzo dobry – zna­jo­mość ryn­ku: bar­dzo dobry – komu­ni­ka­cja: bar­dzo dobry – podej­ście do klien­ta: bar­dzo dobry – zaan­ga­żo­wa­nie: bar­dzo dobry Jeśli poszu­ku­je­cie kogoś w spra­wach zwią­za­nych z nie­ru­cho­mo­ścia­mi, to moja reko­men­da­cja pro­wa­dzi do Panów, bo nie boją się trud­nych spraw i są bar­dzo pomocni.👏👏👏 

Dawid Fil­l­mann

Więcej

Zobacz, co o nas mówią

Autor
Krót­ki opis do filmu 

Autor rekomendacji
Krót­ki opis do filmu 

kontakt

Dołącz do naszych zadowolonych klientów

Sprawdź­my, co dobre­go może­my wspól­nie zrobić.

Ewelina Owczarek

OFFICE MANAGER

Kilka lat temu odeszłam z pracy systemowej i zajęłam się własnym rozwojem osobistym. Moje życie zmieniło się o 180°. Wszystko, czego do tej pory doświadczyłam, pomogło mi odkryć samą siebie, to kim jestem, jaka jestem i dokąd chcę zmierzać. Te doświadczenia ukształtowały mnie jako człowieka, pokazały mi moją siłę i ile jeszcze mogę osiągnąć. Ta droga doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz i gdzie zawsze chciałam być.

Dzięki temu poznałam wspaniałych ludzi, którzy są – tak jak ja – pełni pasji do tego, co robią, chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Są moimi przyjaciółmi, ludźmi z którymi chcę iść przez życie zawodowo i prywatnie.

Uwielbiam pomagać innym, jest to moja osobista misja. 😊  Czerpię z tego ogromną satysfakcję, jak również spełniam się jako człowiek.

W INDUO HOUSE chcę również spełniać marzenia ludzi poszukujących swojego „miejsca na Ziemi”. To firma o usługach najwyższej jakości na rynku nieruchomości w Polsce. Tworzą ją ludzie, którzy podzielają moją wizję życia – są otwarci, pełni świetnych pomysłów i nieszablonowych rozwiązań. W tej pracy cenię sobie świetną atmosferę, jaką tworzy cały zespół, ich doświadczenie, i profesjonalizm. Każdego dnia robimy coś innego, codziennie mamy inne zadania i kontakt z nowymi osobami. Nie możemy narzekać na monotonię – i to właśnie jest w tym najfajniejsze. A zadowolenie klienta – bezcenne. 😊

Prywatnie jestem mamą dwójki prawie dorosłych już synów.

Krzysztof Bieńko
DORADCA DS. NIERUCHOMOŚCI

Aktywność zawodową rozpocząłem w 2007 roku, łącząc pracę zawodową ze
studiami. Dzięki temu dzieliłem wiedzę teoretyczną zdobytą na uczelni z
praktyką, która bez wątpienia mnie ukształtowała oraz pomogła
zdobyć wiele ciekawych doświadczeń.

Poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy byli dla mnie inspiracją, pomagając mi zdobyć cenną wiedzę i
umiejętności.

We współpracy z innymi osobami stawiam na partnerstwo, ponieważ to buduje dobry zespół i potrafi wyłonić wspaniałych liderów.

U innych cenię sobie otwartość, szczerość, pozytywne nastawienie
oraz szukanie najlepszych rozwiązań, aby osiągać wyznaczone cele.

Prywatnie jestem miłośnikiem sportu, ponieważ uwielbiam grać w piłkę, jeździć na rowerze, biegać, chodzić po górach i pływać łódką po
naszych pięknych jeziorach Mazurskich. Gram też na gitarze, gdy tylko
mam na to czas. Moje serce zarezerwowane jest dla tej najpiękniejszej, której również czasem coś zagram. 🙂

Syntia Zimecka

HR SPECIALIST

W INDUO HOUSE tworzę dział rekrutacji oraz jestem odpowiedzialna za wszystkie kwestie dotyczące HR. Swoje działania w INDUO HOUSE łączę z pracą w PROMEDICA 24, gdzie także odpowiadam za rekrutacje wewnętrzne.

Zanim rozpoczęłam pracę w branży rekrutacyjnej, która od zawsze mnie interesowała, wcześniej swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam w sprzedaży. Reprezentując firmę PZU, zajmowałam się sprzedażą ubezpieczeń majątkowych, życiowych, emerytalnych i inwestycyjnych. Praca ta głównie opierała się na realizacji celów i obsłudze klienta. Nauczyłam się, że to klient jest najważniejszy, jego oczekiwania i potrzeby.

Dobrze zrobiona analiza i odpowiednie badanie potrzeb to już połowa sukcesu. Ważnym aspektem jest indywidualne podejście do każdego klienta i tego się trzymam w obecnej pracy.

Rekrutując, pamiętam o tym, że każdy jest inny i traktuję to jako wartość dodaną. Różnorodne osobowości oraz odmienne talenty i umiejętności dają wiele możliwości do tworzenia zgranego, wzajemnie uzupełniającego się zespołu.

Wolne chwile lubię spędzać na świeżym powietrzu, długie spacery z mężem to coś co uwielbiam i sprawia mi radość. Moją pasją jest sport, regularne treningi zagościły w moim życiu na dobre. Dobra książka i do tego filiżanka kawy pozwalają mi przenieść się do innego świata pobudzając moją wyobraźnię. W życiu najważniejsza jest dla mnie rodzina.

Mateusz Zimecki
CEO, FOUNDER

W codziennej pracy skupiam się na realizacji mojej osobistej misji, a INDUO HOUSE to jej czyste ucieleśnienie. Jest nią tworzenie możliwie najlepszego środowiska do rozwoju dla wszystkich współpracowników naszej organizacji oraz dostarczanie najlepszych jakościowo, komplementarnych usług na rynku nieruchomości w Polsce. 

Z rynkiem nieruchomości jestem związany od 2014 roku.  Posiadam tytuł licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 23550 nadany przez PFRN (Polską Federację Rynku Nieruchomości) oraz ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Wycena Nieruchomości”.

Prywatnie moją największą pasją jest sport, który zagościł w moim życiu na dobre i mogę przyznać, że jestem od niego pozytywnie uzależniony. 🙂

Na przestrzeni lat zdobywania doświadczenia zarówno w pracy zawodowej, jak i sporcie widzę wiele podobieństw oraz analogii. Regularne uprawianie sportu nieuchronnie kształtuje charakter, a także wzmacnia fundamentalne cechy pomagające osiągnąć sukces w życiu, takie jak: konsekwencja, determinacja w dążeniu do celu, cierpliwość. Nauki wyniesione z wieloletniego uprawiania aktywności fizycznej staram się przenosić do codziennych praktyk w biznesie i życiu zawodowym.